Usnesení

ze 13. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 29.listopadu 2012 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. přijetí daru, pozemek č. 1141/35  na komunikaci v zástavbě Přáslavice o výměře 248 m2 od paní Jitky Součkové, Žehrov
 2. přijetí daru, podíl ve výši 1/32 od každého z dárců  na páteřní komunikaci v zástavbě Přáslavice, vše zapsáno na LV  č. 121 od paní Jany Šourkové, Všeň a Aloise Trakala, Radvánovice a od stejných dárců podíl ve výši 1/38 od každého, kdy podíly jsou zapsány na LV č. 120
 3. prodej pozemků Jiřímu Špínovi, Roudný čp. 45 vše dle GP č. 700-28/2012 včetně nákladů s tím spojených, kdy se jedná o pozemky 799/5 o výměře 293 m2 a 798/4 o výměře 294 m2 vše v k.ú. Karlovice za cenu za m2  Kč 35
 4. rozpočtové změny dle přílohy
 5. rozpočtové provizorium na rok 2013 do doby schválení rozpočtu obce na tento rok
 6. a pověřuje radu obce k provedení rozpočtových změn za měsíc prosinec 2012
 7. uzavření kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci odkoupení pozemků u rybníka Roudný v celkové výměře 1327 m2 (podíl 1) za Kč 70.000,- tj. 52,75 za m2
 8. zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 O poplatku za komunální odpad 
 9. vyhlášku č. 2/2012 O poplatku za komunální odpad

b/  bere na vědomí :

 1. přístup k domu čp. 39 Roudný
 2. všeobecné informace
 3. zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :

 1. radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy :


Zápis

ze 13. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 29.listopadu 2012 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno …9….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomni: p. Havrda, p. Machačný, p. Kukeně, pí. Šichová, p. Šafář st., pí. Cvrčková, p. Kéda, p. Macháček, p. Bajer
Pozdější příchod: p. Šafář ml., sl. Lukešová v 17:55
Omluveni:  pí. Richterová, pí. Kukeňová, pí. Špačková, p. Ruček
Neomluveni:
Přítomno: …3…..občanů
Pro jednání byl předložen následující program:
Program:

  1. Úvod a zahájení
  2. Zpráva o činnosti rady obce
  3. Přijetí daru – pozemky na komunikace
  4. Prodej obecních pozemků, část cesty na Roudném
  5. Odkoupení pozemku od p. Trakala a pí. Udržalové
  6. Rozpočtové změny
  7. Různé – přístup k domu, zvýšení náhrad v DPS, návrh na exekuci, provoz pošty, poplatky za komunální odpad atd.
  8. Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    9      proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní místostarostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- p. Šafář st., p. Bajer
Ověřovatelé zápisu – p. Kéda, p. Macháček
Zápis provede – p. Mgr. Havrda, později   ing. Petra Lukešová

      Pro  9     proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí. místostarostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 3 x: 24.9.2012, 29.10.2012 a 26.11.2012– zápisy z těchto jednání jsou přílohami tohoto zápisu.
Dostavil se p. Šafář ml.

3. Schvaluje přijetí daru, pozemek č. 1141/35 na komunikaci v zástavbě Přáslavice o výměře     248 m2 od paní Jitky Součkové, Žehrov.
pro    10     proti    0      zdržel se   0

4. Schvaluje přijetí daru, podíl ve výši 1/32 od každého z dárců na páteřní komunikaci v zástavbě Přáslavice, vše zapsáno na LV č. 121 od paní Jany Šourkové, Všeň a Aloise Trakala, Radvánovice a od stejných dárců podíl ve výši 1/38 od každého, kdy podíly jsou zapsány na LV č. 120.
pro   10      proti    0     zdržel se   0

5. Schvaluje prodej pozemků Jiřímu Špínovi, Roudný čp. 45 vše dle GP č. 700-28/2012 včetně nákladů s tím spojených, kdy se jedná o pozemky 799/5 o výměře 293 m2 a 798/4 o výměře 294 m2 vše v k.ú. Karlovice za cenu Kč 35,-/ m2 
pro   10      proti    0     zdržel se   0

6. Neschvaluje odkoupení pozemků na veřejné prostranství v osadě Radvánovice od pana Dušana Trakala a Jiřiny Udržalové, Doubravice – pozemky 702/1 a 701 o celkové výměře 3.627 m2. Důvodem je další  jednání o ceně.
pro    0      proti    10      zdržel se   0
V 17:55 hod se dostavila sl. Lukešová.

7. Schvaluje rozpočtové změny (detailněji viz příloha): navýšení příjmů o 570.437,-- Kč a navýšení výdajů o 1.451.000,-- Kč, tedy použití rezervy ve výši 880.563,-- Kč.
pro    11      proti    0      zdržel se   0

8. Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013 do doby schválení rozpočtu obce na tento rok.
pro    11     proti    0      zdržel se   0

9. Schvaluje pověření rady obce k provedení rozpočtových změn za měsíc prosinec 2012.
pro    11     proti    0      zdržel se   0

10. Schvaluje uzavření kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci odkoupení pozemků u rybníka Roudný v celkové výměře 1.327 m2 (podíl 1)  za Kč 70.000,-- tj. 52,75 Kč/m2.
pro    11     proti    0      zdržel se   0

11. Schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 O poplatku za komunální odpad.
pro    11      proti    0      zdržel se   0

12. Schvaluje vyhlášku č. 2/2012 O poplatku za komunální odpad.
      Vzhledem k situaci, kdy stále není známa sazba DPH pro příští rok, ceny ve vyhlášce jsou            stanoveny bez DPH.
pro    11      proti    0      zdržel se   0

13. Přístupová komunikace k čp. 39 Roudnýzastupitelé chtějí pozvat p. Kvapila a pí. JUDr. Plašilovou do příštího zastupitelstva k osobnímu jednání a k vyřešení celé záležitosti.

14. Zastupitelé byli informováni o dlužnících/návrzích na exekuce – další postup bude projednán dle skutečnosti, zda dluhy budou doplaceny do stanové doby na základě písemného upozornění zaslaného dlužníkům OÚ.

15.  Schvaluje zachování stejné výše nájmu s pravidly z roku 2012 pro 1. čtvrtletí roku 2013 (nebytové prostory čp. 80 Sedmihorky).  Výše  nájmu pro zbývající měsíce roku 2013 bude schválena na dalším zasptupitelstvu na základě doložených ekonomických/finančních ukazatelů nájemce dosažených za rok 2012.

pro    10      proti    0      zdržel se   1

16. Diskuse, usnesení, závěr

 1. informování od zástupců pošty o možné změně otevírací doby pošty (?12:00 – 15:30)
 2. vedoucí DPS pí. Tarabcová je dlouhodobě nemocná – pí. Jandové bude prodloužena pracovní smlouva (dodatkem k pracovní smlouvě) – náhrada za pí. Tarabcovou
 3. provoz knihovny – z důvodu nízké návštěvnosti knihovny p. Janda dává své místo knihovníka k dispozici, pokud se nikdo nenajde, navrhuje změnu otevírací doby: bude přítomen vždy první pondělí v měsíci, jinak v běžné otevírací době bude k dispozici na telefonu
 4. časté dotazy občanů: v jaké fázi je plynofikace Roudný, chodník v Radvánovicích ke Šťastné zemi  - obec bude občany informovat o stavu těchto projektů formou letáku
 5. Roudný: díry v cestě, větve

 

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva přečetl p. Bajer
pro 11         proti 0             zdržel 0

Zastupitelstvo skončeno v 19:38 hod.
Karlovice dne  29. listopadu 2012

Alena Cvrčková
místostarostka obce

Ověřovatelé zápisu: p.  Kéda
                              p. Macháček
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |