Usnesení

ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 6. října 2011 v kulturním domě v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :
   - prodej pozemku vedeným způsobem zjednodušené evidence PK č. 767 v k.ú. Karlovice včetně všech nákladů s tím spojených za Kč 35.000,- firmám ZEA-LAND, s.r.o. a ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. s tím, že pro čp. 102 Radvánovice (nyní sídlo firmy UN-COM) bude na této komunikaci zřízeno věcné břemeno, právo přístupu k čp. 102
  - prodej pozemku 768/7 v k.ú. Karlovice firmě ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. za Kč 35.000,- včetně všech nákladů s tím spojených
  - přijetí daru od Ladislava Najmana, Roudný – podíly na cestě zapsané na listu vlastnictví č. 121 podíl 1/16 a na listu vlastnictví č.120 podíl 1/19, vše k.ú. Karlovice
(lokalita Přáslavice)
  - prodej ideální 1 pozemků v k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami původní majitelce paní Vlastě Sedláčkové, Štěpánovice čp. 3, kdy se jedná o 1 pozemků ppč. 479, 482/1, 483/2, 485/7, 485/10, 485/12, 485/13, 495/1, 496/1 za cenu Kč 50.000,- včetně všech nákladů s tím spojených
  - odkoupení hasičského auta z majetku Města Sušice za cenu Kč 800.000, s tím, že odkoupení bude realizováno formou leasingu s akontací Kč 200.000,- nebo formou úvěru
  - rozpočtové změny dle přílohy

b/  bere na vědomí :
1) všeobecné informace

c/ u k l á d á :
1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Zdeněk Ruček, v.r.      Petr Šafář st. v.r


Zápis

ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 6. října 2011 v kulturním domě v Přáslavicích

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …13….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomni: pí. Špačková, p. Havrda, p.Machačný, p. Kukeně, pí. Kukeňová, sl. Lukešová, p. Šafář ml.,  pí. Šichová, pí. Richterová, p. Macháček, p. Šafář st., p. Bajer, p. Ruček
Omluveni:  pí. Cvrčková
Neomluven:  p. Kéda
Přítomni: …1…..občan
Pro jednání byl předložen následující program:

Program:

  1. Úvod a zahájení
  2. Schválení prodeje pozemků, částí komunikací, které jsou majetkem obce
  3. Schválení prodeje ideální poloviny pozemků v k.ú. Štěpánovice původním vlastníkům
  4. Přijetí daru – podíly na komunikacích v lokalitě Přáslavice od Ladislava Najmana, Roudný
  5. Odkoupení hasičského auta, rozpočtové změny
  6. Diskuse, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    13      proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- p. Šafář st., p. Ruček
Ověřovatelé zápisu – pí. Kukeňová, p. Bajer
Zápis provede -  ing. Petra Lukešová

      Pro  13     proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Schvaluje prodej pozemku vedeným způsobem zjednodušené evidence PK č. 767 v k.ú. Karlovice (738 m2) včetně všech nákladů s tím spojených za Kč 35.000,-- firmám ZEA-Land, s.r.o. a ZEA Sedmihorky, spol. s.r.o. s tím, že pro č.p. 102 Radvánovice (nyní sídlo firmy UN-COM) bude na této komunikaci zřízeno věcné břemeno, právo přístupu k č.p. 102.
pro    13      proti    0      zdržel se   0

3. Schvaluje prodej pozemku 768/7 (947 m2) v k.ú. Karlovice firmě ZEA Sedmihorky, spol. s.r.o. za Kč 35.000 ,-- včetně všech nákladů s tím spojených.
pro    13      proti    0      zdržel se   0

4. Schvaluje prodej ideální 1 pozemků v k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami původní majitelce paní Vlastě Sedláčkové, Štěpánovice č.p. 3, kdy se jedná o 1 pozemků ppč. 479, 482/1, 483/2, 485/7, 485/10, 485/12, 485/13, 495/1, 496/1 za cenu Kč 50.000,-- včetně všech nákladů s tím spojených.
pro    13      proti    0      zdržel se   0

5. Schvaluje přijetí daru od p. Ladislava Najmana, Roudný – podíly na cestě zapsané na listu vlastnictví č. 121 podíl 1/16 a na listu vlastnictví č. 120 podíl 1/19, vše v k.ú. Karlovice (lokalita Přáslavice).
pro    13      proti    0      zdržel se   0

6. Schvaluje odkoupení hasičského auta (Tatra 815 – rok výroby 1989)  z majetku Města Sušice za cenu Kč 800.000,--, s tím, že odkoupení bude realizováno formou leasingu s akontací Kč 200.000,-- nebo formou úvěru.
pro    13      proti    0      zdržel se   0

7. Schvaluje, že rada obce je zmocněna k tomu, vybrat nejvýhodnější nabídku financování na odkoupení hasičského auta (Tatra 815) – formou úvěru nebo formou leasingu s akontací Kč 200.000,--.
pro    13     proti    0      zdržel se   0

8. Schvaluje níže uvedené rozpočtové změny:
- zvýšení příjmu za místní poplatek z výher.hracích automatů (Kč 8.000,--)
- zvýšení dotace od úřadu práce (Kč 50.000,--)
- dotace od Kraj. úřadu LBC na volnočasové aktivity mládeže (Kč 10.000,--)
- zařazení výdajů na přípravné projekty na akce „Chodník Radvánovice“ (Kč 100.000,--)
- zvýšené výdaje na sportovní zařízení, hřiště, nákup buňky na nářadí, zvýšení ost.os. nákladů, úpravy hřiště (Kč 110.000,--)
- zvýšené výdaje na mzdy a odvody zdrav. a soc. pojištění za pracovníky od úřadu práce (Kč 80.000,--)
- příspěvek na inv. akce rekonstrukce hasičské zbrojnice (Kč 1.200.000,--)
- snížení rezervy v rozpočtu o zařazené akce (Kč 1.788.000)
- dokončení rekonstrukce prodejny č.p. 10 a nové vikýře včetně DPH (Kč 130.000,--)
- zvýšené výdaje na provoz ČOV u č.p. 77 – vyšší spotřeba el. energie dle vyúčtování, poplatek za nové odběr. místo (Kč 35.000,--)
- zvýšení výdaje na opravy ČOV č.p. 99 – čerpadla atd. (Kč 25.000,--)
- nákup míčů a sport. potřeb pro volnočasové aktivity (Kč 20.000,--)
- investiční příspěvek Mikroregionu – na rekonstrukci střechy prodejny č.p. 10 (Kč 156.000,--)
- odsouhlasení rozpočtové změny na nákup hasičského auta (Kč 200.000,--) v případě složení akontace při formě financování leasingem

pro    13     proti    0      zdržel se   0
Odešel pan Šafář ml.

9. Diskuse, usnesení, závěr

- propadlý kanál proti Ručkovým
- železniční přejezd Radvánovice a Sedmihorky - neudržované (napsat dopis ČD kvůli opravě)
- dotace na vytvoření klidových míst na veřejných prostranstvích (občané mohou dávat podněty na OÚ), zatím návrhy (u hasičárny v Karlovicích, u restaurace Zavadilka….)

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva přečetl p. Ruček
pro 12           proti 0             zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno ve 20:00 hod.
Karlovice dne  6.října 2011

Vlasta Špačková
 starostka obce

Ověřovatelé zápisu: pí. Kukeňová
                                 p. Bajer
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |