Usnesení

z  20.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 1.dubna 2010 od 17 hod v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/  přebytkový rozpočet obce na rok 2010 takto :
příjmy ve výši                Kč  12.596.000,-
výdaje ve výši                Kč  12.369.000,-
financování ve výši        Kč     -227.000,-
2/ odkoupení pozemků, spoluvlastnické podíly pozemků poz.parcel č. 465/1 a 465/2 v k.ú. Karlovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za Kč 17.000,-
3/ odkoupení pozemku, st.p. 100 o výměře 103 m2 v k.ú. Karlovice od pana Miroslava Hnízdila, Karlovice 18 za Kč 35,- za m2
4/ prodejní cenu pozemku 300/5 o výměře 61 m2 a 301/ díl „a“ o výměře 4 m2, k.ú. Karlovice manželům Nekolovým, Liberec  - cena za m2 35,- Kč
5/ pronájem pozemku parc.č. 1241 o výměře 2295 m2 v k.ú. Karlovice panu Oldřichu Krejčímu, Doubravice
6/ a určuje počet zastupitelů obce pro volební období 2010 – 2014 : budoucí zastupitelstvo bude mít patnáct členů
7/ obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
9/ bezúplatný převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR : PK 921 (součást KN 921/1 a KN 921/4), PK 923/1 díl 3 (součást KN 921/1), vše k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami – pozemky pod komunikací Roudný - Blatec

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané   v zápise

podpisy : Mgr. Jarmila Šichová, v.r.     Štefánia Šimánková, v.r


Zápis

z  20.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 1.dubna 2010 od 17 hod v Přáslavicích

Přítomni: p.Špačková, p.Cvrčková. p.Padrůňková, p.Šimánková, p.Kukeňová, p.Hlubučková, Mgr.Šichová, p.Vítková, p.Kobrle, p.Šafář st.
Omluveni: p.Richterová, p.Ruček,p.Kukeně,p.Šafář ml.
Program:

  1. Úvod
  2. Zpráva o činnosti rady obce
  3. Odkoupení pozemků u rybníka Roudný do vlastnictví obce
  4. Rozpočet obce na rok 2010
  5. Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
  6.  Odkoupení pozemku v Radvánovicích do vlastnictví obce
  7. Diskuse,usnesení, závěr

Úvod:

Paní starostka přivítala přítomné zastupitele obce a občany obce (2)
Návrhová komise bude pracovat ve složení: p.Šimánková, Mgr.Šichová
Ověřovatelé zápisu: p.Padrůňková, p. Kobrle
Zápis provede. P.Vítková
Pro 10     proti 0     zdržel 0

Zpráva o činnosti rady obce:

 Rada obce se sešla 8.2 a 8.3., zápisy z těchto jednání jsou přílohou zápisu

Odkoupení pozemku u rybníka Roudný do vlastnictví obce:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odprodeji 1 pozemků , jedná se o pč. 465/1 a 465/2 v k.ú.Karlovice o výměře 738 m2. Cena spoluvlastnického podílu byla vyčíslena na 17 tis. Kč.
Pro odkup 10     proti 0     zdržel 0

Rozpočet obce na rok 2010:

Rozpočet na rok 2010 byl tvořen dle skutečnosti roku 2009. Rozpočet na tento rok je navržen jako přebytkový, kdy příjmy převažují nad výdaji.
Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
Pro rozpočet 10     proti 0     zdržel 0

Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností:

Jedná se o vyhlášku č.1/2010.
Noční klid je od 23.00 hod do 6.00 hod. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Pro 10     proti 0     zdržel 0

Odkoupení pozemku v Radvánovicích do vlastnictví obce:

Jedná se o pozemek ve spodních Radvánovicích o výměře 103 m2 od p.Hnízdila (pozemek pod levotočivou zatáčkou naproti Šťastné zemi).Tento pozemek bude zapotřebí,až bude probíhat výstavba chodníku.
Cena za m2 Kč 35.
Pro odkup    10     proti 0     zdržel 0
Manželé Nekolovi žádají odkup p.č. 300/5 o výměře 61 m2 a 301/díl a o výměře 4 m2 v k.ú. Karlovice.
Cena za m2 Kč 35
Pro 10     zdržel 0     proti 0

Diskuse, usnesení, závěr:

p. Krejčí z Doubravic – Želejov, žádá o pronájem pozemku v k.ú. Karlovice. Jedná se o p.č.1241 – 2295 m2 (pozemky na Bezedné)
pro 10     zdržel 0     proti 0

Bylo zažádáno o bezúplatný převod p.č.630/9 – pozemky pod čističkou v Radvánovicích, za bytovkou. Tomuto převodu nebylo ze strany Pozem.fondu ČR o vyhověno, neboť chybí doklad o evidenci stavby
MÚ Turnov žádá o zaslání – určení počtu zastupitelů pro volební období 2010-2014.

Zastupitelé navrhují i nadále 15 členů.

OÚ Hrubá Skála žádá o souhlas ke stavbě vodovodu Radvánovice – Hnanice. Jedná se o napojení na vodoměrnou šachtu, kde je hlavní vodoměr pro Radvánovice.

Zastupitelstvo  souhlasí s napojením, ale OÚ Hr.Skála se bude podílet na opravách, které na tomto zařízení vzniknou.

  1. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení vedoucího DPS. P.Brunclíková odchází do starobního důchodu.
  2. Dále výběrové řízení na silnici Roudný – Blatec, na prostranství před kostelem,
  3. Výběrové řízení na chodník Radvánovice –zelená cesta – realizace dle dotací

Zastupitelé rozhodli, aby výběrová řízení byla řešena na zastupitelstvu.

17.4. se budou provádět díry na výsadbu stromů podél cesty ze Svatoňovic na Volavec (provedou horolezci při otvírání Skaláku).

Usnesení z 20.zasedání zastupitelstva přečetla Mgr.Šichová
Pro 9     zdržel 0     proti 0   (p.Kukeňová odešla dříve)
Zastupitelstvo skončeno ve 20,10 hod.
V Karlovicích dne 1. Dubna 2010

Vlasta Špačková
  starostka obce

Ověřovatelé zápisu:   p. Padrůňková, p. Kobrle

Zapsala:p.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |