Usnesení

ze 15. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 13.června 2013 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. závěrečný účet obce za rok 2012
 2. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
 3. rozpočtové změny dle přílohy

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace
 2. zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :

 1. radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy :  Mgr. Jarmila Šichová, v.r.     Olga Richterová, v.r.


Zápis

ze 15. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 13.června 2013 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …11….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí. Špačková, p. Machačný, p. Kukeně, pí. Mgr. Šichová, p. Šafář st., pí. Cvrčková, p. Macháček,  pí. Richterová, p. Mgr. Havrda, pí. Kukeňová, p. Kéda
Omluveni: p. Bajer, p. Šafář ml.
Pozdější příchod sl. Lukešová
Neomluveni: p. Ruček
Přítomni: …2…..občané
Pro jednání byl předložen následující program:
Program:

 1. Úvod a zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2012
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
 5. Diskuze, usnesení, závěr

Program rozšířen o bod : Projednání rozpočtových změn
Program schválen bez připomínek.             pro    11     proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- pí. Mgr. Šichová, pí. Richterová
Ověřovatelé zápisu – p. Macháček, p. Šafář st.
Zápis provede – sl.  ing. Petra Lukešová

      Pro  11    proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 3 x: 25.3.2013, 6.5.2013 a 3.6.2013– zápisy z těchto jednání jsou přílohami tohoto zápisu.
Dostavila se Ing. Lukešová v 17:40 .

3. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012
Příjmy celkem: 14.678.276,25 Kč
Výdaje celkem: 11.705.109,90 Kč

Financování celkem: 2.973.166,35 Kč
Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem: 2.973.166,35 Kč

pro    12     proti    0      zdržel se   0
Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce: 29. 5. 2013-13. 6. 2013

4. Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky (zpráva je k nahlédnutí na OÚ).

pro   12      proti    0     zdržel se   0

5. Schvaluje rozpočtové změny dle přílohy (rozpočtové opatření č. 1/2013)

pro   12      proti    0     zdržel se   0

6. Diskuse, usnesení, závěr

 1. odpouštění rybníku Roudný – oprava hráze
 2. připomínky k parkování v obci při akcích spol. Kinghouse  (spol. Kinghouse bude upozorněna na problematiku s parkováním)
 3. obchod – malá návštěvnost
 4. povodně – hasiči pomáhali v obci Rudník

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva přečetla p. Mgr. Havrda
pro 12         proti 0             zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno v 18:50 hod.

Karlovice dne 13. června 2013
Vlasta Špačková
 starostka obce

Ověřovatelé zápisu: p. Macháček
                                 p. Šafář st.
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |