Usnesení

z 19. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 15.května 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

  1.  rozpočtové změny č. 1/2014 dle přílohy
  2. bezúplatný převod p.č. 1227/2 v k.ú. Karlovice o výměře 26 m2, ostatní plocha od Státního pozemkového úřadu a zmocňuje starostku obce k podpisu příslušné smlouvy
  3. uzavření smlouvy se společností BELONTI DESIGN s.r.o.na postoupení pohledávky ve výši Kč 24.176,- Kč, kdy se jedná o neuhrazený poplatek ze vstupného za rok 2012
  4. prodej pozemku PK č. 767 o výměře 738 m2 (kupující ZEA + UN-COM) a 768/7 o výměře 947 m2 (kupující firma ZEA) za Kč 75,-za m2
  5. směnu obecních pozemků s panem Jiřím Pařízkem Roudný – obecní pozemek ppč. 798/3 a 396/3 o výměře 959 m2 bude směněn za 800/14 o výměře 936 m2, vše v k.ú. Karlovice
  6. změny v obecně závazných vyhláškách obce, viz. příloha
  7. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad

b/  bere na vědomí :

  1. všeobecné informace
  2. zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :
      1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Renata Kukeňová v.r.     Petr Bajer v.r.


Zápis

z 19. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 15.května 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …12….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí. Špačková, p. Machačný, p. Kukeně, pí. Cvrčková, pí. Richterová, sl. Ing. Lukešová, p. Bajer, p. Macháček, p. Šafář st., pí Kukeňová, p. Kéda,  p. Mgr. Havrda
Omluveni: pí.Mgr. Šichová,  p. Šafář ml.
Neomluveni: p.Ruček
Pozdější příchod: p. Mgr. Havrda
Přítomni: …2…..občané

Pro jednání byl předložen následující program:

Program:

Program schválen bez připomínek.             pro    12     proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.

Návrhová komise bude pracovat ve složení- pí. Kukeňová, p. Bajer
Ověřovatelé zápisu – pí. Richterová, p. Mgr. Havrda
Zápis provede – sl.  ing. Petra Lukešová

      Pro  12    proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

Paní starostka podala vysvětlení ke zřízení rozptylového místa na zdejším hřbitově (dotaz z minulého zasedání zastupitelstva): rozptylové místo na hřbitově by šlo zřídit, nebylo by velké, ale bylo by potřeba přemístit dvojhrob pí. Lamačové z Liberce, kdy si ona rozmýšlí,  zda dá souhlas. Otázkou je, zda je potřeba zřízení tohoto místa, proto proběhne na toto téma anketa mezi občany a bude prověřeno i hledisko případné realizace architektonické/projektantské.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 2 x: 10.3.2014 a 14.4.2014– zápisy z těchto jednání jsou přílohami tohoto zápisu.

3. Schvaluje prodej pozemku PK č. 767 o výměře 738 m2 (kupující ZEA + UN – COM) a č. 768/7 o výměře 947 m2 (kupující firma ZEA) obojí za Kč 75,--/1 m2.
pro    12     proti    0      zdržel se   0

4. Schvaluje změny v obecně závazných  vyhláškách obce takto:

pro   12      proti    0     zdržel se   0

pro   12      proti    0     zdržel se   0

pro   4      proti    6     zdržel se   2

pro   10      proti    2     zdržel se   0

5. Schvaluje směnu obecních pozemků s panem Jiřím Pařízkem Roudný – obecní pozemek ppč. 798/3 a 396/3 o výměře 959 m2 bude směněn za ppč. 800/14 o výměře 936 m2, vše v k.ú. Karlovice

pro   12      proti    0     zdržel se   0

6. Schvaluje provedení ankety OÚ mezi občany, zda mají zájem o zřízení rozptylového místa na místním hřbitově a zjištění, zda je to z architektonického hlediska možné
pro   11      proti    0     zdržel se   1

7. Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad

pro   12      proti    0     zdržel se   0

8. Schvaluje uzavření smlouvy se společností BELONTIS DESIGN s.r.o. na postoupení pohledávky ve výši Kč 24.176,-- , kdy se jedná o neuhrazený poplatek ze vstupného za rok 2012

pro   12      proti    0     zdržel se   0

9. Žádosti o dotace:

 10. Schvaluje rozpočtové změny č. 1/2014 dle přílohy

pro   12      proti    0     zdržel se   0

11. Schvaluje bezúplatný převod p.č. 1227/2 v k.ú. Karlovice o výměře 26 m2, ostatní plocha od Státního pozemkového úřadu a zmocňuje starostku obce k podpisu příslušné smlouvy

pro   12      proti    0     zdržel se   0

12. Diskuze, usnesení, závěr

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva přečetla pí. Kukeňová
pro  12         proti 0             zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno ve 20:45 hod.

Karlovice dne  15. května 2014
Vlasta Špačková
 starostka obce
Ověřovatelé zápisu: pí. Richterová
                                 p. Mgr. Havrda
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |