Usnesení

ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 7. března 2013 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

  1. přijetí daru, podíly na pozemcích pod komunikacemi v lokalitě Přáslavice viz. příloha č. 1
  2. přijetí daru od Josefa Typlta, Svatoňovice – stavební parcela č. 601 v k.ú. Karlovice, pozemek pod hasičskou zbrojnicí ve Svatoňovicích
  3. schodkový rozpočet obce na rok 2013 příjmy : Kč 13.163.000,-
                                                                výdaje : Kč  14.854.700,-
  4. prodloužení platnosti Místního programu obnovy vesnice do 31.12.2014
  5. Dodatek č. 2 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj
  6. účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2012 dle předložených výkazů, tj. rozvaha a výsledovka

b/  bere na vědomí :
      1)   potvrzení funkce vedoucí DPS paní Vlasty Jandové do 31.12.2015
      2)   všeobecné informace
      3) zprávu o činnosti rady obce
      4) hlavní zápis inventarizační komise z provedené inventarizace majetku obce k 31.12.2012

c/ u k l á d á :
      1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Mgr. Jarmila Šichová v.r.     Zdeněk Ruček v.r.


Zápis

ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 7. března 2013 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …12….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí. Špačková, p. Machačný, p. Kukeně, pí. Mgr. Šichová, p. Šafář st., pí. Cvrčková, p. Macháček, p. Bajer, sl. Lukešová, pí. Richterová, p. Šafář ml., p. Ruček
Omluveni: pí. Kukeňová, p. Mgr. Havrda, p. Kéda
Neomluveni:
Přítomni: …2…..občané
Pro jednání byl předložen následující program:

Program:

Program schválen bez připomínek.             pro    12     proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- pí. Mgr. Šichová, p. Ruček
Ověřovatelé zápisu – p. Machačný, p. Kukeně
Zápis provede – sl.  ing. Petra Lukešová

      Pro  12    proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 2 x: 28.12.2012, 28.1.2013– zápisy z těchto jednání jsou přílohami tohoto zápisu.

3. Schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2013:
příjmy: Kč 13.163.000,--
výdaje: Kč 14.854.700,--

pro    12     proti    0      zdržel se   0
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 20.02.2013- 07.03.2013.
Stav peněžních prostředků na účtech k 28.2.2013: 3.762.977,30 CZK

4. Schvaluje přijetí daru, podíly na pozemcích pod komunikacemi v lokalitě Přáslavice (k.ú. Karlovice) viz. příloha č. 1
pro   12      proti    0     zdržel se   0

5. Schvaluje přijetí daru od p. Josefa Typlta, Svatoňovice – stavební parcela č. 601 v k.ú. Karlovice, pozemek pod hasičskou zbrojnicí ve Svatoňovicích
pro   12      proti    0     zdržel se   0

6. Schvaluje prodloužení platnosti Místního programu obnovy vesnice do 31.12.2014.
pro   12      proti    0     zdržel se   0

7. Schvaluje Dodatek č. 2 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj
pro    12     proti    0      zdržel se   0

8. Schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2012 dle předložených výkazů, tj. rozvaha a výsledovka
pro    12     proti    0      zdržel se   0

9. Schvaluje potvrzení funkce vedoucí DPS paní Vlasty Jandové do 31.12.2015.
pro    12    proti    0      zdržel se   0

Odešla pí. Cvrčková v 18:45 hod.

10. Zastupitelstvo Obce Karlovice bere na vědomí hlavní zápis inventarizační komise z provedené inventarizace majetku obce k 31.12.2012 a rozpočtové opatření č. 3.

11. Diskuse, usnesení, závěr

Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva přečetla pí. Mgr. Šichová
pro 11         proti 0             zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno v 19:20 hod.
Karlovice dne  7. března 2013
Vlasta Špačková
 starostka obce
Ověřovatelé zápisu: p.  Machačný
                                 p. Kukeně
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |