Usnesení

z 3. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 3. března 2011 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/  obecně závazné vyhlášky obce :

 1. místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 2. za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
 3. místní poplatek ze psů
 4. za komunální odpad
 5. místní poplatek z ubytovací kapacity
 6. místní poplatek ze vstupného

2/  a stanovuje cenu za m3 vodného pro rok 2011 navýšení takto :
Roudný o 5% tj. na 23,67 Kč bez  DPH
Sedmihorky  o 5% tj. na 21,05 Kč bez DPH
Radvánovice o 5% tj. na 23,67 Kč bez DPH
cenu předávané vody z vodního díla Jeseník Hrubá Skála Kč 16,75 za m3 bez DPH

3/  přijetí daru od manželů Babinských Doubravice – podíl 1/19 na ppč. 1115 v k.ú. Karlovice¨komunikace v osadě Sedmihorky

4/ odkoupení stavebního pozemku pod hasičskou zbrojnicí ve Svatoňovicích, nově vzniklá   stavební parcela 601 o výměře 30 m2 od pana Josefa Typlta, Svatoňovice za cenu Kč 35,- za m2 s tím, že v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro prodávajícího

5/ odprodej části ppč. 799/1 v k.ú. Karlovice – část cesty v osadě Roudný panu Jiřímu Špínovi, Roudný čp. 45 – veškeré náklady spojené s odkoupením ponese kupující, cena bude stanovena po odměření

6/ návrhy smluv o budoucí smlouvě nájemní se společností VČP Net, s r.o. „Smlouva o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení „ – I. a II. etapa plynofikace osady Roudný – po jednání s občany včetně naplnění podmínky odběru VČP Net, s r.o. a zmocňuje radu obce ke konečnému rozhodnutí

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ cena stočného pro rok 2011 nebude měněna
3/ dopis MUDr. Jaroslava Kuzemenského, Praha a Městského úřadu v Turnově ve věci změny územního plánu obce
4/ zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Josef Machačný v.r., Olga Richterová v.r.


Zápis

z 3. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 3. března 2011 kulturním domě v Přáslavicích.

Přítomni:      p. Špačková, p. Cvrčková, p. Havrda, p.Machačný, p. Kukeně, p. Kukeňová, sl. Lukešová, p. Šafář ml.,  p. Šichová, p. Richterová
Omluveni:    p. Kéda. , p. Macháček, p. Ruček, p.Šafář st.

Program:

 1. Úvod
 2. Úprava a schválení nového znění obecně závazných vyhlášek obce
 3. Příprava rozpočtu na rok 2011
 4. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2011
 5. Majetkové záležitosti (přijetí daru – podíl na komunikaci, odkoupení pozemku pod hasičskou zbrojnicí ve Svatoňovicích)
 6. Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.      pro   9       proti   0     zdržel se     1

1. Úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Richterová, p. Machačný

           Ověřovateli zápisu budou: p. Kukeně, Mgr. Havrda

Zápis provede p. Cvrčková
pro 10            proti 0             zdržel 0

2. Schválení nového znění těchto obecně závazných vyhlášek obce Karlovice:
- místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
- místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
- místní poplatek ze psů – Mgr. Havrda navrhuje stanovit poplatek za šestého a dalšího psa jednoho majitele na Kč 5.000,-
pro    11           proti    0      zdržel se   0
- místní poplatek za komunální odpad
- místní poplatek z ubytovací kapacity
- místní poplatek ze vstupného

4. Stanovení ceny vodného a stočného

Dostavil se p. Bajer
Dle vyúčtování firmy AQUA Turnov náklady na vodu rostou a je třeba cenu zvýšit o 5%
pro     11        proti   0        zdržel se   0

Cenu stočného není nutné měnit.

5. Přijetí daru od manželů Babinských Doubravice , tj. 1/19 komunikace v osadě Sedmihorky na ppč. 1115 v k.ú. Karlovice

Odkoupení pozemku pod hasičskou zbrojnicí Svatoňovice od p. Typlta za cenu Kč 35,- za m2. Ve smlouvě bude zakotveno předkupní právo p. Typlta na tento pozemek.
pro    11           proti   0         zdržel se    0

Pozemek pod hasičskou zbrojnicí Roudný bude řešen pronájmem.

Odprodej části ppč. 799/1 v k.ú. Karlovice panu Jiřímu Špínovi, Roudný čp.45. Jedná se o část cesty v osadě Roudný. Toto bylo také projednáno se sousedem p. Plecháčem. Veškeré náklady spojené s vyměřením a odkoupením ponese kupující.
pro   11        proti   0          zdržel se   0

6. Dopis od MuDr. Kuzemenského
žádá o změnu územního plánu v areálu Šťastná země. Zastupitelstvo bere na vědomí, o změnu územního plánu může žádat pouze vlastník pozemku.

7. Plynofikace Roudný
Zastupitelstvo zmocňuje pí. starostku  k podpisu smouvy se společností VČP Net, s.r.o. Je nutné předem jednat se zájemci o připojení  a splnění podmínek odběru. Je třeba zjistit udržitelnost tohoto projektu.

8. Pozemek pod čističkou u bytovky v Radvánovicích
- pozemek je zaměřen
- Pozemkový fond žádá Kč 10.000,- za zřízení věcného břemene
- bude se ještě řešit

9. Diskuze

- dokončena rekonstrukce obchodu Radvánovice
- Zahradnictvi Hájek provádí úpravu břehu nad poštou a aleje podél silnice ke Štěpánovicím
- p. Jakubec má dotaz, zda je možné parte umístit do obecní vývěsky, neboť plakátovací plocha je zaplněna – ano lze
- žádáme občany, zda nemají staré fotografie z obce (zapůjčení)
- budou se kácet další lípy v aleji směrem k Turnovu
- seznámení s činností Rady obce Karlovice
- kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v určenou dobu pod dohledem zastupitelů
- ve dnech 10. – 15.6. se uskuteční zájezd do polských Tater

10. Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva přečetl p. Machačný

pro 11            proti 0             zdržel 0

Zastupitelstvo skončeno v 20:10 hod.
Karlovice dne 3. března 2011
Vlasta Špačková
 starostka obce

Ověřovatelé zápisu: p. Kukeňe, Mgr. Havrda
Zapsala: p. Cvrčková

| Hlavní stránka | Úvod |