Usnesení

ze 17.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 24.září 2009 od 17 hod v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :
1/ znění smlouvy o bezúplatném převodu ppč. 767/2 v k.ú. Karlovice – komunikace v osadě Radvánovice
2/ podání žádosti na Pozemkový úřad Semily ve věci provedení pozemkových úprav, přednostně obnovení starých páteřních cest na území obce, viz. příloha
3/ přijetí daru – podíly na cestách v k.ú. Karlovice – dárkyně paní Věra Kehárová a paní Jaroslava Šilhánová
4/ rozpočtové změny dle přílohy
5/ pronájem motorestu Radvánovice paní Kyselové na dobu neurčitou
6/ odprodej lesních pozemků u Cihláku Městu Turnovu

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ stanovisko k územnímu plánu obce MUDr. Kuzemenského

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy : Milena Pardůňková, v.r.
Štefánia Šimánková, v.r


Zápis

ze 17.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 24.září 2009 od 17 hod v Přáslavicích.

Přítomni: p.Špačková, p.Cvrčková, P.Richterová, p.Ruček, p.Kobrle, Mgr.Šichová, p.Šimánková, p.Padrůňková, p.Vítková, p.Hlubučková, p.Kukeňová, p.Kukeně
Omluven: p.Šafář ml.
Neomluven: p.Šafář st.
Program

 1. Úvod
 2. Majetkové záležitosti     - schválení textu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, cesta
  - směna obecních lesních pozemků za pozemky v Karlovicích
  -  přijetí daru – podíly na cestách
  - pronájem motorestu Zavadilka Radvánovice
 1. Podané žádosti o dotace, rozpočtové změny
 2. Pozemkové úpravy – obnovení polních páteřních cest
 3. Různé – stanovisko k územnímu plánu, příprava staveb
 4. Diskuze, usnesení, závěr

1) úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a jednoho občana obce
Návrhová komise bude pracovat ve složení: p.Padrůňková a p.Šimánková
Ověřovatelé zápisu jsou: p.Hlubučková a p.Kukeňová
Zápis provede: p.Vítková

2) Majetkové záležitosti:
- Schválení textu smlouvy o bezúplatném převodu
Jedná se o poz.parcelu č. 767/2 v kat.úz.Karlovice – cesta mezi seníkem a Tumovými v Radvánovicích
Pro 12     zdržel 0     proti 0

- Směna obecních lesních pozemků za pozemky Karlovice
1.9.09 přišel na OÚ dopis od Měst.úřadu Turnov ohledně návrhu na rozdělení ideálního spoluvlastnictví tj. lesních pozemků Města Turnova a Obce Karlovice v k.ú.Karlovice
Jedná se o lesní pozemky za rybníkem Cihlák u Sekerkových Louček.
Obec zde vlastní 2,7 ha pozemků  v celkové ceně 770 tis. Kč a Město Turnov 2,8 ha pozemků v cel. ceně 777 tis.Město Turnov svoji část směni s p.Vrabcem za pozemky, které on vlastní v Turnově na  Pelešanech. Pan Vrabec by měl zájem také o naši část za výměnu 35 a  pozemků v Karlovicích.

Zastupitelé navrhují část, kterou vlastní obec prodat Městu Turnov, cena bude dohodnuta a je předmětem dalších jednání.

Přijetí daru – podíly na cestách

p.Šilhánová a p.Kehárová zdědily pozemky, podíly na cestách v k.ú.Karlovice, nemají o tyto pozemky zájem, a proto je nabízejí obci.
Pro 12    proti 0     zdržel 0

Pronájem motorestu Zavadilka
p. Kyselová má zájem o dlouhodobý pronájem motorestu, po smrti p. Sedláčka  od 1.září.
Zastupitelé navrhují uzavřít smlouvu na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou se složením 30 tis. kauce, která bude vratná při ukončení smlouvy.
Pro 11     zdržel 1     proti  0

3) podané žádosti o dotace
Je podána žádost na MAS o dotaci na komunikaci Roudný – Blatec, tato žádost mohla být podána neboť všichni vlastníci pod cestou souhlasili s pronájmem na 10 let.
Je také dána žádost na dotaci na fotbalové hřiště pro vytvoření podkladu na umělý trávník
Rozpočtové změny
Je potřeba provést rozpočtová opatření ve výši Kč 531 tis. jak v příjmech, tak ve výdajích.
Tyto změny jsou v příloze zápisu.
Letošní plnění rozpočtu k 31.8.2009
Příjmy jsou plněny ve výši    66,7 %
Výdaje jsou plněny ve výši   74,9 %

4) pozemkové úpravy – obnovení polních páteřních cest
V r. 2008 byla zaslána na pozemkový úřad žádost o provedení polních páteřních cest v k.ú.Karlovice, seznam cest je přílohou zápisu.
Pro 11     zdržel  1     proti 0

5) různé
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí stanovisko MUDr. Kuzemenského, Praha
ohledně negativních vlivů a případných dalších problémů u jejich domku v Radvánovicích vedle areálu Šťastná země. Dopis je přílohou zápisu.

p.starostka
bude vydáno stavební povolení na chodník od Dědků v Radvánovicích směrem na Zelenou cestu
je vypracován projekt na chodník od křižovatky ke Šťastné zemi, po schválení záměru Krajským úřadem Libereckého kraje a dokončení procesu schvalování od dotčených orgánů bude zažádáno o vydání územního rozhodnutí na stavbu
vybudování aut. zastávky v Radvánovich u areálu Šťastná země – vzhledem k docházkové vzdálenosti od stávající autobusové zastávky u atr. domků a jiným možnostem v dalších osadách obce, problémy s výkupy pozemků pro vybudování požadovaných zálivů pro vlastní zastavování autobusů a vynaloženým nákladům na zřízení bylo dáno na zvážení zastupitelům zda požadavku občanů vyhovět
proti vybudování   10     zdržel 2
v současné době je zpracováván projekt na  plynofikaci osady Roudný
prodloužení splaškové kanalizace podél komunikace za obecní bytovkou směrem k domu p. Roštejnské je ve fázi územního rozhodnutí s nabytím právní moci, vzhledem k požadavku placeného věcného břemene (v obci s nikým ze soukromníků nebylo dosud uzavřeno) nebude pro tuto překážku pokračováno.

6) Diskuse
p.starostka
jsou stížnosti na rušení nočního klidu všeobecně z hudebních produkcí – je nutné tomu zabránit vyhláškou
prodejna Radvánovice – příští rok končí nájemní smlouva, bylo by dobré provést stavební úpravy v objektu (plynofikace, výměna výloh, vyzdění zádveří, výměna střešní krytiny, případně vybudování podkrovního bytu …), tj. zakreslit současný stav, neboť od prodejny není žádný projekt a vymyslet jak objekt vylepšit – financování z dotace přes MR
oprava hasičské zbrojnice v Radvánovicích – bude využívána spolkem Rytíři turnovského měče (pronájem)
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Semily zastavilo řízení ohledně dědictví p. Aehrentahlové ohledně určení občanství
Bude se opravovat silnice ke koupališti v Sedmihorkách
p.Ruček – na nádraží na manipulačním skladu se provádí nakládka dřeva i ve večerních hodinách, je zde velmi hlučno, jezdí se v zákazu vjezdu nákl. aut – firma bude oslovena dopisem
p.Padrůňková – v Radvánovicích na katru je velký nepořádek, kdyby došlo k požáru, bylo by nemožné ho uhasit, všude kůra, dřevo
Usnesení z 17.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice přečetla p. Padrůňková
Pro 12     zdržel 0     proti 0

Zastupitelstvo skončeno ve 20,15 hod

V Karlovicích dne 24.9.2009
Vlasta Špačková
starostka
Ověřovatelé zápisu: p.Kukeňová
p. Hlubučková

Zapsala. p.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |