Usnesení

ze  13. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 12. února 2009 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/ bezúplatný převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR - viz. příloha
2/ od Pozemkového fondu ČR  pronájem pozemkové parcely 800/3, pozemkový katastr 801 díl 2 o výměře 19 m2 (cesta Roudný – Svatoňovice) – do doby bezúplatného převodu
3/ prodej pozemku ppč. 36/19 manželům Hlubučkovým Svatoňovice, výměra 1623 m2         za Kč 5.600,-
4/ prodej pozemku st.p. 588/2 manželům Bernardovým, Liberec, výměra 16 m2
za Kč 2.500,-
5/ přijetí daru – pozemek ppč. 800/10 od paní Jany Segečové, Svatoňovice – 99 m2
6/ přijetí daru – pozemek ppč. 800/12 od paní Jany Bakešové, Tatobity a Věry Kmošťákové, Turnov – 85 m2
7/ odkoupení pozemků pod komunikací Roudný - Svatoňovice za Kč 35,- za m2 od manželů Špínových Roudný – celková výměra 1722 m2
8/ odkoupení pozemků od manželů Tokarskich Liberec  za Kč 35,- za m2 pod komunikací Roudný – Svatoňovice, výměra 627 m2, ostatní pozemky související s komunikací budou odkoupeny za cenu dle znaleckého posudku, 1017 m2
8/ přijetí daru od Mikroregionu Český ráj – stavební úpravy, výměna oken v čp. 12 Karlovice
9/ podávání žádostí o dotace na projekty obce, s tím, že obec bude  ze svého rozpočtu spolufinancovat jednotlivé akce – vše prostřednictvím Libereckého kraje (Program obnovy venkova) a Fond požární ochrany, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a soc. věcí a další dotační tituly
10/ přípravu akcí na rok 2009 včetně přípravy rozpočtu na rok 2009
11/ prodej části (cca 40 m2) pozemku z pozemkové parcely 300/1, žadatelé manželé
Nekolovi, Liberec
12/ zvýšení měsíčních odměn zastupitelům dle zákona č. 20/2009 Sb.

b/ neschvaluje :
1/ prodej části pozemku 653/3, žadatel Jiří Šálek, Radvánovice 112

c/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce

d/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy :


Zápis

ze  13. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 12. února 2009 v Karlovicích.

Přítomni: p.Špačková, p.Cvrčková, p.Richterová, p. Ruček, p. Kobrle, p. Šafář ml.,p. Padrůňková, p. Šimánková, p.Vítková, p. Kukeňová, p. Hlubučková, p. Kukeně.
Omluveni: Mgr. Šichová, p. Šafář st.
Program zasedání:

 1. Úvod
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Převody pozemků z majetku pozemkového fondu ČR
 4. Územní plán
 5. Prodej pozemků v majetku obce
 6. Přijetí daru od občanů pozemky
 7. Odkoupení pozemků od soukromých vlastníků
 8. Dojmenování člena zastupitelstva obce
 9. Přijetí daru od Mikroregionu Český ráj
 10. Příprava projektů a akcí na r. 2009, příprava rozpočtu na rok 2009
 11. Stanovení ceny vody pro rok 2009
 12. Diskuse, usnesení, závěr

1. Úvod

Paní starostka přivítala všechny přítomné zastupitele a občany obce, předložila návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení p.Šimánková a p. Hlubučková, ověřovateli zápisu byli jmenování p. Ruček, p. Kukeňová a zapisovatelkou p. Vítková.

Program byl schválen   pro 12     proti 0

2. Zpráva o činnosti rady obce

Rada se od posledního zastupitelstva sešla 2x, 29.12.2008, 27.1.2009, zápisy jsou součástí tohoto zápisu

3. Převody pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR

     Jedná se o tyto pozemky:
p.p. 800/3 PK 801 díl 2 cesta Roudný – Svatoňovice
pp.789/16  cesta Roudný – Blatec
p.p.921/5, 921/4 921/1 k.ú. Štěpánovice cesta Roudný –Blatec
p.p. 798 Pařízkovi Roudný
p.p.126/1 Svatoňovice za hasičárnou – turistická cesta
p.p.1088 plocha před zdí u Evenu Sedmihorky
p.p.754/2 nad poštou Radvánovice
p.p. 764/2 hasičárna Radvánovice , příjezd Tůmovi,Procházkovi

4. Územní plán

Plán byl projednán s dotčenými orgány, p. Ládová sepsala připomínky, budou doladěny tak, aby územní plán mohl být schválen

5. Prodej pozemků v majetku obce

Manželé Bernardovi – zadní Radvánovice žádají o odkup pozemku o rozloze 16m2, který  je  obecní,  na  tomto  pozemku   stojí  část kůlny, znalecká cena pozemku je Kč 2074.-     

Manželé Hlubučkovi – Svatoňovice, Drážka žádají o prodej pozemku o rozloze 1623 m2, znalecká cena je Kč 5307,-
Zastupitelé souhlasí s prodejem těchto pozemků za znaleckou cenu + 5% navýšení (jedná se o daň z převodu nemovitostí), s tím, že kupující uhradí sepsání kupní smlouvy, návrh na vklad, znalecký posudek.
Prodej manželům Bernardovým         16m2………… za Kč 2500,-
Prodej manželům Hlubučkovým        1623 m2………za Kč 5600.-
Pro prodej     12     proti 0
Dále manžele Nekolovi žádají o prodej pozemku o výměře 40m2, který je za domem. Zastupitelé souhlasí s prodejem, cena bude stanovena po vypracování znaleckého posudku.
Dále také p. Jiří Šálek, Radvánovice č.112 žádá o odkup obecního pozemku 653/3. Tímto pozemkem protéká potok, je zde propustek pod cestou, a proto rada obce nedoporučuje prodej, byla  se podívat na místě samém, byl by znemožněn přístup k tomuto propustku.
Kdo je pro, aby pozemek zůstal v majetku obce
Pro 11     proti 0     zdržel 1

6. Přijetí daru od občanů – pozemky

Manželé Kohoutovi darují obci pozemek, který je pod zastávkou v Sedmihorkách, také Krajská správa silnic Lbc daruje část pozemku pod touto zastávkou
p. Segečová daruje obci 99m2 pozemku, který je pod cestou Roudný-Svatoňovice
p.Bakešová a Kmošťáková darují 85m2 pozemku, který je pod cestou Svatoňovice-Roudný
Zastupitelstvo tyto dary přijímá všemi hlasy přítomných zastupitelů.

7. Odkoupení pozemků od soukromých vlastníků

Pozemky se odkoupí za Kč 35.-/m2
Manželé Špínovi prodají obci pozemek o výměře 1722 m2, jedná se o pozemek pod cestou Roudný-Svatoňovice   
Pro odkup    12     zdržel   0     proti 0
Manželé Tokarskich Liberec také prodají pozemek pod cestou Roudný-Svatoňovice za Kč 35.-/m2 – výměra 627 m2.  Zbytek pozemků u cesty, které jsou majetkem m.Tokarskich obec odkoupí také za cenu dle znaleckého posudku a dohody. Pro tyto pozemky v daném prostoru není využití.

8. Dojmenování člena zastupitelstva obce

zemřelý ing. Havrda kandidoval do voleb v roce 2006 jako jediný kandidát bez náhradníka, proto post po ing. Havrdovi zůstane neobsazen do konce volebního období

9. Přijetí daru od Mikroregionu Český ráj

darovací smlouva je přílohou tohoto zápisu

10. Příprava projektů a akcí na rok 2009

      seznam těchto projektů je přílohou tohoto zápisu

příprava rozpočtu na rok 2009
p.Cvrčková  přečetla hospodaření obce za rok 2008, na základě zůstatku a výsledku hospodaření za rok 2008 se bude tvořit rozpočet na rok 2009, podají se žádosti na dotace

11. Stanovení ceny vody pro rok 2009

tento bod bude projednán na dalším zasedání ZO – po vyjasnění DPH u vyúčtování a odstranění chyb ve vyúčtování

12. Diskuse, usnesení, závěr

- dle zákona č.20/2009 Sb. se zvyšují platy členům zastupitelstva obce
- v červnu se konají volby do evropského parlamentu

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce přečetla p. Šimánková
Usnesení bylo schváleno bez připomínek    pro 12     proti 0     zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno ve 20,15 hod.

Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: p. Kukeňová, p. Ruček            Zapsala : J.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |