Usnesení

ze 6. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 1. září 2011 v kulturním domě v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

1. záměr jednoduché pozemkové úpravy v osadě Radvánovice (ppč. 701,702/1,702/2,700/11) v k.ú. Karlovice – požadavek bude uplatněn u Pozemkového úřadu v Semilech
2. smlouvu o bezúplatném převodu pozemku z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemky vedené způsobem zjednodušené evidence PK č. 632/10 a 777 v k.ú. Karlovice
3. bezúplatný převod pozemku ppč. 800/3 v k.ú. Karlovice (součást místní komunikace Svatoňovice – Roudný) z majetku Pozemkového fondu ČR
4. podání žádosti o dotaci z druhé výzvy POV Libereckého kraje – program č. 17

b/  bere na vědomí :

1) všeobecné informace
2) zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :

1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy :  Ondřej Macháček, Mgr. Jarmila Šichová


Zápis

ze 6. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 1. září 2011 v kulturním domě v Přáslavicích

Přítomni:      pí. Špačková, pí. Cvrčková, Mgr. Havrda, p.Machačný, p. Macháček, p. Šafář ml., p. Šafář  Mgr. Šichová, í. Richterová,
Omluveni:     p. Bajer,  p. Kéda, p. Kukeně, pí. Kukeňová
Neomluveni:  p. Ruček
Přítomni:  2 občané

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Schválení záměru jednoduché pozemkové úpravy v Radvánovicích
 4. Schválení smluv o bezúplatném převodu pozemků z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkového fondu ČR
 5. Schválení prodeje pozemků, části komunikací, které jsou majetkem obce
 6. Informace k dotacím, které obdržela obec na rekonstrukci komunikací a další  dotace pro zlepšení obecního majetku, informace  k plynofikaci Roudného
 7. Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.      pro   9       proti   0     zdržel se     0

1.Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Macháček, Mgr. Šichová
Ověřovateli zápisu budou: p. Šafář st., pí. Richterová

Zápis provede pí. Cvrčková.
pro 9               proti 0             zdržel 0

 2. Zpráva o činnosti rady obce – pí starostka informovala zastupitele o činnosti

rady obce.  Rada obce se sešla 28.7.2011 – zápis z tohoto jednání je přílohou tohoto zápisu.

3. Požadavek jednoduchých pozemkových úprav v Radvánovicích – bude uplatněn u Pozemkového úřadu v Semilech.

Jedná se o ppč.701, 702/1, 702/2, 700/11 v k.ú. Karlovice.
Pozemkový úřad v Semilech může provést tuto úpravu pouze se souhlasem majitelů pozemků, tj. p. Trakala, pí Šichové  a pí. Zubkové

            pro 9             proti 0              zdržel se 0

4. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících

připomínek -  jedná se o převod pozemku z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec. Pozemky jsou vedené způsobem zjednodušené evidence PK č. 632/10 a 777 v k.ú. Karlovice  (pod komunikací ve Svatoňovicích a Radvánovicích).

            pro 9              proti 0               zdržel se 0

5. Prodej pozemků –  schválení se  pro nízkou účast zastupitelů na dnešním

jednání  odkládá na příští zasedání zastupitelstva. Nejprve projedná rada.

6. Informace k dotacím, které obdržela obec

   1. na komunikace – v průběhu září bude provedena oprava 9 úseků  místních komunikací
   2. oprava hasičské zbrojnice v Karlovicích
   3. výměna střechy na prodejně v Radvánovicích

           Plynofikace Roudný – čekáme na stavební povolení.

7. Diskuze, usnesení, závěr

- jedná se se správcem majetku Lázní Sedmihorky o možnosti provozovat na travnaté ploše před Lázněni parkoviště
- požární nádrž u Podháje nemá vlastníka (pouze betonová nádrž bez pozemku) byla v minulosti budována za přispění MNV – rok 1957, obec požádá MěÚ Turnov o uznání existence stavby   

dostavila se Ing. Lukešová, omlouvá se a odchází Mgr. Havrda

- p. Bartošík projevil  zájem o hrobku  p. Horáčka Josefa dříve Radvánovice čp. 8 (nyní v majetku obce) rada z etických důvodů nesouhlasila
- rybník Roudný – snížena hladina, teče spodní výpustí

omlouvá se a odchází p. Šafář ml.

- průjezd Sedmihorky – jezdí těžká popelářská auta, poškozují silnici i domy
- průjezd Radvánovice – auta Věmy Štěpánovice jezdí v obci nepřiměřenou rychlostí
- bude podána žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje na úpravu místnosti (bývalá třída) v patře obecního úřadu včetně opravy podlahy v klubovně v čp. 12

8. Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva přečetl p. Macháček

pro 8               proti 0             zdržel 0

Zastupitelstvo skončeno v 20:50 hod.
Karlovice dne 1. září 2011

Vlasta Špačková
  starostka obce

Ověřovatelé zápisu: p. Šafář st.
                               pí.Richterová

Zapsala: pí. Cvrčková

| Hlavní stránka | Úvod |