Usnesení

ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 7. dubna 2011 v kulturním domě v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1) přebytkový rozpočet obce na rok 2011 takto :
     příjmy ve výši              Kč  11.664.000,-
     výdaje ve výši              Kč  11.417.000,-
     financování ve výši       Kč  -   247.000,-  
2) uzavření nájemní smlouvy na ppč. 420/3 o výměře 4230 m2 panu Jiřímu Špínovi, Roudný čp. 45 za cenu daně z nemovitostí
3) slevu nájmu na Kč 50.000,- měsíčně – nebytové prostory čp. 80 Sedmihorky pro rok 2011
4) prominutí části nájemného za okrajové měsíce roku 2010 ve výši Kč 100.000,- nebytové prostory čp. 80 Sedmihorky

b/  bere na vědomí :
1) všeobecné informace
2) zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :
1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy :  Martin Kéda v.r., Mgr. Jarmila Šichová


Zápis

ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 7. dubna 2011 v kulturním domě v Přáslavicích

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …14….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomni: pí. Špačková, pí. Cvrčková, p. Havrda, p.Machačný, p. Kukeně, pí. Kukeňová, sl. Lukešová, p. Šafář ml.,  pí. Šichová, pí. Richterová, p. Macháček, p. Kéda, p. Ruček, p. Bajer
Omluven:  p.Šafář st.
Přítomni: …2…..občané

Pro jednání byl předložen následující program:
Program:

 1. Úvod a zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočet obce na rok 2011
 4. Kontrola hospodaření obce v roce 2010 - audit
 5. Diskuse, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    14      proti    0      zdržel se   0

1.Úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- pí. Mgr. Šichová, p. Kéda
Ověřovatelé zápisu – pí. Richterová, pí. Kukeňová
Zápis provede -  ing. Petra Lukešová

      Pro  14     proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obce – pí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce.
Rada obce se sešla 7.3. a 30.3.2011 - zápisy z těchto jednání jsou přílohou tohoto zápisu.
- přezkoumání hospodaření obce – audit za rok 2010 – proběhl 29.3.2011 – zpráva z kontroly bude předložena zastupitelstvu obce
- Krajský úřad Libereckého kraje, Správní odbor – provedl kontrolu na úseku agendy evidence obyvatel dne 8.3.2011 bez závažných pochybení (agenda je vedena v souladu s platnými právními předpisy)
- Policie ČR, oddělení Turnov zaslalo zprávu o stavu a úrovni veřejného pořádku za rok 2010

3. Schvaluje rozpočet obce na rok 2011 jako přebytkový a to takto:
příjmy ve výši               Kč 11.664.000,--
výdaje ve výši               Kč 11.417.000,--
financování ve výši      Kč      -247.000,--
Rozpočet na rok 2011 byl tvořen dle skutečnosti roku 2010 a bude se upravovat v průběhu roku dle získaných dotací.
pro    14      proti    0      zdržel se   0
Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
Větší invetiční akce roku 2011:

 1. oprava silnice spodní Roudný
 2. prodloužení vodovodu u Zelené cesty
 3. zatrubění potoka na Roudném
 4. projekt na plynofikaci Roudný
 5. dokončení rekonstrukce prodejny čp. 10 – projekt
 6. usměrnění pramenů v Drážkách
 7. prodloužení veřejného osvětlení v Radvánovicích (za Votočkovými)
 8. oprava schodů u DPS čp. 100

4. Kontrola hospodaření obce v roce 2010 – audit  
- zpráva auditora nebyla ke dni konání zastupitelstva k dispozici

5. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy na PPČ. 420/3 o výměře 4.230 m2 p. Jiřímu Špínovi, Roudný 45 za cenu daně z nemovitostí (na dobu nejméně 10 ti let). 
pro    14      proti    0      zdržel se   0

6. Schvaluje slevu nájmu,  tj. snížení nájmu ze 70.000 Kč/měsíčně na Kč 50.000,--/měsíčně – nebytové prostory čp. 80 Sedmihorky pro rok 2011.
pro    11      proti    0      zdržel se   3

7. Schvaluje prominutí části dlužného nájemného za okrajové měsíce roku 2010 ve výši Kč 100.000,-- nebytové prostory čp. 80 Sedmihorky. Zbytek dlužného nájemného z roku 2010 ve výši Kč 60.000,-- musí být uhrazen dle splátkového kalendáře do 30.6.2012 (kontrola stavu výše umořeného  dluhu bude v prosinci 2011).
pro    9      proti    1      zdržel se   4

 

8. Diskuse, usnesení, závěr

 1. p. Janků dotaz – nepočítá se do budoucna s hřištěm u hasičárny (vedle obchodu) nepočítá
 2. knihovna- pí.Tarabcová chce ukončit svoji činnost k 30.6.2011
 3. soutěž Vesnice roku – do 29.4.2011 bude podána přihláška
 4. sběr nebezpečných odpadů bude 4.6.2011 (? zda i pneumatiky)
 5. v květnu 2011 budou umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad – bude stanoven režim pro kontrolu odpadů občanů
 6. dne 20.5.2011 od 18:00 hod. proběhne slavnostní svěcení zvonů v kostele v Přáslavicích za účasti pana biskupa z Litoměřic
 7. 11.4.2011 Správa dopravní železniční cesty zkontroluje stav železniční zastávky (úklid, vylepšení)
 8. obsazení volných bytů v DPS
 9. TJ Sedmihorky navštěvuje již 120 dětí

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva přečetl p. Kéda
pro 14           proti 0             zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno ve 21:15 hod.

Karlovice dne 7. dubna 2011

Vlasta Špačková
 starostka obce

Ověřovatelé zápisu: pí. Kukeňová
                                 pí. Richterová
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |