Usnesení

ze 16. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12.září 2013 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. rozpočtové změny dle přílohy
 2. podání žádosti Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových o bezúplatný převod podílu ve výši 57/88 na komunikaci ppč. 1487/1 v k.ú. Karlovice (příjezdová komunikace do Autocampu Sedmihorky)
 3. podání žádosti Pozemkovému úřadu ČR o bezúplatný převod pronajaté ppč. 1812/3 a 1812/5 v k.ú. Karlovice (komunikace v areálu dvora Hořensko), pozemky navazují na ppč. 1818/5 ve vlastnictví Obce Karlovice
 4. a zmocňuje starostku obce k podpisu smluv na plynofikaci osady Roudný I. a II. etapa s firmou REVIS – Praha, spol. s r.o. a s firmou G-MONT CR s.r.o. Chrudim

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace
 2. zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :

 1. radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy :  Alena Cvrčková v.r.          Olga Richterová, v.r.


Zápis

ze 16. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12.září 2013 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …7….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání zatím není usnášení schopné.

Přítomni: pí. Špačková, p. Machačný, p. Kukeně, pí. Mgr. Šichová, pí. Cvrčková, pí. Richterová, sl. Ing. Lukešová

Omluveni: p. Kéda, p. Macháček, pí. Kukeňová, p. Šafář st.
Pozdější příchod: p. Mgr. Havrda, p. Bajer, p. Šafář ml.

Neomluveni: p. Ruček

Přítomni: …3…..občané

Paní starostka informovala přítomné o stavu plynofikace na Roudném - financování (1.etapa: 90 % dotace a 10 % z vlastních zdrojů obce a 2.etapa: dotace 40 % a 60 % z vlastních zdrojů obce).

Byla probrána možnost přechodu k jinému dodavateli energií – vstup na aukci – zatím vyčkat, zda současní distributoři zlevní a nebude třeba přesunů (u plynu je možná změna až v srpnu 2014).

Dostavil se p. Mgr. Havrda v 17:40 hod a zastupitelstvo je usnášení schopné.

Pro jednání byl předložen následující program:
Program:

 1. Úvod a zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Plynofikace Roudného, zatrubnění pod chodníky, potok Roudný
 4. Rozpočtové změny – přijaté dotace
 5. Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    8     proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- pí. Cvrčková, pí. Richterová
Ověřovatelé zápisu – p. Machačný, p. Šafář ml.
Zápis provede – sl.  ing. Petra Lukešová

      Pro  8    proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 2 x: 15.7.2013 a 19.8.2013– zápisy z těchto jednání jsou přílohami tohoto zápisu.

Dostavil se p. Bajer v 17:50 .

Diskuze:
Bylo vyhlášeno 2.kolo výběrového řízení na pozici účetní obce/administrativní pracovník (celkem 13 přihlášených), 5 bude přizváno k osobnímu pohovoru.
Zatrubnění příkopu pro budoucí chodník podél silnice I/35 v Radvánovicích pro ŘSD vyhrála firma Strabag.
Revitalizace potoka Roudný by měla být realizována ještě v letošním roce.
Byla probrána možnost opravy komunikace do Zdolců (za Kč 200.000,--), zda udělat povrch či nechat současný stav? Zůstává otevřeno do dalšího zastupitelstva.
Uvolní se byt v Přáslavicích v č.p. 12 – bude podán inzerát na obsazení + budou nově požadovány kauce na byty i mimo areál v Radvánovicích.
Problém uzavření komunikace v areálu Hořensko.
Bude požádáno o dotaci na zateplení OÚ a celého objektu (dotace je v rozmezí 80 – 85 %).
Bude požádáno o dotaci na zateplení č.p. 10 v Radvánovicích (prodejna) – pro rok 2014 a o dotaci na startovací byt v č.p. 10 Radvánovice nad prodejnou.
Společnost Kinghouse bude upozorněna, že bude muset konzultovat s obcí akce nad 1.000 osob.

3. Schvaluje rozpočtové změny dle přílohy (Rozpočtové opatření č. 2/2013)
Dostavil se pan Šafář ml . v 19:00 hod.
pro    9     proti    0      zdržel se   1

4. Schvaluje podání žádosti Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových o bezúplatný převod podílu ve výši 57/88 na komunikaci ppč. 1487/1 v k.ú. Karlovice (příjezdová komunikace do Autocampu Sedmihorky)
pro   9      proti    0     zdržel se   1

5. Schvaluje podání žádosti Pozemkovému úřadu ČR o bezúplatný převod pronajaté ppč. 1812/3 a 1812/5 v k.ú. Karlovice (komunikace v areálu dvora Hořensko), pozemky navazují na ppč. 1818/5 ve vlastnictví Obce Karlovice

pro   9      proti    0     zdržel se   1

6. Schvaluje a zmocňuje starostku obce k podpisu smluv na plynofikaci osady Roudný I. a II. etapa s firmou REVIS – Praha, spol. s r.o. a s firmou G-MONT ČR s.r.o. Chrudim

pro   9      proti    0     zdržel se   1

7. Diskuse, usnesení, závěr

 1. seřídit veřejné osvětlení - Roudný
 2. výzva některým občanům k posekání jejich trávníků a úklidu pozemku (bude zaslána formou dopisu)

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva přečetla pí. Cvrčková
pro  9         proti 0             zdržel 1
Zastupitelstvo skončeno v  19:50 hod.

Karlovice dne 12. září 2013
Vlasta Špačková
 starostka obce

Ověřovatelé zápisu: p. Machačný
                                 p. Šafář ml.
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |