Usnesení

ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 28.listopadu 2013 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. rozpočtové změny dle přílohy a pověřuje radu obce k provedení rozpočtových změn za období 12/2013
 2. podání žádosti Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Praha o bezúplatný převod podílu ve výši 57/88 na komunikaci ppč. 1487/1 v k.ú. Karlovice (příjezdová komunikace do Autocampu Sedmihorky)
 3. rozpočtové provizorium obce na rok 2014 do doby schválení rozpočtu obce na tento rok mimo příjmů a výdajů na plynofikaci
 4. zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
 5. pronájem nebytových prostor čp. 52 Sedmihorky (prodejna) paní Janě Horákové s účinností od 1.10.2013 do 31.12.2017
 6. pronájem plynárenského zařízení, tj. plynofikaci osady Roudný 1. a 2. etapu provozovateli, společnosti VČP Net, s r.o.,  RWE Distribuční služby s r.o. za Kč 1,- a rok a zmocňuje starostku obce k popisu příslušných smluv
 7. a zmocňuje starostku k popisu smluv s dodavateli na revitalizaci potoka Roudný a zatrubnění příkopu pod chodník ke Šťastné zemi

b/  bere na vědomí :
1)   všeobecné informace
2)   zprávu o činnosti rady obce
3)   návrh dotačních možností na rok 2014

c/ u k l á d á :
1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy :  Petr Šafář st., Petr Bajer


Zápis

ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 28.listopadu 2013 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …9….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí. Špačková,  p. Machačný,  pí. Mgr. Šichová, p. Šafář st., pí. Cvrčková, p. Kéda, p. Macháček, p. Bajer, pí Richterová
Omluveni:  pí. Kukeňová, p. Kukeně, sl. Ing. Lukešová, p. Šafář ml.
Neomluveni: p. Ruček
Přítomni: …1…občan
Pro jednání byl předložen následující program:
Program:

 1. Úvod a zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Plynofikace Roudného, zatrubnění pod chodníky, potok Roudný
 4. Projednání zprávy o výsledku částečného přezkoumání hospodaření obce za    rok  2013
 5. Rozpočtové změny
 6. Rozpočtové provizorium na rok 2014
 7. Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    9      proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občana obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- p. Šafář st., p. Bajer
Ověřovatelé zápisu – p. Kéda, p. Macháček
Zápis provede – pí. Cvrčková

      Pro  9     proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 2 x: 30.9.2013, 5.11.2013– zápisy z těchto jednání jsou přílohami tohoto zápisu.
Dostavil se p. Mgr. Havrda

3. Plynofikace Roudný dokončena – 5.12. 2013 bude kolaudováno.                                                                                                
Zatrubnění pod chodníky - u R35 provádí Ředitelství silnic a dálnic, zbylou část zatrubní obec počátkem příštího roku. Výběrové řízení na zatrubnění pod chodník  ke Šťastné zemi vyhrála firma Zikuda Turnov. Bude financováno z prostředků obce, na vlastní povrch chodníku bude požádáno o dotaci.
Revitalizace potoka Roudný – výběrové řízení vyhrála firma SaM silnice a mosty Česká Lípa, bude použita dotace Kč 400.000,- ze Zelené stuhy, zbytek uhradí obec.

4. Projednání zprávy o výsledku částečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 – nebyly zjištěny chyby.

5.Schvaluje rozpočtové změny dle přílohy (Rozpočtové opatření č. 3/2013)
   pro   10                 proti    0      zdržel se    0

6. Schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2014 do doby schválení rozpočtu na tento rok, výjimkou budou příjmy a výdaje na plynofikaci.
pro  10                  proti   0       zdržel se    0

7. Schvaluje pronájem plynárenského zařízení, tj. plynofikace osady Roudný, provozovateli, společnosti VČP Net, s.r.o., RWE Distribuční služby s.r.o. za Kč 1, a rok.
pro    10                proti    0       zdržel se   0

8.Bude požádáno o bezúplatný převod podílu ve výši 57/88 na komunikaci ppč. 1487/1 v k.ú. Karlovice ( do Autocampu Sedmihorky)

9.Schvaluje pronájem nebytových prostor čp. 52 Sedmihorky (prodejna) paní Janě Horákové.                                
    pro   10               proti   0         zdržel se   0

10. Diskuse, usnesení, závěr

 1. problém uzavření komunikace v areálu Hořensko, bude dále řešen
 2. byt v čp.12 Karlovice bude od 1.12.2013 pronajatý Jiřímu Drahoňovskému ze Sedmihorek v jarních měsících bude uvolněn byt domovníka v DPS
 3. renovace památníku obětem 1. světové války na Roudném – bude podána žádost o dotaci z Ministerstva obrany
 4. byla jmenována inventarizační komise
 5. možnost získání dotace na nákup nákladního auta a kontejnerů na bioodpad
 6. bylo požádáno o dotaci na zateplení celé budovy obecního úřadu

Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva přečetl p. Bajer
pro 10         proti 0             zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno v 19:10 hod.
Karlovice dne  28. listopadu 2013

Vlasta Špačková
 starostka obce

Ověřovatelé zápisu: p.  Kéda
                                 p. Macháček
Zapsala:  Alena Cvrčková

| Hlavní stránka | Úvod |