Usnesení

z 11. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 13.června 2012 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. cenu vodného bez DPH pro rok 2012 takto :
  osada Sedmihorky : Kč 23,55 za m3
  osada Radvánovice : Kč 26,17 za m3
  osada Roudný : Kč 26,17 za m3
 2. závěrečný účet obce za rok 2011
 3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, kterou provedl odbor kontroly Libereckého kraje
 4. bezúplatný převod ppč. 750/2 v k.ú. Karlovice včetně povrchu komunikace z majetku Krajského úřadu Libereckého kraje (viz. GP č. 688-11/2012)
 5. prodej ideální poloviny lesních pozemků v k.ú. Karlovice (pozemky včetně porostů za rybníkem Cihlák směr Sekerkovy Loučky viz. popis ve znaleckém posudku
  ing. Maiera z r. 2008) za cenu Kč 350.000,- spolumajiteli panu Zdeňku Vrabcovi ze Svatoňovic
 6. uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Turnovem  ve věci činnosti Městské policie Turnov na území Obce Karlovice,dodržování dopravního značení na území obce (část Podháj) vše na dobu 1 roku a uzavření veřejnoprávní smlouvy na stacionární radary v Radvánovicích na dobu 5ti roků.
 7. smlouvu o nájmu nemovitostí čj. UZSVM/HSM/2046/2012-HSMM, kdy se jedná pronájem spoluvlastnického podílu Českému rybářskému svazu, MO Turnov za Kč 1,-
  ročně do 31.12.2018
 8. rozpočtové změny dle přílohy

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace
 2. zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :

 1. radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané   
  v zápise
 2. uzavření a dopracování nové nájemní smlouvy s FK Sedmihorky

d) neschvaluje :

 1. poskytnutí příspěvku na lesní školku v Autocampu Sedmihorky

podpisy : Petr Bajer, v.r.     Josef Machačný, v.r.


Zápis

z 11. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 13.června 2012 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno …12….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomni: pí. Špačková, p. Havrda, p. Machačný, p. Kukeně, pí. Kukeňová, sl. Lukešová, p. Šafář ml.,  pí. Šichová, pí. Richterová, p. Šafář st., p. Bajer, pí. Cvrčková
Omluveni:  p. Ruček, p. Macháček
Neomluveni: p. Kéda
Přítomno: …8…..občanů
Pro jednání byl předložen následující program:
Program:

  1. Úvod a zahájení
  2. Zpráva o činnosti rady obce
  3. Cena vodného v roce 2012
  4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2011
  5. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
  6. Projednání bezúplatného převodu pozemku, prodej ideální poloviny lesních pozemků, působnost Městské policie Turnov na území obce (měření rychlosti), smlouva o nájmu pozemku atd.
  7. Rozpočtové změny
  8. Diskuze, usnesení, závěr

Změna programu – pí. starostka přidala do programu rozpočtové změny.
Program schválen bez připomínek.             pro    12      proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.

Návrhová komise bude pracovat ve složení- p. Bajer, p. Machačný
Ověřovatelé zápisu – p. Kukeně, pí. Richterová
Zápis provede -  ing. Petra Lukešová

      Pro  12     proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 3 x: 2.4.2012, 9.5.2012 a 4.6.2012 – zápisy z těchto jednání jsou přílohou tohoto zápisu.

3. Schvaluje zvýšení ceny vodného pro rok 2012 o Kč 2,50 /m3 (bez DPH) a to takto na cenu v jednotlivých osadách:
osada Sedmihorky:      23,55 Kč/m3
osada Radvánovice:     26,17 Kč/m3
osada Roudný:             26,17 Kč/m3
pro    12     proti    0      zdržel se   0

4. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011.
pro   12      proti    0     zdržel se   0

5. Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, kterou provedl odbor kontroly Libereckého kraje.
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu.  Závěrem je, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky (zpráva je k nahlédnutí na OÚ).
pro    12      proti    0      zdržel se   0

6. Schvaluje bezúplatný převod ppč. 750/2 v k.ú. Karlovice včetně povrchu komunikace z majetku Krajského úřadu Libereckého kraje (viz. GP č. 688-11/2012).
pro    12      proti    0      zdržel se   0

7. Schvaluje prodej ideální poloviny lesních pozemků v k.ú. Karlovice (pozemky včetně porostů za rybníkem Cihlák směr Sekerkovy Loučky viz. popis ve znaleckém posudku ing. Maiera z r. 2008) za cenu Kč 350.000,-- spolumajiteli panu Zdeňku Vrabcovi ze Svatoňovic (aktuální tržní cena prověřena s Ing. Vláškem).
pro    11      proti    0      zdržel se   1

8. A. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s  Městem Turnovem ve věci činnosti Městské policie Turnov na území Obce Karlovice tj. dodržování dopravního značení na území obce na dobu 1 roku (část Podháj).
pro    12     proti    0      zdržel se   0

B.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na stacionární radary v Radvánovicích na 5 roků.
pro    12     proti    0      zdržel se   0

C. Neschvaluje působnost Městské policie na území obce (měření rychlosti).
pro    5     proti    0      zdržel se   7

9. Schvaluje smlouvu o nájmu nemovitostí (pozemky ve zjednodušené evidenci u rybníka Roudný) čj. UZSVM/HSM/2046/2012 – HSMM, kdy se jedná o pronájem spoluvlastnického podílu Českému rybářskému svazu, MO Turnov za Kč 1,--/ročně do 31.12.2018.
pro    12    proti    0      zdržel se   0

10. Schvaluje níže uvedené rozpočtové změny:
Příjmy:

-   dotace na poskytování pečovatelských služeb – DPS (122.000,-- Kč)
-   dotace od Úřadu práce – z evr.fondů (40.000,-- Kč)
-   ost. příjem  míst. komunikace – přefakturované asfaltové povrchy pro občany (124.500,-- Kč)
-   ost. příjem vodovody – vyúčtování není zisk ale ztráta 30 tis. Kč (-60.000,-- Kč)
-   přeúčtování dotace z Úřadu práce s novým UZ 13101 (100.000,-- Kč)

Výdaje:
-  místní komunikace – zámková dlažba – Radvánovice  (345.500,-- Kč)
-  oprava hráze rybníka Bažantník (225.000,-- Kč)
-  výdaje na mzdy a odvody pracovníků z Úřadu práce a přeúčtování účelových znaků (40.000,-- Kč)
-  přeúčtování mzdových nákladů z dotace na DPS (122.000,-- Kč)
-  snížení rezervy (384.000,-- Kč)

pro    12     proti    0      zdržel se   0

11. Neschvaluje poskytnutí příspěvku na lesní mateřskou školku v Autocampu Sedmihorky (tj. 10.000,-- Kč/měsíčně).

pro    0     proti    12      zdržel se   0

12. Diskuse, usnesení, závěr

 1. přerušení dodávky elektrické energie dne 21.6.2012 v době od 7.00 do 19.00 hodin v osadě Radvánovice a v lokalitě Přáslavice
 2. uzavření a dopracování nové nájemní smlouvy s FK Sedmihorky
 3. problémová lokalita koupaliště Podháj – hluk, vjíždění aut do CHKO
 4. není povoleno další kácení porostů pod kostelem na skalním masivu
 5. komunikace Svatoňovice, Karlovice – omezení tonáže přes obec (zákaz vjezdu nad 12 tun….

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva přečetl p. Bajer
pro 12          proti 0             zdržel 0

Zastupitelstvo skončeno v 19:40 hod.
Karlovice dne  13. června 2012

Vlasta Špačková
 starostka obce

Ověřovatelé zápisu: p.  Kukeně
                                 pí. Richterová
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |