Usnesení

z 10. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 15. března 2012 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. rozpočet obce na rok 2012 - přebytkový
 2. a stanovuje cenu nájemného za podlahovou plochu v obecních bytech na Kč 35,- za m2
 3. přeúvěrování stávajícího úvěru na sportovní areál Sedmihorky, kdy bude nově uzavřena úvěrová smlouva s ČSOB, a.s. pobočka Turnov, starostka obce je oprávněna podepsat úvěrovou smlouvu
 4. zřízení zástavního práva pro ČSOB, a.s. na budovy čp. 79 a 80 Sedmihorky včetně stavebních pozemků 563 a 564 a dále na ppč. 1224/2, 1224/4, 1224/5 a pozemek vedený způsobem zjednodušené evidence p.č. 1090/1 v k.ú. Karlovice – vše v souvislosti s poskytnutým úvěrem včetně vinkulace pojistného plnění na čp. 79 a 80
 5. odkoupení ppč. 764/2 v k.ú. Karlovice od Pozemkového fondu ČR za cenu Kč 19.000,-, starostka je zmocněna k podpisu smlouvy

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace
 2. vnitřní organizační směrnice obce

c/ u k l á d á :

1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Olga Richterová v.r.      Mgr. Jarmila Šichová, v.r.


Zápis

z 10. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 15. března 2012 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno …14….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomni: pí. Špačková, p. Havrda, p.Machačný, p. Kukeně, pí. Kukeňová, sl. Lukešová, p. Šafář ml.,  pí. Šichová, pí. Richterová, p. Macháček, p. Šafář st., p. Bajer, p. Kéda, pí. Cvrčková
Omluveni:  p. Ruček
Přítomno: …3…..občanů
Pro jednání byl předložen následující program:
Program:

 1. Úvod a zahájení
 2. Cena vodného v roce 2012
 3. Koeficient daně z nemovitostí pro rok 2013
 4. Stanovení nájemného za podlahovou plochu v obecních bytech
 5. Rozpočet obce na rok 2012
 6. Vnitřní organizační směrnice obce
 7. Hřbitovní poplatky, přeúvěrování poskytnutého úvěru na sport. areál
 8. Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    14      proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- pí. Richterová, pí. Šichová
Ověřovatelé zápisu – p. Šafář st., pí. Kukeňová
Zápis provede -  ing. Petra Lukešová

      Pro  14     proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Cena vodného v roce 2012nejsou k dispozici podklady pro rozhodnutí › odloženo na příští zasedání zastupitelstva.

3. Neschvaluje zvýšení koeficientu daně z nemovitostí pro rok 2013 (koeficient zůstává 1)
pro    0      proti    14      zdržel se   0

4. Schvaluje nárůst ceny nájemného za podlahovou plochu v obecních bytech z 29,55 Kč/m2  na Kč 35,--za 1 m2 od 1.7.2012.
pro    14      proti    0      zdržel se   0

5. Schvaluje rozpočet obce na rok 2012 jako přebytkový (vyvěšen na úřední desce dne 29.2.2012).

Příjmy (daňové, nedaňové, dotace): 13.668.000 Kč
FINANCOVÁNÍ:                              1.156.600 Kč
příjmy   c e l k e m                           14.824.600 Kč

Výdaje:                                              13.567.000 Kč
FINANCOVÁNÍ:                               1.257.600 Kč
výdaje   c e l k e m                            14.824.600 Kč

pro    14      proti    0      zdržel se   0

6. Vnitřní organizační směrnice obcebudou schváleny na příštím zasedání zastupitelstva (zastupitelstvo bylo se směrnicemi obeznámeno).

7. Schvaluje přeúvěrování stávajícího úvěru na sportovní areál Sedmihorky, kdy bude nově uzavřena úvěrová smlouva s ČSOB, a.s. pobočka Turnov, starostka obce je oprávněna podepsat úvěrovou smlouvu. V souvislosti s tímto poskytnutým úvěrem bude zřízeno zástavní právo pro ČSOB, a.s. na budovy čp. 79 a 80 Sedmihorky včetně stavebních pozemků 563 a 564 a dále na ppč. 1224/2, 1224/4, 1224/5 a na pozemek vedený způsobem zjednodušené evidence p.č. 1090/1 v k.ú. Karlovice. Dále bude provedena vinkulace pojistného na čp. 79 a 80.
pro    14     proti    0      zdržel se   0

8. Schvaluje zvýšení hřbitovních poplatků a to na 160 Kč/10 let (zdražení služeb)
pro    14    proti    0      zdržel se   0

9. Schvaluje odprodej p.p.č. 764/2 v k.ú. Karlovice od Pozemkového fondu ČR za cenu Kč 19.000,--, starostka zmocněna k podpisu smlouvy.
pro    14     proti    0      zdržel se   0

10. Diskuse, usnesení, závěr

-     do 30.04.2012  bude podána přihláška do soutěže „Obec roku“
-  pozemky nad Vystrkálovem budou v režimu přistávacího pásma (letiště Mnichovo Hradiště), majitelé pozemků v této lokalitě se mohou dotázat na Úřadu pro letectví, co toto pásmo znamená pro jejich pozemky a zda se jich dotýká
-   v roce 2014 tomu bude 500 let od založení obce (podněty jak a kdy oslavit můžou občané podávat na obecní úřad)
-    začátkem května bude svoz nebezpečného odpadu + kontejnery na velkoobjemový odpad
-    odpouští se rybník Roudný

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva přečetla pí. Richterová
pro 14           proti 0             zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno ve 20:25 hod.
Karlovice dne  15. března 2012
Vlasta Špačková
 starostka obce
Ověřovatelé zápisu: p. Šafář st.
                                 pí. Kukeňová
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |