Usnesení

z 8. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 1. prosince 2011 v kulturním domě v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1) vnitřní směrnice – odpisování majetku obce v roce 2012 a letech následujících
2) odkoupení ppč. 764/2 o výměře 548 m2 v k.ú. Karlovice od Pozemkového fondu ČR za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 10.960,-
3) bezúplatný převod pozemků, které jsou majetkem Pozemkového fondu ČR a kdy se jedná o komunikace na území obce – viz. příloha č.1
4)  rozpočtové změny dle přílohy č.2
5) rozpočtové provizorium na rok 2012 do doby schválení rozpočtu obce na tento rok
6) pronájem motorestu Zavadilka Radvánovice od 5.12.2011 panu Jiřímu Rezlerovi z Turnova, kdy měsíční nájemné je stanoveno na Kč 10.000,- měsíčně (bez energií) pro první pololetí r. 2012, následně bude měsíční nájemné Kč 12.000,-
7) měsíční nájemné z nebytových prostor čp. 80 Sedmihorky pro rok 2012 na Kč 50.000,- měsíčně po dobu 7 měsíců, Kč 60.000,- měsíčně po dobu 5 měsíců (rozpis plateb stanoví obec)
8) měsíční nájemné z nebytových prostor čp. 52 Sedmihorky na Kč 1.000,- měsíčně za měsíc prosinec 2011, nájemné v roce 2012 bude 6 měsíců za Kč 1.000,- a 6 měsíců za Kč 2.000,- (rozpis plateb stanoví obec)
9) odkoupení ppč. 630/9 o výměře 1069 m2 v k.ú. Karlovice od paní Hany Hartigové, Radvánovice čp. 77 za cenu Kč 11.590,-
10) bezúplatný převod ppč. 1414/1 a 1414/2 v k.ú. Karlovice z majetku Krajského úřadu Libereckého kraje (komunikace v Lázních Sedmihorky)

b/  bere na vědomí :

  1. všeobecné informace
  2. informace o probíhajících akcích

c/ u k l á d á :
1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise
2) radě obce projednat a schválit rozpočtové změny k 31.12.2011

podpisy :  Mgr. Jarmila Šichová, v.r.     František Kukeně, v.r.


Zápis

z 8. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 1. prosince 2011 v kulturním domě v Přáslavicích

Přítomni: pí. Špačková, pí. Cvrčková, Mgr. Havrda, pí. Kukeňová, p. Kukeně, pí. Richterová, Mgr. Šichová, p. Ruček , p. Šafář st.
Omluveni: p. Bajer,  p. Kéda, p. Macháček, p. Machačný, p. Šafář ml.
Přítomno: 6 občanů
 
Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení odkoupení pozemku ppč. 764/2 v k.ú. Karlovice, kdy vlastníkem je Pozemkový fond ČR
  3. Schválení  bezúplatného převodu pozemků, které jsou majetkem Pozemkového fondu ČR a kdy se jedná o komunikace na území obce
  4. Informace o probíhajících akcích, změna nájemce v motorestu Radvánovice, dotace na byt, plynofikace Roudného
  5. Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.      pro   9       proti   0     zdržel se     0

1. Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.

Návrhová komise bude pracovat ve složení:  Mgr. Havrda, p. Ruček
Ověřovateli zápisu budou: Mgr. Šichová, p. Kukeně

Zápis provede pí. Cvrčková.
pro 9               proti 0             zdržel 0

2.Vnitřní směrnice k odpisování majetku 2012.
Od 1.1.2012 bude povinné odpisování dlouhodobého majetku  pro obce, které zatím účetně neodepisovaly. K tomu je nutné schválit tyto směrnice.
pro 7            proti 0            zdržel se 2

3.Odkoupení pozemku ppč. 764/2 o výměře 548 m2 v k.ú. Karlovice od  Pozemkového fondu ČR za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši  Kč10.960,-. Jedná se o pozemek pod hasičárnou v Radvánovicích – potřebný pro výstavbu chodníku.
pro 9           proti 0               zdržel se 0                                                                                                                  

4.Schválení bezúplatného převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR, které jsou komunikacemi na území obce                                                                                            
pro 9          proti 0                zdržel se 0

5.Rozpočtové změny - je třeba provést úpravu rozpočtu na straně příjmů i výdajů                   
pro 9                proti 0             zdržel se 0

   Pověření  rady obce  schválením rozpočtových změn  před závěrem roku.
pro 9                 proti 0            zdržel se 0

Dostavila se Ing. Lukešová.

   Do doby schválení rozpočtu na r. 2012 bude obec hospodařit na základě      
rozpočtového provizoria.
pro 9                proti 0             zdržel se 1

6.Odkoupení ppč. 630/9 o výměře 1069 m2 v k.ú. Karlovice od paní Hany Hartigové, Radvánovice 77 za cenu Kč 11.590,-. Jedná se o pozemek, kde je stavba čerpačky odpadních vod u čp. 77 a Pozemkový úřad ČR jej nemohl obci převést bezúplatně, ani jej prodat.
pro 10              proti 0             zdržel se 0

7. Informace
- pronájem motorestu Zavadilka Radvánovice – v pondělí bude objekt  předán panu Jiřímu Rezlerovi z Turnova. Nájemné je stanoveno na Kč 10.000,- měsíčně pro první pololetí r. 2012 + prosinec 2011, následně bude Kč 12.000,- měsíčně (bez energií)
-  žádost manželů Bajerových o snížení nájemného z nebytových prostor čp. 80 na rok 2012. Zastupitelstvo schvaluje nájemné ve výši Kč 50.000,- po dobu 7 měsíců a Kč 60.000,- po dobu 5 měsíců.
pro 10           proti 0              zdržel se 0

- žádost o odpuštění nájemného z nebytových prostor  čp.52 - prodejna Karlovice. Zastupitelstvo schvaluje nájemné pro rok 2012 ve výši Kč 1.000,- dobu  6 měsíců a  Kč 2.000,- po dobu 6 měsíců. Měsíc prosinec 2011 Kč 1.000,-.
pro 10           proti 0               zdržel se 0

- odměření komunikace na Roudném – Krajská správa silnic převede do majetku  obce komunikace, část která vede do vlastní osady
- bude podána žádost o převedení komunikace do Lázní Sedmihorek z majetku Krajské správy silnic do majetku obce
pro 10           proti 0               zdržel se 0

- cena odpadů na rok 2012 – zvýšení o 4% (DPH)
- rybník Roudný – rybáři plánují odbahnění
- rybník Bažantník – úprava vypouštěcího zařízení, odstraněn pískovec, který odpadával
- 9 úseků místních komunikací připraveno k asfaltování
- plynofikace Roudný – dokumenty předány na Státní fond životního prostředí, kdy se jedná o žádost o dotaci.

8.Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva přečetla  pí. Špačková
pro 10            proti 0             zdržel  0

Zastupitelstvo skončeno v 20:20 hod.
Karlovice dne 1. prosince  2011
Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: František Kukeně
Mgr. Jarmila Šichová
Zapsala: Alena Cvrčková

| Hlavní stránka | Úvod |