Usnesení

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 9. února 2012 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :
    - bezúplatný převod ppč. 1414/1 a 1414/2 v k.ú. Karlovice včetně povrchu komunikace z majetku Krajského úřadu Libereckého kraje (část komunikace v Lázních Sedmihorky, č.III/03521 – koncový úsek)
    - bezúplatný převod ppč. 829/23 (dle GP č. 678-600/2011) v k.ú. Karlovice včetně povrchu komunikace z majetku Krajského úřadu Libereckého kraje  (koncový úsek komunikace III/2824 v osadě Roudný)
    - pronájem pozemků 653/38 o výměře 11575 m2  a 653/37 o výměře 9669 m2 v k.ú. Karlovice (pozemky pod rybníkem Roudný) Českému rybářskému svazu, místní organizaci Turnov za cenu 10.000,- Kč ročně (včetně roku 2012) na dobu 20ti roků za účelem revitalizace rybníka
    -  pronájem pozemků pod komunikacemi společnosti ZEA LAND s.r.o. Roudný, které společnost využívá, ppč. 768/7 a pozemek vedený způsobem zjednodušené evidence PK č. 767 v k.ú. Karlovice, celková výměra 1685 m2 za cenu za m2 2,- Kč a rok
    - Stanovuje cenu stočného pro rok 2012 pro nemovitosti napojené na ČOV v Radvánovicích na Kč 13,- bez DPH
    - odepsání pohledávek: firma Horstav Kč 117.890,-, drobné pohledávky do Kč 2.000,- viz. příloha – celkem cca Kč 3.700,-
    - přijetí daru – pozemky, které budou komunikacemi v nové zástavbě v Přáslavicích od pana Miloslava Lamače ppč. 1141/27, od paní Věry Jirošové a Miloslavy Kovářové  ppč. 1141/51 vše v k.ú. Karlovice

b/  bere na vědomí :
    - všeobecné informace
    - informace o probíhajících akcích
    - zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :
    -  radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy :


Zápis

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 9. února 2012 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno všech  …15….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomni: pí. Špačková, p. Havrda, p.Machačný, p. Kukeně, pí. Kukeňová, sl. Lukešová, p. Šafář ml.,  pí. Šichová, pí. Richterová, p. Macháček, p. Šafář st., p. Bajer, p. Ruček, p. Kéda, pí. Cvrčková
Přítomno: …6…..občanů
Pro jednání byl předložen následující program:
Program:

  1. Úvod a zahájení
  2. Zpráva o činnosti rady obce
  3. Schválení bezúplatného převodu komunikací a pozemků s tím souvisejících
  4. Pronájem pozemků pod rybníkem Roudný, pronájem komunikací
  5. Cena vodného a stočného, cena odpadů v roce 2012
  6. Koeficient daně z nemovitostí pro rok 2013
  7. Odpis pohledávek
  8. Přijetí daru, pozemky pod komunikacemi
  9. Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    15      proti    0      zdržel se   0
1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- p. Bajer, p. Machačný
Ověřovatelé zápisu – p. Kéda, p. Macháček
Zápis provede -  ing. Petra Lukešová

      Pro  15     proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 2 x: 28.12.2011 a 6.2.2012 – zápisy z těchto jednání jsou přílohou tohoto zápisu.

3. Schvaluje bezúplatný převod ppč. 1414/1 a 1414/2 v k.ú. Karlovice včetně povrchu komunikace z majetku Krajského úřadu Libereckého kraje (část komunikace v Lázních Sedmihorky, č. III/03521 – koncový úsek).
pro    15      proti    0      zdržel se   0
4. Schvaluje bezúplatný převod ppč. 829/23 (dle GP č. 678-600/2011) v k.ú. Karlovice včetně povrchu komunikace z majetku Krajského úřadu Libereckého kraje (koncový úsek komunikace III/2824 v osadě Roudný)
pro    15      proti    0      zdržel se   0
5. Schvaluje pronájem pozemků 653/38 o výměře 11575 m2  a 653/37 o výměře 9669 m2 v k.ú. Karlovice (pozemky pod rybníkem Roudný) Českému rybářskému svazu, místní organizaci Turnov, za cenu Kč 10.000,-- ročně (včetně roku 2012) na dobu 20ti roků za účelem revitalizace rybníka s podmínkou řádného obhospodařování.
pro    15      proti    0      zdržel se   0
6. Schvaluje pronájem pozemků pod komunikacemi společnosti ZEA LAND s.r.o. Roudný, které společnost využívá, ppč. 768/7 a pozemek vedený způsobem zjednodušené evidence PK č. 767 v k.ú. Karlovice, celková výměra 1685 m2 za cenu za m2 2,-- Kč/rok.
pro    15      proti    0      zdržel se   0
7. Schvaluje cenu stočného pro rok 2012 pro nemovitosti napojené na ČOV v Radvánovicích na Kč 13,--/m3  bez DPH.
pro    15     proti    0      zdržel se   0
Cena vody pro rok 2012 bude schválena na příštím zasedání zastupitelstva.
Koeficient daně z nemovitostí pro stavby pro rok 2013 bude stanoven rovněž na příštím zasedání zastupitelstva.
8. Schvaluje odpis nedobytných pohledávek: HORSTAV Kč 117.890,-- (firma zanikla k 31.10.2009) a drobných pohledávek do výše Kč 2.000,-- viz příloha v celkové výši cca Kč 3.700,-- .
pro    15     proti    0      zdržel se   0
9. Schvaluje přijetí daru – pozemky, které budou komunikacemi v nové zástavbě v Přáslavicích od pana Miloslava Lamače ppč. 1141/27, od paní Věry Jirošové a Miloslavy Kovářové ppč. 1141/51 vše v k.ú. Karlovice.

pro    15     proti    0      zdržel se   0

10. Diskuse, usnesení, závěr

-  dne 20.3.2012 proběhne audit obce (do této doby musí být zaktualizovány a schváleny vnitřní organizační směrnice)
-    dne 15.2.2012 proběhne jednání  o pokácení lesa na Skaličkách
-    pracuje se na projektu hřiště v Radvánovicích
-    z Krajského úřadu Libereckého kraje obec obdržela dotaci na rekonstrukce kluboven (práce jsou hotové, zbývají drobné úpravy)
-   plynofikace osady Roudný – žádost je Státním fondem životního prostředí akceptována, čeká se na rozhodnutí a podpis pana ministra
-    cena odpadů vzroste o 4 % (nárůst o DPH)
-   zvětšit odtokové podmínky na potoce v Karlovicích, včetně zvětšení trubního propustku pod komunikací III. třídy (žádost - pí Machová)

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva přečetl p. Machačný
pro 15           proti 0             zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno ve 20:30 hod.
Karlovice dne  9. února 2012
Vlasta Špačková
 starostka obce
Ověřovatelé zápisu: Martin Kéda
                                 Ondřej Macháček
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |