Usnesení

z 22. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 24.6.2010 od 17 hod v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :
1/ zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad
2/ závěrečný účet obce za rok 2009
3/ připojení Obce Karlovice ke komunitnímu plánování sociálních služeb ve správním obvodu Turnova jako obecního úřadu s rozšířenou působností
4/ smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemenu, rozšíření nízkého napětí o 18 m v zástavbě rodinných domků v Radvánovicích, ppč. 696/10, 699/10

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy :  Petr Šafář st., v.r.         Miroslav Kobrle, v.r


Zápis

z 22. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 24.6.2010 od 17 hod v Přáslavicích

Přítomni:  p. Špačková, p. Cvrčková, p. Hlubučková, p. Kobrle, p. Kukeně, p. Kukeňová, p. Padrůňková, p. Šafář st., p. Šichová, p. Šimánková
Omluveni: p. Richterová, p. Ruček, p. Šafář ml., p. Vítková

Program:

  1. Úvod
  2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
  3. Závěrečný účet obce za rok 2009
  4. Různé
  5. Diskuse, usnesení, závěr

1) Úvod

Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení p. Korble a p. Šafář st.
Ověřovateli zápisu jsou p. Šimánková a p. Kukeně.

Zápis provede p. Cvrčková.
pro 10            proti 0             zdržel 0

2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2009.

- přezkoumání se uskutečnilo 27.4.2010, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
pro 10            proti 0             zdržel 0

3) Závěrečný účet obce Karlovice za rok 2009

- vyvěšen na úřední desce od 9.6.2010, zastupitelé ho obdrželi s pozvánkou na zasedání zastupitelstva obce
pro 10            proti 0             zdržel 0

4) Různé
- připojení obce Karlovice ke komunitnímu plánování sociálních služeb ve správním obvodu Turnov jako obecního úřadu s rozšířenou působností
- prodloužení nízkého napětí v zástavbě rodinných domů v Radvánovicích
- prodloužení kanalizace v Radvánovicích
- byla provedena oprava vypouštěcího zařízení na Bažantníku
- dub na hřbitově v Přáslavicích se dostal mezi 12 finalistů soutěže „Strom roku“
- probíhá oprava silnice Roudný - Blatec
- volby – nejdéle do poloviny srpna musí být podána kandidátka na   registračním úřadě v Turnově

5) Závěr

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva přečetl p. Kobrle

pro 10            proti 0             zdržel 0

Zastupitelstvo skončeno v 18:30 hod.
Karlovice dne 24. června 2010

Vlasta Špačková
 starostka obce

Ověřovatelé zápisu: p. Šimánková
                              p. Kukeně
Zapsala: p. Cvrčková

| Hlavní stránka | Úvod |