Usnesení

z 23. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23.září.2010 od 17 hod v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/ smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti, pozemek ve zjednodušené evidenci p.č. 767 v k.ú. Karlovice o výměře 738 m2 do vlastnictví obce
2/ pronájem objektu č. 4 Karlovice s přilehlými pozemky Sboru dobrovolných hasičů Karlovice na dobu 10ti roků
3/ pronájem pozemků od soukromých vlastníků – stavební pozemky pod hasičskými zbrojnicemi Svatoňovice a Roudný (opravy střech)
4/ snížení otopné plochy bytu č. 5 v čp. 100 Radvánovice o 30 m2
5/ rozpočtové změny dle přílohy
6/ vnitřní směrnice dle přílohy
7/ smlouvu o právu provést stavbu stožáru pro vedení 110kV na p.č. 958/9 (PK) v k.ú. Karlovice za jednorázové odstupné ve výši Kč 20.000,-
8/ smlouvu s Městem Turnov o vedení přestupkové agendy

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

d/ neschvaluje :
1/ zvýšení nájemného v obecních bytech (podlahová plocha)

podpisy : Renata Kukeňová, v.r.     Zdeněk Ruček v.r.


Zápis

z 23. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23.září.2010 od 17 hod v Přáslavicích

Přítomni: p.Špačková, p.Cvrčková, p.Richterová, p.Ruček,p.Kobrle, Mgr.Šichová, p.Kukeňová, p.Hlubučková, p.Kukeně, p.Šimánková, p.Padrůňková,p.Vítková
Omluven:  p.Šafář ml.
Neomluven:  p.Šafář st.

Program:

 1. Úvod
 2. Převod pozemkové parcely p.č.767 v areálu v Radvánovicích – text smlouvy
 3. Pronájem objektu čp.4 Karlovice s pozemky Sboru dobrovolných hasičů Karlovice – dotace na úpravy objektu
 4. Pronájem pozemků pod hasičskými zbrojnicemi Svatoňovice a Roudný (opravy střech)
 5. Zvýšení nájmů v bytech
 6. Zpráva o činnosti rady obce
 7. Různé – prodejna Radvánovice, plynofikace, chodník
 8. Představení kandidátů pro říjnové volby do zastupitelstva obce
 9. Rozpočtové změny
 10. Diskuse, usnesení, závěr

Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.

Návrhová komise bude pracovat ve složení- p.Kukeňová, p.Ruček
Ověřovatelé zápisu – Mgr.Šichová, p. Kobrle
Zápis provede p.Vítková

      Pro  12     proti  0     zdržel  0

Převod pozemkové parcely pč. 767 v areálu v Radvánovicích:

Úřad pro zastupování státu převede tuto parcelu bezúplatně na Obec Karlovice, jedná se 738 m2. Potom ji OÚ bude moci prodat firmě ZEA Sedmihorky. Firma ZEA chtěla pozemek odkoupit přímo, ale bohužel to nejde.

Pro převod  12     proti  0     zdržel  0

Pronájem objektu čp.4 Karlovice s pozemky SDH Karlovice

Pronájem pozemků pod hasičskými zbrojnicemi Svatoňovice a Roudný

Je možno získat dotaci na úpravu objektu ve výši 90+10%, objekt se pronajme na 10 let. Do projektu se zahrne i výměna střešní krytiny na has.zbrojnicích na Roudném a ve Svatoňovicích (budou-li vypořádány pozemky pod budovami).

Zvýšení nájmu v bytech:

V r. 2009 činila cena za m2.............. 21,55 Kč
V r. 2010 ………………………    29,55 Kč

Rada obce o zvýšení nájmu nerozhodla a rozhodnutí nechala na zastupitelstvu.

Nájem v roce 2011 nezvyšovat

       Pro  12     proti  0      zdržel  0

S tímto souvisí i výše nájmu v bytě čp. 105 (nyní zde bydlí p. Maier), tento byt je nadměrný, má plochu 152,8 m2. Nájem včetně záloh na plyn, el.energii činí skoro 12 tis.. Doporučujeme  snížit otopnou plochu o 30m2 (je zde velká předsíň, veliký balkon).
Pro snížení otopné plochy   12    proti  0     zdržel  0

Rrozpočtové změny + vnitřní směrnice:
Rozpočtové změny a vnitřní směrnice pro účtování DPH je nedílnou přílohou tohoto zápisu
Pro  12    proti  0     zdržel  0

Zpráva o činnosti rady obce:

Zápisy z jednání rady jsou přílohou tohoto zápisu

Různé:

Prodejna Radvánovice – nájem s p.Zubkovu a Šichovou byl na jejich žádost k 31.8. ukončen.Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení prodejny, podklady si vyzvedlo 5 zájemců, ale jedinou žádost podala p.Babincová. Bylo také vypsané výběrové řízení na oprav u prodejny, bylo zasláno 3 firmám, návrh poslala fi Stavos. Již nyní oprava začala, ale jen v omezené míře, neboť jsme neobdrželi dotaci a ani nelze žádat přes MAS (veřejná podpora).
Plynofikace Roudný – vše je již předáno na stavební úřad, poté se bude jednat s plynárnami o financování
Chodník ke Šťastné zemi – čeká se na vydání územního rozhodnutí
26.9. proběhne na parkovišti u motorestu Zavadilka zábavný den postižených dětí a mládeže
Příspěvek obci Nová Ves z rozpočtu obce mimo provedenou sbírku.
Obec pošle 50 tis. Kč
Pro  12     proti  0     zdržel  0
Pracuje se na přípravě podkladů na rekonstrukci komunikací, jedná se o malé úseky mimo osadu Roudný (plynofikace), je zde možno získat dotaci přes MAS Český ráj
Je potřeba provést změnu katastrálních hranic území na Kvítkovicích jedná se o rodinu Brunclíkových

Představení kandidátů pro říjnové volby do zastupitelstva obce:

Byly podány dvě kandidátky

 1. Sdružení nezávislých kandidátů „Hasiči Karlovice“
 2. Nezávislí

Diskuse, usnesení, závěr
Město Turnov zaslalo návrh veřejnoprávní smlouvy, jedná se o řešení přestupků v obci Karlovice
Pro  12    proti  0    zdržel  0
Smlouva s ČEZ o provedení výměny stožáru za jednorázové odstupné ve výši Kč 20.000,-.
Pro  12    proti 0    zdržel  0
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva přečetla p. Kukeňová
Pro   12     proti  0     zdržel  0

Zastupitelstvo skončeno v 19,45 hod
V Karlovicích dne 23.9.2010                                        Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:
p.Kobrle    
Mgr.Šichová

Zapsala: Jaroslava Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |