Usnesení

z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. listopadu 2010 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a) schvaluje  :

1) zprávu mandátové komise o výsledku voleb do zastupitelstva obce a ověření platnosti volby všech patnácti členů zastupitelstva obce
2) bezúplatný převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR, ppč. 767/4 o výměře 24 m2 a 767/5 o výměře 120 m2, k.ú. Karlovice – součást komunikace k čp. 114 Radvánovice
3) pronájem st.p. 601 o výměře 30 m2 v k.ú. Karlovice – soukromý pozemek pod hasičskou zbrojnicí ve Svatoňovicích
    pronájem st.p. 271 o výměře 55 m2 v k.ú. Karlovice – soukromý pozemek pod hasičskou zbrojnicí na Roudném
4) bezúplatný převod části komunikace III/2824 v osadě Roudný o délce cca 300 m, kdy předmětný pozemek je majetkem Krajského úřadu Libereckého kraje

b) zvolilo :

1) podle § 103 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů do funkce starostky Obce Karlovice paní Vlastu Špačkovou z Radvánovic
2) podle § 103 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů do funkce místostarostky Obce Karlovice paní Alenu Cvrčkovou z Radvánovic
3) podle § 99 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů tyto členy zastupitelstva obce za členy rady obce
   pana Mgr. Ondřeje Havrdu ze Sedmihorek
   paní Renatu Kukeňovou z Karlovic
   a pana Petra Šafáře ml. z Radvánovic.

c) ukládá :

1) radě obce zřídit finanční a kontrolní výbor, Sbor pro občanské záležitosti
    termín : do 31.12.2010
2) radě obce stanovit platy místostarostce, členům rady a zastupitelům obce
    termín : do 30.11.2010
3) radě obce projednat a zabezpečit řešení připomínek a námětů zaznamenaných v zápise, přednesených v průběhu jednání ustavujícího zasedání, pokud nebyly zodpovězeny přímo nebo  vyřízeny během jednání
    termín : do příštího jednání zastupitelstva obce.

          Olga Richterová v.r.
předsedkyně návrhové a volební komise

   Alena Cvrčková, v.r.                                         Vlasta Špačková,v.r.
       místostarostka                                                        starostka


Zápis

z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. listopadu 2010 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil do zvolení starosty obce p. Josef Machačný,
Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …15….. zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomno je …18…..občanů.

Pro jednání byl předložen následující program:

 1. zahájení
 2. volba mandátové komise – ověření platnosti komunálních voleb
 3. složení slibu zastupitelů
 4. volba volební a návrhové komise
 5. volba starosty
 6. volba místostarosty a dalších členů rady obce
 7. schválení bezúplatného převodu z majetku Pozemkového fondu ČR, ppč. 767/4 o výměře 24 m2 a 767/5 o výměře 120 m2, k.ú. Karlovice – součást komunikace k čp. 114 Radvánovice
 8. pronájem st.p. 601 o výměře 30 m2 v k.ú. Karlovice – pozemek pod hasičskou zbrojnicí Svatoňovice
  pronájem st.p. 271 o výměře 55 m2 v k.ú. Karlovice – pozemek pod hasičskou zbrojnicí Roudný
 9. bezúplatný převod části komunikace III/2824 v osadě Roudný o délce cca 300 m koncový úsek stávající silnice
 10. diskuse
 11. návrh usnesení
 12. závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    15      proti    0      zdržel se   0

Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání byli určeni pí. Renata Kukeňová a p. Ondřej Macháček.
Zapisovatelem dnešního jednání je pověřena pí. Alena Cvrčková.
pro    15     proti    0        zdržel se    0
Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2) Mandátová komise byla zvolena               pro …14….      proti …0…       zdržel se …1
a pracovala ve složení:
předseda – p. Jiří Drahoňovský
členové – pí. Vlasta Radovská, p. Zdeněk Ruček, p. František Kukeně
Po dobu jednání mandátové komise bylo zasedání ZO přerušeno.
Předseda mandátové komise p. Jiří Drahoňovský přednesl zprávu mandátové komise o výsledku voleb do zastupitelstva obce a o ověření platnosti voleb členů obecního zastupitelstva v Karlovicích. Zpráva mandátové komise (viz.příloha )byla schválena.

Pro …15…    proti …0…..         zdržel se …0…..

3) Podle § 69 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, složili členové obecního zastupitelstva slib. Text slibu přednesl Mgr. Ondřej Havrda a členové postupně složili slib do rukou předsedajícího a potvrdili jej podpisem.

4) Byla provedena volba návrhové a volební komise ve složení:
předsedkyně – pí. Olga Richterová
členové – ing. Petra Lukešová, p. Šafář Petr st.
komise byla zvolena             pro …14..            proti …0..           zdržel se …1…

5) Volba starosty
Paní Olga Richterová přednesla návrh komise provést volbu starosty, místostarosty a dalších členů obecní rady veřejným hlasováním.
Návrh schválen         pro …15…          proti …0……       zdržel se …0….

Na základě výsledků voleb a po dohodě volebních stran byl předložen návrh jediné kandidátky na funkci uvolněné starostky obce Karlovice.
Za kandidátku byla navržena  …pí. Vlasta Špačková………
Navržená kandidátka byla volbou potvrzena do funkce starostky obce Karlovice.

                                   pro …14…          proti …0..          zdržel se …1…

Nově zvolená starostka  pí. Vlasta Špačková se ujala dalšího řízení zasedání. Do jejích rukou složil slib člena ZO p. Josef Machačný.

6)  Volba místostarosty a dalších členů obecní rady.
Po dohodě volebních stran byl předložen návrh jediné kandidátky na funkci místostarostky obce  Karlovice. Za kandidátku  byla navržena pí. Alena Cvrčková
Navržená  kandidátka   byla  potvrzena  do funkce místostarostky   obce Karlovice.

                               pro …14…              proti…0…               zdržel se …1..

Bylo přistoupeno k volbě dalších členů rady obce. Podle §99 odstavce 3 zákona 
Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů bude  rada obce pětičlenná.
Předsedkyně návrhové a volební komise přednesla návrhy kandidátů na další členy rady obce. Po dohodě volebních stran jsou kandidáty za členy rady obce navrhováni:
Ondřej Havrda, Renata Kukeňová, Petr Šafář ml.
Petr Šafář ml. dodatečně navrhl za kandidáta  Josefa Machačného          
pro 14           proti  0        zdržel se  1

Josef  Machačný                                        pro ..  5            proti …0     zdržel se …10
Ondřej  Havrda                                          pro ..  9            proti     2     zdržel se … 4
Renata  Kukeňová                                     pro .. 14           proti …0     zdržel se …..1
Petr Šafář ml.                                            pro  .. 14          proti  …0    zdržel se …..1

Rada obce byla zvolena a bude pracovat ve složení:
Vlasta Špačková  - starostka,    Alena Cvrčková  - místostarostka, Mgr.Ondřej Havrda,  Renata Kukeňová,  Petr Šafář ml.

7) Byl schválen bezúplatný převod z majetku Pozemkového fondu ČR

                          pro …15        proti …0          zdržel se …0

8) Byl schválen pronájem st. parcel pod hasičskými zbrojnicemi Svatoňovice a Roudný

                     pro …15        proti …0          zdržel se …0

9) Byl schválen bezúplatný převod části komunikace III/2824 v osadě Roudný

                           pro …15        proti …0           zdržel se …0
10) Diskuse

- starostka poděkovala zastupitelům za zvolení. Zároveň poděkovala předešlému zastupitelstvu za tvůrčí práci. Nastínila pracovní plány pro příští zastupitelstvo.
- za důvěru poděkovala i místostarostka

- O. Havrda  navrhuje posunout dobu konání zastupitelstva  - od  18.00 hod.
pro   13          proti      0     zdržel se   2

- p. Macháček má dotaz – komu patří silnice Roudný – Blatec

- p. Machačný – apeluje na rodiče – pomalovaná vlaková zastávka

- pí. Vítková – je třeba řešit parkování v Radvánovicích u hlavní silnice před pizzerií, parkují zde kamiony a brání výhledu v křižovatce

- Švejdovi – řešit bezpečnost na přechodech

- O. Havrda – na webové stránky dát kalendář pořádaných akcí v budově obecního úřadu, přehled o volných termínech

11) Návrh usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce přednesla
Olga Richterová              pro …15.      proti …0.      zdržel se …0
Návrh usnesení byl přijat.

12) Závěr zasedání zastupitelstva obce provedla nově zvolená starostka pí. Špačková.
Zasedání ZO oficiálně ukončeno ve 19.07 hod.

                                                                                             ……………………….
V Karlovicích dne 11.listopadu 2010                                zapsala   Alena Cvrčková

 

…………………………………………                    ………………………………………
starostka Vlasta Špačková                                            místostarostka Alena Cvrčková

Zápis ověřili dne 11.11.2010

………………………………………….                    ……………………………………..
Renata Kukeňová                                                                  Ondřej Macháček

| Hlavní stránka | Úvod |