Usnesení

z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 30.srpna 2012 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. záměr obnovy sochy sv. Františka na ppč. 1015/2 v k.ú. Karlovice, kdy socha je kulturním dědictvím venkova a majetkem Obce Karlovice (nezapsaná kulturní památka)
 2. jednání o odkoupení spoluvlastnického podílu 1 ppč. 653/42 a 1 pozemků vedených způsobem zjednodušené evidence PK 465/2, 466 díl 1,2,3 – vše v k.ú. Karlovice o celkové výměře 2653 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemky u rybníka Roudný)
 3. přijetí daru od Jany Cvrčkové, Radvánovice – výměra 36 m2 a Dušana Trakala, Jiřiny Udržalové z Doubravice – výměra 36 m2.  Jedná se o pozemky na zřízení cesty k novostavbě dvou rodinných domů v Radvánovicích (viz. GP 697-37/2012)
 4. zrušení obecně závazné vyhlášky č. 06/2003 a 02/2004
 5. obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012
 6. uspořádání oslavy v roce 2014 k 500. výročí založení obce včetně vydání publikace o obci
 7. odchyt koček u objektu čp. 100 Radvánovice – DPS, vzhledem k tomu, že je porušován domovní řád čp. 100   

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace
 2. zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :
1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Mgr. Ondřej Havrda v.r.      Martin Kéda v.r.


Zápis

z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 30.srpna 2012 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno …11….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomni: pí. Špačková, p. Havrda, p. Machačný, p. Kukeně, pí. Kukeňová, p. Šafář ml.,  pí. Šichová, pí. Richterová, p. Šafář st., pí. Cvrčková, p. Kéda
Pozdější příchod: sl. Lukešová v 17:45, p. Bajer v 18:00
Omluveni:  p. Macháček
Neomluveni: p. Ruček
Přítomno: …8…..občanů
Pro jednání byl předložen následující program:
Program:

  1. Úvod a zahájení
  2. Zpráva o činnosti rady obce
  3. Zrušení vyhlášky na výherní hrací automaty
  4. Přijetí daru – pozemky na komunikaci
  5. Různé – šíření plevelů z neudržovaných pozemků, hluk (sekačky, pily), voda z přívalových dešťů atd.
  6. Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    11      proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- p. Havrda, p. Kéda
Ověřovatelé zápisu – p. Šafář st., pí. Šichová
Zápis provede – pí. Cvrčková, pozdějí   ing. Petra Lukešová

      Pro  11     proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 1 x: 16.7.2012– zápis z tohoto jednání je přílohou tohoto zápisu.

3. Schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 03/2011 na výherní hrací automaty.
pro    11     proti    0      zdržel se   0

4. Schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 04/2011 o místním poplatku ze psů.
pro   11      proti    0     zdržel se   0

5. Schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 01/2012 o místním poplatku ze psů.
pro    11      proti    0      zdržel se   0
V 17:45 hod se dostavila sl. Lukešová.
V 18:00 hod se dostavil p. Bajer.

6. Schvaluje záměr obnovy sochy sv. Františka na ppč. 1015/2 v k.ú. Karlovice, kdy socha je kulturním dědictvím venkova a majetkem Obce Karlovice (nezapsaná kulturní památka)
pro    13      proti    0      zdržel se   0

7. Schvaluje jednání o odkoupení spoluvlastnického podílu 1 ppč. 653/42 a 1 pozemků vedených způsobem zjednodušené evidence PK 465/2, 466 díl 1, 2, 3 – vše v k.ú. Karlovice o celkové výměře 2653 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemky u rybníka Roudný).
pro    13     proti    0      zdržel se   0

8. Schvaluje uspořádání oslavy v roce 2014 k 500. výročí založení obce včetně vydání publikace o obci.
pro    13     proti    0      zdržel se   0

9. Proběhne odchyt koček u objektu č.p. 100 Radvánovice – DPS, vzhledem k tomu, že je porušován domovní řád v č.p. 100. Kočky budou umístěny do útulku na Rohozci.

10. Schvaluje přijetí daru od Jany Cvrčkové, Radvánovice – výměra 36 m2 a Dušana Trakala, Jiřiny Udržalové z Doubravice – výměra 36 m2. Jedná se o pozemky na zřízení cesty k novostavbě dvou rodinných domů v Radvánovicích (viz. GP 697-37/2012).
pro    13      proti    0      zdržel se   0

11. Diskuse, usnesení, závěr

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva přečetl p. Mgr. Havrda
pro 13         proti 0             zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno v 19:55 hod.
Karlovice dne  30. srpna 2012

Vlasta Špačková
 starostka obce
Ověřovatelé zápisu: p.  Šafář st.
                                 pí. Mgr. Šichová
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |