Usnesení

z 5. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 16. června 2011 v kulturním domě v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

1) zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad
2) závěrečný účet obce za rok 2010
3) komunitní plán Turnovsko na období 2011-2015
4) zapsání sochy (kříže) od Jana Zemana ze Žernova na ppč. 805 v k.ú. Karlovice do seznamu památek a dále opravu sochy sv. Františka na ppč. 932 v k.ú. Karlovice
5) prodej vydražených pozemků (ideální 1) v k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami původním vlastníkům (pí.Zimová, Vlková)
6) stanovuje cenu nově vzniklého pozemku 491/9 o výměře 7 m2 v k.ú. Karlovice na Kč 35,- za m2, kupující Arnošt Pohl, Liberec včetně nákladů s tím spojených
7) závěrečný účet Mikroregionu Český ráj
8) pronájem plochy o výměře 5418 m2 od ing. Jana Valkouna CSc. na dobu dvaceti roků za Kč 1.000,- ročně (plocha pro hřiště v Radvánovicích)
9) bezúplatný převod pozemků vedených způsobem zjednodušené evidence (PK) p.č. 777 a 632/10 v k.ú. Karlovice, kdy se jedná o části komunikací a současným vlastníkem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
10) darovací smlouvu týkající se zahradního traktoru, který byl zakoupen z dotace Mikroregionu Český ráj
11) rozpočtovou změnu č. 1/2011 – viz. příloha

b/  bere na vědomí :

1) všeobecné informace
2) zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :

1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise 

podpisy : Petr Šafář ml., v.r.     Josef Machačný, v.r.

 


Zápis

z 5. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 16. června 2011 v kulturním domě v Přáslavicích

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …12….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomni: pí. Špačková, pí. Cvrčková, p. Havrda, p.Machačný, p. Kukeně, pí. Kukeňová, sl. Lukešová, p. Šafář ml.,  pí. Šichová, pí. Richterová, p. Macháček, p. Šafář st.
Omluveni:  p.Ruček, p. Kéda
Neomluven:  p. Bajer
Přítomni: …4…..občané

Pro jednání byl předložen následující program:
Program:

  1. Úvod a zahájení
  2. Zpráva o činnosti rady obce
  3. Kontrola hospodaření obce v roce 2010 - audit
  4. Závěrečný účet obce za rok 2010
  5. Komunitní plán Turnovsko, zapsání sochy do seznamu památek, prodej pozemků v k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, stanovení ceny prodávaného pozemku, závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2010, pronájem plochy na travnaté hřiště v Radvánovicích
  6. Diskuse, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    12      proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- p. Šafář ml., p. Machačný
Ověřovatelé zápisu – p. Kukeně, pí. Cvrčková
Zápis provede -  ing. Petra Lukešová

      Pro  12     proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obce – pí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce.
Rada obce se sešla 9.5.2011 a 8.6.2011 - zápisy z těchto jednání jsou přílohou tohoto zápisu.
- dne 4.6.2011 proběhl sběr nebezpečných odpadů v rámci obce
- Krajský úřad sděluje, že je poskytnuta dotace z Fondu požární ochrany v souvislosti s podanou žádostí
- dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na úpravu místnosti (bývalá třída) v patře obecního úřadu nebyla poskytnuta
- se Správou železniční dopravní cesty Liberec je podepsána smlouva, týkající se úklidu vlakové zastávky Sedmihorky včetně sečení porostů před nádražní budovou

3. Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010  - přezkoumání (audit) se uskutečnilo dne 29.3.2011 – s výrokem, že hospodaření obce Karlovice za rok 2010 je bez výhrad  (tzn. nebyly zjištěny chyby a nedostatky).
pro    12      proti    0      zdržel se   0

4. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 
pro    12      proti    0      zdržel se   0

5. Schvaluje Komunitní plán Turnovsko na období 2011 -2015 (jde o dokument MěÚ Turnov, je nejen o sociálních službách, ale i o lidech v obci všeobecně) – zaevidován do něho dům s pečovatelskou službou v Radvánovicích aj.
pro    12      proti    0      zdržel se   0

6. Schvaluje zapsání sochy (kříže) od Jana Zemana ze Žernova na ppč. 805 v k.ú. Karlovice do seznamu památek a dále opravu sochy sv. Františka na ppč. 932 v k.ú. Karlovice.
pro    12      proti    0      zdržel se   0

7. Schvaluje prodej vydražených pozemků (ideální 1) v k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami původním vlastníkům (pí. Zimová, Vlková).
pro    12     proti    0      zdržel se   0

8. Schvaluje stanovení ceny nově vzniklého pozemku 491/9 o výměře 7m2  v k.ú. Karlovice na Kč 35,-- za m2, kupující Arnošt Pohl, Liberec  včetně všech nákladů s tím spojených.
pro    11     proti    0      zdržel se   1

9. Schvaluje závěrečný účet Mikroregionu Český ráj.
pro    12     proti    0      zdržel se   0

10. Schvaluje pronájem plochy o výměře 5.418 m2 od Ing. Jana Valkouna CSc. na dobu dvaceti roků za Kč 1.000,-- ročně (plocha pro hřiště v Radvánovicích), náklady na vyměření pozemku ve výši Kč 11.568,--  (geometrický plán) uhradí obec.
pro    12     proti    0      zdržel se   0

11. Schvaluje bezúplatný převod pozemků na obec vedených způsobem zjednodušené evidence (PK) p.č. 777 a 632/10 v k.ú. Karlovice, kdy se jedná o části komunikací a současným vlastníkem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (35 + 856 m2).
pro    12     proti    0      zdržel se   0

12. Schvaluje darovací smlouvu týkající se zahradního traktoru, který byl zakoupen z dotace Mikroregionu Český ráj – tento movitý majetek bude zanesen do majetku obce.
pro    12     proti    0      zdržel se   0

13. Schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2011 – příjem neinvestiční dotace Kč 77.390,-- (13.6.2011) na zvýšení akceschopnosti SDH Karlovice (zvýšení rozpočtu o Kč 77.390,-- na straně příjmů a výdajů).
pro    12     proti    0      zdržel se   0

14. Diskuse, usnesení, závěr

-   dne 17.6.2011 proběhne  zavěšení zvonů
-   Machovi žádají o protažení kanálu
-   oprava cesty do Drážek (drť)
-   prasklá mostovka na mostku do lázní
-  ? je možno omezit tonáž - Svatoňovice

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva přečetl p. Šafář ml.
pro 12           proti 0             zdržel 0

Zastupitelstvo skončeno ve 20:30 hod.
Karlovice dne 16. června 2011

Vlasta Špačková
 starostka obce

Ověřovatelé zápisu: pí. Cvrčková
                                 p. Kukeně
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |