Usnesení

z  19. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 11. února 2010 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/ uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zpoplatněného věcného břemene pro uložení kabelu nízkého napětí do ppč. 973 a podél této poz. parcely a dále podél ppč. 776  se společností ČEZ Distribuce, a.s.
2/ stanovisko obce k nové kapacitní silnici  na území obce, které je součástí usnesení
a je určeno pro Liberecký kraj
3/ poskytnutí přípěvku na činnost v roce 2010 Tělovýchovné jednotě Český ráj se sídlem na Hrubé Skále ve výši Kč 10.000,-
5/ úpravu ceny vody a stočného, odpadů v roce 2010 pouze o navýšení DPH

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ přípravu akcí na rok 2010 a další období, včetně využití všech možných dotačních možností

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy : Kukeňová Renata, Padrůňková Milena


Zápis

z  19. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 11. února 2010 v Karlovicích.

Přítomni: p.Špačková, p.Cvrčková, p.Richterová,p.Padrůňková, p.Kukeňová, p.Kobrle, p.Šimánková, p.Vítková, p. Šafář st., p.Ruček
Omluveni: Mgr.Šichová, P.Šafář ml.

Program

  1. Úvod
  2. Odkoupení pozemků u rybníka Roudný do vlastnictví obce (spoluvlastnický podíl)
  3. Stanovisko obce k navrženému koridoru nové kapacitní silnice na území obce
  4. Příprava rozpočtu, akce v r. 2010
  5. Cena odvozu odpadů, vodného, stočného
  6. Diskuse, usnesení, závěr

1)Úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce (6)
Návrhová komise bude pracovat ve složení: p.Padrůňková, p.Kukeňová
Ověřovatelé zápisu: p.Cvrčková, p.Richterová
Zápis provede: p.Vítková
Pro 10     zdržel 0     proti 0

2) Odkoupení pozemků u rybníka Roudný do vlastnictví obce
Úřad pro zastupování státu zaslal obci Karlovice návrh kupní smlouvy na odkoupení 738 m2 pozemků (spoluvlastnický podíl), jedná se o břeh u cesty na spodní Roudný na straně od rybníka.  Cena za m je stanovena ve výši 23,03 Kč, cena je stanovena dle zásad úřadu.
Pro odkup 0     proti 10     1 zdržel

3) Stanovisko obce k navrženému koridoru nové kapacitní silnice na území obce
dostavila se p. Hlubučková
p. Typlt – proč se všude uvádí, že obec je pro severní trasu
p.Špačková – obec od r.2003 stále uvádí, jestli bude vybudovaná severní trasa, souhlasíme, ale máme určité podmínky, které je třeba dodržet
p.Jakubec – pokud tudy silnice povede, je to ztráta zdravého rozumu pro příští generace
Obec Karlovice zašle Kraj.úřadu Liberec stanovisko k navrženému koridoru (dopis je přílohou tohoto zápisu)
Pro 7     zdržel 2     proti 3

4) Příprava rozpočtu, akce v r.2010
- rozpočet obce je složen z toho, co je nutné pro provoz úřadu, majetků obce, a také co je k dispozici včetně dotací, které obec obdrží.
- chodník podél silnice I/35 – již nám přišlo, že dotace z LK nebude, proběhlo jednání na SFDI stavba bude nazvána cyklostezkou, dotaci je poskytována ve výši 75%, zbytek by hradila obec
- bude požádána žádost na úroky z úvěru LK
- je podána žádost na Min.pro místní rozvoj na úpravu prostranství před kostelem, jedná se o dotaci pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
- je schválena dotace přes MAS Český ráj na komunikaci Roudný – Blatec, kde bude vypsáno výběr řízení dle podmínek EU
- budou prodlouženy inženýrské sítě v Radvánovicích za Votočkovými, je možno žádat o dotaci
- dále bude provedena rekonstrukce prodejny v Radvánovicích – výměna oken, dveří, ve druhé etapě možnost vybudování bytu nad prodejnou, bude požádáno o dotaci přes Mikroregion Český ráj
- plynofikace Roudný – nyní se dokončuje projekt, Vč. plynárenská, nyní RWE poskytuje příspěvky na sítě i přípojky
- Chodník ke Šťastné zemi – již je smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, v tomto roce je nutno vše připravit, aby se příští rok mohlo požádat o dotace
- dále  do budoucna je možné provést propojení vodovodů, aby jediným zdrojem byl vodojem Sedmihorky, aby se voda nemusela nakupovat, je do výhled do budoucnosti
- pozemky, které obec získala v dražbě na cizích územích od nás částečně odkoupí Rovensko p. Tr., Hrubá Skála, Vyskeř

5) Cena odvozu odpadů, vodného, stočného v roce 2010
Tyto ceny se v letošním roce pouze zvýší o ceny zvýšeného DPH.

6) Diskuse, usnesení, závěr
- v červnu končí ve své funkci p. Brunclíková, neboť odchází do starobního důchodu, bude vypsáno výběrové řízení na obsazení, bylo by dobré do podmínek výběrového řízení zanést, požadavek na vzdělání, tj. zdravotní sestra, pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou
- k 28.2. bude uvolněn byt po p.Maierovi, je třeba rozhodnout, komu byt bude poskytnutý (jedná se o byt pro mladé uchazeče)
- dále bude také volný byt na poště p. T.Erbanovi a M.Segečové
- TJ Český ráj, horolezecký oddíl žádá obec o příspěvek na činnost v roce 2010.
Obec poskytne příspěvek ve výši 10 tis. Kč
Pro 11     proti 0     zdržel 0    (p.Kukeně v tuto chvíli odešel z jednání)
Usnesení z 19.zasedání zastupitelstva přečetla p. Kukeňová
Pro 11     proti 0     zdržel 1  (p.Kukeně se vrátil po přečtení, proto se zdržel hlasování)
Zastupitelstvo ukončeno ve 20,30 hod.

V Karlovicích dne 11.února 2010    

Vlasta Špačková
  starostka obce

 

Ověřovatelé zápisu:   p. Cvrčková
                                p. Richterová

Zapsala: p.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |