Zápis z jednání rady obce

konané 11.ledna 2017 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
     - Štěpánka Kotrmanová, Roudný 5
     - Miloslava Dráfiová, Rovensko p.T.
Rada vzala žádost na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     - výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – stavebník pan Michal Bernard
     - rozhodnutí povolení s nakládání s vodami ze studny - stavebník m. Koťátkovi
     - kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojky nízkého napětí – stavebník p. Malý 
     - kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojky nízkého napětí – stavebník p. Koucký
     - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, vrtaná studna – stavebník Jaromír Kysela
     - výzvu k přidělení čísla popisného – stavebník Michal Bernard ( přiděleno č.p. Radvánovice 130)
     - územní rozhodnutí o umístění MŠ Sedmihorky
     - informaci o předání spisu Libereckému kraji z důvodu odvolání pana Ing. Zdeňka Noska. Jedná se o vydaný kolaudační souhlas s užíváním stavby nízkého napětí – stavebník p. Malý.

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá:
     - informaci k nové právní úpravě zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní úřady.
     - vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2017 ( obce se netýká, nemáme vyloučenou lokalitu).
     - oznámení stavebního řízení „ I/35 Radvánovice – Oprava propustku a komunikace“ jedná se o propustek u Hurtíku, plánovaná je i výstavba mostku pro pěší a propojení stávajících chodníků.
     - informace pro obce týkající se archeologických průzkumů a věcí spadajících do kategorie - archeologický nález. V případě, že občan nalezne věc, která by mohla mít historickou hodnotu, je povinen tuto skutečnost nahlásit  příslušnému Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a to přímo a nebo prostřednictvím obce. 
     - informaci o nutnosti zaslat roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
     - rozhodnutí o změně názvu autobusových zastávek v k.ú. Karlovice. Jedná se o zastávku „Karlovice, Sedmihorky, EVEN“, „Karlovice, Radvánovice, U hřiště“, „ Karlovice, Radvánovice, železniční stanice Hrubá Skála“.
     - informaci o nově vzniklé evidenci příspěvkových organizací
     - vyčíslenou částku státního rozpočtu, kterou získá obec za přenesený výkon státní správy. Jedná se o 146 200.- Kč

4) Pořadatelé kulturní akce „Sedmihorské léto“ zasílají vyúčtování poplatku ze vstupného za rok 2016 částka pro obecní rozpočet cca 90 000.- Kč

5) S firmou REZOMAL s.r.o. je podepsána smlouva o odstranění křoviska pod elektrickým vedením 400kV v k.ú Volavec.

6) „Snílkův dům na půl cesty“ informuje o možnosti využitý sociálních služeb v oblasti začleňování mladých lidí do společnosti a běžného života. 

7) Notářka paní Mgr. Martina Pokorná žádá pomoc při doprojednání dědického řízení.

8) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje zasílá vyúčtování finančního daru poskytnutého v roce 2016.

9)  OUTDOOR Discovery zasílá zprávu o činnosti v roce 2016.

10) Obecně prospěšná společnost pro Český ráj zasílá žádost o navýšení příspěvku na svůj provoz, částka je ve výši 4Kč/osobu. Rada doporučuje částku zapracovat do rozpočtu.

11) Mikroregion Český ráj zasílá vyúčtování za provoz cyklobusů v roce 2016. Obec za provoz cyklobusů zaplatila dle stanoveného klíče  6000.- Kč.

12) JUDr. Zdeněk Zítka zasílá usnesení o exekuci na pana Petra Stiborka a vyhlášení elektronické dražby dne 18.1.2017.

13) Firma Severočeské komunální služby podává námitky proti zadávacím podmínkám v rámci výběrového řízení „ Komplexní nakládání s odpady“ Obec je pouze účastníkem, odbornou část řeší najatá firma.

14) Ministerstvo vnitra svolává schůzku obcí spadajících do působnosti Města Turnov. Bude jednáno o možnosti vzniku „okresu“ Turnov.

15) Honební společenstvo Karlovice zasílá pozvánku na zasedání Valné hromady dne 10. února 2017 od 15.00 v chatě Mysliveckého spolku, Karlovice č.p. 26.

16) Rada obce projednala a schvaluje s platností od 1.1.2017 provozní dokumenty terénní pečovatelské služby zajišťované Obcí Karlovice. Jedná se o „ Vnitřní pravidla poskytování pečovatelských služeb“, „Úhrady za pečovatelské služby“, „ Pravidla pro podávání stížností“, „Smlouva o poskytování pečovatelských služeb“ , „Žádost o poskytnutí pečovatelské služby“.

17) Pan Ing. Pavel Špulák předkládá nabídku na aktualizaci pasportu místních komunikací. Rada nabídku schvaluje a pověřuje starostu pracovat na dokončení aktualizace pasportu.

18) Obec podala podnět Ředitelství silnic a dálnic ČR na řešení situace křižovatky I/35 s místní komunikací „ Zelená cesta“.

19) Dne 20.12.2016 proběhlo na OÚ Hrubá Skála jednání k výstavbě nového chodníku v osadě Hrubá Skála a Doubravice. Rada obce rozhodla o zadání vypracování projektové dokumentace k propojení tohoto nově vznikajícího chodníku se stávajícím na křižovatce v Radvánovicích.

20) Starosta obce jmenuje k 30.12.2016 inventarizační komisi a stanovuje plán inventarizací. Rada bere na vědomí. Všichni zúčastění budou proškoleni a bude provedena inventarizace.

21) Rada obce na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne 15.12.2016 doplňuje a schvaluje rozpočtové změny viz. příloha.

22) Rada je informována o medializaci problému stáčené vody Sedmihorka. Na danou problematiku bylo již poukazováno, a to dopisem ze dne 21.11.2015 adresovaným firmě Kofola ČeskoSlovensko a.s. Firma má zájem o jednání v dané problematice. Rada obce pověřuje starostu zastupováním obce v dané problematice.

23) Rada obce s platností od 12.1.2017 schvaluje Plán zimní údržby obce Karlovice. Plán je vyvěšen na úřední desce.

24) Firma DAS nabízí obci právní poradenství. Rada obce nabídku zamítla.

17.1.2017                                                                               zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


 

Zápis z jednání rady obce

konané 26.ledna 2017 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Rada vybrala z předložených nabídek na vymalování společných prostor v č.p. 100 Radvánovice firmu: Šmída Jaroslav IČ 65193725.

26.1.2017                                                                               zapsal: Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis z jednání rady obce

konané 8.února 2017 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Rada schválila z předložených nabídek výběr nájemce na nebytové prostory č.p. 52 Sedmihorky ( obchod Karlovice) paní Ludmilu Švedovovou. S paní Švedovovou bude podepsána smlouva o pronájmu objektu č.p. 52 Sedmihorky od 1.3.2017.

9.2.2017                                                                               zapsal: Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis z jednání rady obce

konané15.února 2017 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
     - Eva Šonská, Radvánovice 36
     -
Libuše Neshybová, Rovensko pod Troskami
     -
Zbyněk Kratochvil, Praha
     - Chmeliková Jana

Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     - společný souhlas na novostavbu rodinného domu – stavebník Petr Prokopec
     -
rozhodnutí o umístění stavby – chodník Doubravice – stavebník Obec Hrubá Skála
     -
zastavení řízení – vrtaná studna – stavebník Jaromír Kysela
     -
výzvu k doplnění – účelová komunikace Janův Kout – stavebník Obec Karlovice
     -
výzva k doplnění – Mateřská škola Sedmihorky – stavebník Obec Karlovice

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
     -
oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Kontrola bude provedena 8.3.2017. Prosíme občany, aby svoji případnou návštěvu obecního úřadu odložili na jiný den. Děkujeme.
     - žádost o informaci týkající se hrobů vysídleného německého obyvatelstva. (V k.ú. Karlovice se takovýto typ hrobů nenachází.)
     -
stavební povolení na stavbu „ I/35 Radvánovice – propustek“ stavebník ŘSD
     -
změnu autobusové linky 540 370 Liberec – Brno. Dojde k novému zastavení autobusu v zastávkách Sedmihorky a Radvánovice od 5.3.2017.

 

pracovní dny a sobota

neděle

sobota

neděle

Liberec

9:30

13:35

14:35

17:55

Turnov Terminál

9:55

14:00

14:10

17:30

Sedmihorky

10:00

14:05

13:56

17:16

Radvánovice

10:02

14:07

13:54

17:14

Hradec Králové

11:20

15:25

12:40

16:00

      - rozhodnutí ve věci napadení územního rozhodnutí elektrické přípojky stavebník p. Malý. Územní rozhodnutí napadl pan Ing. Nosek. Odvolací orgán ( Krajský úřad LK ) námitku zamítl.
     -
žádost o aktualizaci sítě vodárenských zařízení a plánované výstavby

4) Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. žádá příspěvek na provoz. O případné výši příspěvku rozhodne rada po schválení rozpočtu na rok 2017.

5) Horolezecký festival Český ráj žádá příspěvek na uskutečnění festivalu v roce 2017. O případné výši příspěvku rozhodne rada po schválení rozpočtu na rok 2017.

6) Lesy ČR informují o plánu těžby na k.ú. Karlovice a o plánovaných akcích. Bude provedena rekonstrukce cesty Pelešanská ( za autocampem Sedmihorky) v období jaro 2017 a cesty Prokopská ( Lázně Sedmihorky – Osudová) podzim 2017. S těmito rekonstrukcemi je spojena těžba kolem těchto komunikací. Významně bude také káceno v areálu Arboreta Bukovina. Těžba je vyžádána havarijním stavem stromů. Bude provedena celková obnova areálu s výsadbou nových stromů.

7) Euroregion Nisa zasílá informaci o členském příspěvku na rok 2017 ve výši 3830.-Kč.

8) Ministerstvo vnitra ČR posuzuje zákonnost vyhlášky č.2/2016 ( o rušení nočního klidu) obce Karlovice. Zatím nebylo vydáno stanovisko.

9) Firma ELMOS Liberec s.r.o. žádá vyjádření k výměně úsekového vypínače v lokalitě Sedmihorky u Motelu Even a Roudný u sila. Je vydáno souhlasné stanovisko.

10) Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá informaci o možnosti úpravy křižovatky I/35 – Zelená cesta. Případná úprava musí vzejít z podnětu Libereckého kraje. ŘSD je pouze správce majetku. V dané věci bude dále jednáno.

11) Finanční úřad pro Liberecký kraj ÚzP v Turnově informuje o rozšíření pracovní doby v období 27.3. – 3.4.2017 viz vývěsky. Občané mají možnost zažádat o údaje k zaplacení daně z nemovitých věcí prostřednictvím emailu viz. nástěnka.

12) Ministerstvo vnitra uspořádalo dne 15.2.2017 jednání se zástupci obcí ORP Turnov. Byly předloženy návrhy na uspořádání státního uspořádání v lokalitě Turnov ( vznik okresu Turnov). Bližší informace budou podány na jednání zastupitelstva obce dne 2.3.2017.

13) Firma Aqua ČR předkládá vyúčtování nákladů za správu vodovodů v k.ú. Karlovice. Celkový výsledek je ztráta 99 473.- Kč. Rada doporučí zastupitelstvu obce ponechání stávající ceny pro tento rok a zvážení navýšení ceny od 1.1.2018.

14) Státní veterinární správa vyhlašuje v k.ú. Karlovice pásmo dozoru s ohledem na výskyt ptačí chřipky v obci Mašov. Veškeré informace jsou zveřejněny na vývěskách a webu obce.

15) Rada obce projednala návrh rozpočtu na rok 2017. O rozpočtu rozhodne zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2.3.2017.

16) Rada obce dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce zřizovatele Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace, rozhodla o vyhlášení konkurzu na ředitele (ku) Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace.

17) Spolek Lungta žádá o připojení k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ Rada dlouhodobě zastává názor, že obec nemá zasahovat do mezinárodní politiky. Toto je výsadou Vlády ČR. Občané se mohou samostatně připojit k této akci a projevit svoji vůli.

18) Česká pošta s.p. zasílá informativní dopis o plánech na vytvoření Pošty Partner v naší obci. Očekáváme zahájení jednání o případné angažování obce v projektu.

19) Hasičský záchranný sbor LB provedl kontrolu krizového řízení obce. Nebyly shledány závady.

 20) Obec Karlovice a Město Semily společně vyvolaly jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jedná se o dotace na mateřské školy.   

21) Agentura ochrany přírody zasílá rozhodnutí o:
     -
zahájení řízení o udělení výjimky a umožnění ošetření a obnovu stromořadí v CHKO Český ráj, jedná se o dubovou alej podél cesty Pelešanská
     -
zahájení řízení o zrušení ochrany 21 ks památných stromů v Arboretu Bukovina, stromy jsou v havarijním stavu.

16.2.2017                                                                               zapsal: Mgr. Ondřej Havrda

 

| Hlavní stránka | Úvod |