Usnesení

z  21.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 20.května 2010 od 17 hod v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/  bezúplatný převod pozemků z majetku Krajského úřadu Libereckého kraje (Krajské správy silnic), kdy se jedná o pozemky zastavěné stavbou chodníku pro pěší podél komunikace III/2824 v osadě Radvánovice (ppč. 829/21, 829/22 – GP č. 619-183/2009)
2/  bezúplatný převod silnice po celkové kompletní opravě III/2824 Radvánovice – Roudný z majetku Libereckého kraje s podmínkou poskytnutí příspěvku na běžnou zimní údržbu či její uhrazení (Min.dopravy, Liberecký kraj – zajištění základní dopravní obslužnosti území)
3/ složení výběrové komise na dokončení výběru vedoucí(ho) v DPS Radvánovice a dále na zhotovitele rekonstrukce komunikace Roudný – Blatec- viz. zápis
4/ rozpočtové změny – viz. příloha

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy :  Hlubučkova Jindřiška v.r., Kukeňová Renata v.r


Zápis

z  21.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 20.května 2010 od 17 hod v Přáslavicích

Přítomni: p.Špačková, p.Cvrčková, p.Richterová, p.Šafář ml.,p.Kobrle, p. Šafář st., p.Kukeňová, p.Hlubučková,p.Šimánková,p.Vítková
Omluveni: p.Padrůňková, Mgr.Šichová, Kukeně
Program:

  1. Úvod
  2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
  3. Bezúplatný převod pozemků z majetku Krajské správy silnice Lib.kraje, pozemky pod chodníkem v Radvánovicích, silnice III/2824 Radvánovice – Roudný
  4. Pronájem prodejen Karlovice a Radvánovice
  5. Aktuální informace – komunikace Roudný-Blatec, chodníky Radvánovice, výběr vedoucího do DPS
  6. Diskuse, usnesení, závěr

1) Úvod

Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce (2).
Návrhová komise bude pracovat ve složení p.Kukeňová a p.Hlubučková.
Ověřovatelé zápisu jsou p.Richterová a p.Ruček
Zápis provede p.Vítková
Pro     11     proti    0     zdržel  0

2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

Tato zpráva je přílohou dnešního zápisu. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Zároveň je nutné provést drobné rozpočtové změny, tyto změny jsou přílohou tohoto zápisu.

3) Bezúplatný převod pozemků z majetku Krajské správy silnice Lib.kraje, pozemky pod chodníkem v Radvánovicích, silnice III/2824 Radvánovice-Roudný

Krajská správa souhlasí s bezúplatným převodem pozemků, jedná se o pozemek v Radvánovicích pod chodníkem, který vede od Volfů k zemědělskému středisku.
Pro převod  11     proti  0    zdržel  0
Silnice Radvánovice-Roudný, u této silnice chybí opravit cca 300m na Roudném. Převod na obec by byl možný jen v případě, že bude silnice opravena a bude nám zajištěna zimní údržba.

4) Pronájem prodejen  Radvánovice a Karlovice

K 31.12.2010 končí v obou prodejnách nájemní smlouvy.
P.Machytková má zájem o pronájem prodejny v Radvánovicích. P.Javůrková a p.Horáková mají také zájem o prodloužení pronájmu prodejny v Karlovicích.
Na opravu prodejny v Radvánovicích bylo zažádáno o dotaci, ale bohužel ji obec nedostala, proto se případně provede pouze výměnu výloh, plynofikace objektu a drobné úpravy.
Během září bude zasláno vyjádření ohledně prodloužení pronájmu obou prodejen. Předpoklad je, že na prodejnu v Radvánovicích bude vypsáno výběrové řízení.

5) Aktuální informace – komunikace Roudný-Blatec, chodníky Radvánovice, výběr vedoucího DPS

Oprava silnice Roudný – Blatec – oprava bude realizována v měsíci červnu. Opravu musíme předfinancovat a po provedení opravy nám budou peníze vráceny - dotace. Bylo vypsáno výběrové řízení na provedení opravy, obesláno pět firem. Zasílání nabídek končí v pondělí 24.4. v 17 hod. Do 29.7. musí být proplacena faktura, tj. práce provedeny a vše připraveno k odeslání na Státní.zem.inter.fond.
Chodník Radvánovice – Zelená cesta, bylo zažádáno o peníze na vybudování cyklostezky.
Dne 18.5. bylo Stát.fondem přiděleno pouze 4.379 tis., tato částka by nestačila, OÚ by neměl na dokončení. Na konci září bude zažádáno znova, žádost bude podána „na bezpečnost“.
Chodník ke Šťastné zemi – dne 25.5. je místní šetření následně bude vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení. Příkop pod hasičskou zbrojnicí v Radvánovicích bude zatrubněn ve spolupráci s Tomovými parky.
Výběrové řízení na obsazení vedoucí v DPS
Dle zákona o ochraně osobnosti  nemůže být projednáno veřejně.
Výběrová komise se skládá z: p.Špačková,p.Richterová, p.Šafář ml.,p.Šafář st.,p.Kobrle,p.Hlubučková,p.Šimánková,p.Vítková,p.Kukeňová, Mgr. Šichová
Tato komise bude zároveň vybírat zhotovitele cesty Roudný  - Blatec.
Komise provede výběr po skočení veřejného zasedání.

6) Diskuse, usnesení, závěr  

- Manželé Machovi , Roudný 23 (domek po Kočových,hoření Roudný) žádají o odkoupení pozemku před domem.
      Zastupitelé nesouhlasí s odprodejem, ať pozemek užívají i nadále, tak jako dosud.

- Obec Karlovice se umístila na 4.místě ve třídění odpadů z 216 obcí Libereckého kraje
- 19.6. pojede mašinka s logem „máme páru třídit odpad“
-5.6. bude proveden sběr nebezpečných odpadů

Dostavila se Mgr.Šichová, bude také ve výběrové komisi.
p.Janků – je-li možné se přihlásit do obecních voleb
p.Špačková – toto je možné – informace budou podány
Usnesení z 21.zasedání zastupitelstva přečetla p.Hlubučková
Pro     11     zdržel 1 (Mgr.Šichová,neboť přišla později)     proti  0
Zastupitelstvo skončeno v 19 hod.
Karlovice dne 20.května 2010

Vlasta Špačková
  starostka obce

Ověřovatelé zápisu:     p.Richterová
                                   p.Ruček

Zapsala: J.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |