Usnesení

z 18.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 26.listopadu 2009 od 17 hod v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/ rozpočtové provizorium na rok 2010 do doby schválení rozpočtu na rok 2010 s tím, že hospodaření obce se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria, tj. budou hrazeny pouze běžné výdaje bez investičních akcí
2/ zmocnění pro radu obce k projednání konečných rozpočtových změn za rok 2009 ke konci měsíce prosince 2009 či ledna roku 2010
3/ rozpočtové změny dle přílohy
4/ stanovisko k části územního plánu, plocha Z50, tj. izolační zeleň v šíři minimálně 10 metrů, která bude oddělovat plochy k podnikání od současné zástavby rodinných domů
5/ podávání žádostí o dotace pro rok 2010 prostřednictvím Libereckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Státního zemědělského intervenčního fondu, Mikroregionu Český ráj, Místní akční skupiny
6/ uzavření zpoplatněného věcného břemene pro uložení kabelu nízkého napětí do ppč. 973 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
7/ přípravu prodeje části pozemkové parcely 768/7 v k.ú. Karlovice firmě ZEA Sedmihorky (jedná se o část komunikace v areálu Roudný, celková výměra 1774 m2)

b/  neschvaluje :
l/ odkoupení  ideální poloviny lesních pozemků u osady Sekerkovy Loučky za cenu 779.000,- Kč (nabídka Města Turnova ze dne 4.11.2009)

c/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ přípravu akcí na rok 2010 a další období, včetně využití dotačních možností
3/ zaregistrování obce jako plátce DPH ve vybraných činnostech od 1.10.2009 (krátkodobé pronájmy nebytových prostor, stočné)

d/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise
2/ radě obce vypracovat ceník pronájmu nebytových prostor od 1.1.2010
3/ radě obce připravit návrh ceny vodného a stočného pro rok 2010

podpisy : Miroslav Kobrle, v.r.    František Kukeně v.r.


Zápis

z 18.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 26.listopadu 2009 od 17 hod v Přáslavicích.

Přítomni: p.Špačková, p.Cvrčková, p.Richterová, p.Kobrle, p.Šafář st.,p.Kukeně, p.Šimánková, p.Padrůňková, p.Vítková, p. Hlubučková
Omluveni: p.Kukeňová, p.Ruček, Mgr.Šichová,p.Šafář ml. (odchod v průběhu zasedání)
Program

  1. Úvod
  2. Rozpočtové provizorium na rok 2010, rozpočtové změny, rozpočtový výhled
  3. Příprava akcí na rok 2010
  4. Stanovisko k části územního plánu
  5. Různé (vyhláška o nočním klidu, jednací řád zastupitelstva)
  6. Diskuse, usnesení, závěr

1)Úvod
Paní starostka  přivítala přítomné zastupitele a občany obce (4)
Návrhová komise bude pracovat ve složení:p. Kobrle, p. Kukeně
Ověřovatelé zápisu: p.Šafář st.,p. Richterová     
Zápis provede p.Vítková

2) rozpočtové provizorium na rok 2010, rozpočtové změny,rozpočtový výhled
Rozpočtové změny se týkají vyrovnání příjmů a výdajů (podrobný rozpis je přílohou tohoto zápisu)
Rozpočtové provizorium obce Karlovice a zároveň výhled obce na dalších 6 let je přílohou tohoto zápisu.
Pro 9     proti 0     zdržel 0
Přišla p. Hlubučková

3) příprava akcí na rok 2010
- výstavba umělého trávníku na hřišti v Sedmihorkách, fotbalový klub obdrží 100% dotace na podklad pod vlastní povrch, umělá tráva je financována z ČMFS, ale mezi tyto dvě vrstvy je nutné položit gumovou vrstvu. Tato vrstva stojí 360 tis. Prostředky budou po novém roce. O dotaci bude zažádáno na MMR, Libereckém kraji.
- plynofikace Roudný – stále se pracuje na projektu, na plynofikace v současné době nejsou poskytovány dotace.
- prodloužení inženýrských sítí do budoucích zástaveb, je možné zažádat o dotace na Min.pro místní rozvoj, je ale nutné do 5 let napojení RD
- chodník podél I/35 – od Dědků po Zelenou cestu, je dána žádost o stavební povolení, na tuto výstavbu je možné zažádat o dotaci ze SFDI
- chodník ke Šťastné zemi – na KÚ LK je již vše zasláno, KÚ musí schválit smlouvu  o smlouvě budoucí na pozemek, který bude zastavěn, pak je možné zažádat o stavební povolení.Tuto akci bude nutné rozdělit na více etap, neboť rozpočet je ve výši 6 mil. Kč
- komunikace Roudný – Blatec je značená také jako cyklotrasa, Je zažádáno o dotaci z SZIF i na kraji.
- prodejna Radvánovice – nad prodejnou by mohl být byt, je také nutné provést opravu prodejny, nové výlohy, oprava prodejny uvnitř (plynofikace, elektrické rozvody, voda), toto bychom také rozdělili do dvou etap.
- projekčně připravíme hřiště Radvánovice, pozemek nám dlouhodobě pronajme ing. Valkoun 
- je také nutné provést rekonstrukci el.energie v hasičské zbrojnici ve Svatoňovicích

4) stanovisko k části územního plánu
Plocha Z 50 je dělící pruh zeleně o šíři 10 m, jedná se o plochu mezi domky nad poštou a plochou určenou k podnikání fi Tomovy parky (pozemek pod firmou Maso Radvánovice), tato stavba je v územním plánu zakreslena, tento prostor je nutné blíž specifikovat, toto provedla fi Surpmo, stav, úřad Turnov požaduje stanovisko obce. Fi Tomovy parky zde bude stavět halu na výrobu, halu na expedici, vše by mělo být odhlučněno.

5) Různé (vyhláška o nočním klidu, jednací řád zastupitelstva)
-vyhláška o nočním klidu a nový jednací řád obce pro obec připravuje pracoviště Min.vnitra v Liberci. Hluk z hudebních akcí v letních měsících je nutno vyřešit. Jednací řád obce je nutno pouze upravit, jinak je v pořádku
- věcné břemeno s ČEZ – uzavření věcného břemena ČEZu ukládá zákon. Jedná se o položení kabelu v délce 95 m ( na Vystrkalově), ČEZ nám do jednoho výkopu pro kabel NN položí také přílož, kabel VO, máme to od nich písemně potvrzené
- na dnešní zastupitelstvo se p.Špačková snažila pozvat RNDr.Pelce, aby vysvětlil kroky k výstavbě I/35, MŽP se snaží prosadit superseverní variantu
- Město Turnov nám nabízí k odkoupení svoji ideální polovinu lesa za Cihlákem za 779 tis. Kč. O pozemky od města nemáme zájem. Do budoucna budeme jednat s p. Vrabcem o odprodeji naší části.
- naše obec je z 216 obcí Libereckého kraje ve třídění odpadů na 8.místě
- od 1.10.09 se naše obec stala plátcem DPH ve vybraných činnostech (pronájem nebytových prostor v čp. 12, stočné)
Usnesení z 18.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice přečetl p. Kobrle
Pro 10     proti 0     zdržel 0
V Karlovicích dne 26.listopadu 2009

Vlasta Špačková
     starostka

Ověřovatelé zápisu: p.Richterová
p.Šafář st.

Zapsala:p.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |