Usnesení

z 2. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 2. prosince 2010 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/  rozpočtové provizorium na rok 2011 do doby schválení rozpočtu na rok 2011 s tím, že hospodaření obce se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria, tj. budou hrazeny pouze běžné výdaje bez nových investičních akcí.
2/ zmocňuje radu obce k projednání případných rozpočtových změn ke konci měsíce prosince 2010.
3/ podávání žádostí o dotace pro rok 2011 prostřednictvím Libereckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Státního zemědělského intervenčního fondu, Mikroregionu Český ráj, Státního fondu dopravní infrastruktury, Místní akční skupiny , Města Turnova, Ministerstva práce a soc. věcí, Státního fondu životního prostředí.
4/ změnu katastrálních hranic čp. 28 Svatoňovice – Brunclíkovi (stavební parcela č. 145 a poz. parcela č. 153 bude součástí Obce Radostná pod Kozákovem – celková výměra 4715 m2) vše nyní k.ú. Karlovice.
5/ uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu čerpací jímky splašků postavenou na ppč. 630/9 v k.ú. Karlovice včetně věcného břemene chůze a jízdy za účelem přístupu k tomuto zařízení obce
6/ změnu ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. Net/OSNM/744-744-4/2010 odst. 5 jednorázová úhrada Kč 7.500,-.
7/ finanční výbor : ing. Petra Lukešová – předseda, Alena Cvrčková, Josef Machačný
    kontrolní výbor : Petr Šafář ml. – předseda, Renata Kukeňová, Ondřej Macháček
    SPOZ: pí. Richterová, Kukeňová, Šimánková, Houžvičková, Špínová,Klickaničová
8/ platy zastupitelům dle rozhodnutí rady obce ze dne 22.11.2010 a z.č. 20/2009 Sb.

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy :   Renata Kukeňová, v.r.     Petr Bajer, v.r.


Zápis

z 2. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 2. prosince 2010 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno 14 členů zastupitelstva obce Karlovice zasedání je usnášeníschopné. Omluven:  p.Šafář ml.
Přítomno je 5 občanů.
Pro jednání byl předložen následující program:

Program:

 1. Úvod
 2. Rozpočtové provizorium na rok 2011
 3. Rozpočtové změny
 4. Žádosti o dotace
 5. Změna katastrálních hranic (Brunclíkovi, Svatoňovice)
 6. Zřízení věcného břemene na pozemek Pozemkového fondu ČR
 7. Změna ve Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. Net/OSNM/744-744-4/2010 odst. 5 jednorázová úhrada Kč 7.500,--.
 8. Jmenování finančního výboru, kontrolního výboru, SPOZu
 9. Diskuse, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    14      proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- pí.Kukeňová, p.Bajer
Ověřovatelé zápisu – Mgr.Šichová, p. Ruček
Zápis provede  ing. Petra Lukešová

      Pro  13     proti  0     zdržel  1

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011 a to do doby schválení rozpočtu na rok 2011 s tím, že hospodaření obce se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria, tj. budou hrazeny pouze běžné (provozní) výdaje bez nových investičních akcí.
pro    14      proti    0      zdržel se   0

3. Schvaluje zmocnění rady obce k projednání případných rozpočtových změn ke konci měsíce prosince 2010.
pro    14      proti    0      zdržel se   0

4. Schvaluje podávání žádostí o dotace pro rok 2011 prostřednictvím Libereckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Státního zemědělského intervenčního fondu, Mikroregionu Český ráj, Státního fondu dopravní infrastruktury, Místní akční skupiny, Města Turnova, Ministerstva práce a soc. věcí, Státního fondu životního prostředí.
pro    14      proti    0      zdržel se   0

5. Schvaluje změnu katastrálních hranic čp. 28 Svatoňovice – Brunclíkovi (stavební parcela č. 145 a poz. parcela č. 153 bude součástí obce Radostná pod Kozákovem – celková výměra 4715 m2) vše nyní k.ú. Karlovice.
pro    14      proti    0      zdržel se   0

6. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu čerpací jímky splašků postavenou na ppč. 630/9 v k.ú. Karlovice včetně věcného břemene chůze a jízdy za účelem přístupu k tomuto zařízení obce.
pro    14      proti    0      zdržel se   0

7. Schvaluje změnu ve Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. Net/OSNM/744-744-4/2010 odst. 5 jednorázová úhrada Kč 7.500,--.
pro    14      proti    0      zdržel se   0

8. Schvaluje jmenování finančního a kontrolního výboru a SPOzu a to ve složení:
     finanční výbor: ing. Petra Lukešová – předseda, Alena Cvrčková, Josef Machačný
     kontrolní výbor: Petr Šafář ml. – předseda, Renata Kukeňová, Ondřej Macháček
     SPOZ: pí. Richterová, Kukeňová, Šimánková, Houžvičková, Špínová, Klickaničová

pro    14      proti    0      zdržel se   0

9. Diskuse, usnesení, závěr

 1. umístění kontejneru na ploché sklo a textil
 2. pluhování vlakového nádraží
 3. tlumočení připomínek občanů pí. starostkou  k pluhování
 4. pobíhání toulavých psů
 5. navýšení poplatku za odpady o 2%  za výsyp nádob od 1.1.2011 (Severočeské komunální služby s.r.o.

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva přečetla pí. Kukeňová
pro 14           proti 0             zdržel 0

Zastupitelstvo skončeno ve 20:45 hod.
Karlovice dne 2. prosince 2010

Vlasta Špačková
 starostka obce

Ověřovatelé zápisu: pí. Mgr. Šichová
                                 p. Ruček
Zapsala: ing. Petra Lukešová

| Hlavní stránka | Úvod |