Usnesení

ze  16. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 15. července 2009 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/ a) Veřejnou vyhlášku – Oznámení o vydání územního plánu formou opatření
obecné povahy
b) Opatření obecné povahy o vydání územního plánu Karlovice
2/  pronájem garážového stání v čp. 100 Radvánovice panu Maierovi za Kč 300,- měsíčně

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy : Jaroslava Vítková, v.r.
Štefánia Šimánková, v.r.


Zápis

ze  16. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 15. července 2009 v Karlovicích.

Přítomni: p.Špačková,Mgr.Šichová,p.Kobrle,p.Kukeně,p.Kukeňová,p.Hlubučková,p.Šimánková,p.Vítková,p.Richterová,p.Šafář ml.
Omluveni: p.Padrůňková,p.Šafář st.,p.Ruček, p.Cvrčková

Program:

1) Úvod
2) a) veřejná vyhláška – Oznámení o vydání územního plánu formou opatření obecné povahy
    b) Opatření obecné povahy o vydání územního plánu Karlovice
3) diskuse,usnesení,závěr


1)Úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele.
Návrhová komise bude pracovat ve složení: p.Šimánková,p.Vítková
Ověřovatelé zápisu jsou: Mgr.Šichová, p.Kobrle
Zápis provede: p.Vítková

2)  a) Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání územního plánu formou opatření obecní povahy
     b) Opatření obecné povahy o vydání územního plánu Karlovice

Dne 1.7.2009 proběhlo na OÚ veřejné projednávání územního plánu, k tomuto plánu byla uplatněna jedna připomínka a jedna námitka.
Vyhláška a Návrh vydání ÚP Karlovice bude vyvěšen 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Karlovice, následně nabude územní plán obce účinnosti . Po uplynutí této doby budou již majitelé pozemků zahájit své stavby.

3) Diskuse

p. starostka
- záchytné parkoviště pro areál Šťastná země v prostoru Hurtíku v osadě Radvánovice – v r. 2005 byly dány na OÚ Hrubá Skála podklady, ale na tomto úřadě tento dokument nebyl nikdy projednán, při dalších stupních projednávání ÚP Hrubá Skála bude tento požadavek vyžadován (je zde i podpora nadřízených orgánů)
- v r. 2010 dojde ke zvýšení nájmu o 8,- Kč/m2 dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
- komunikace Roudný – Blatec, byli svolání všichni majitelé pozemků, kteří jsou částmi vlastníky pozemků pod touto komunikací, byly jim předány nájemní smlouvy, prozatím kromě p.Kvapila všichni souhlasí. Bohužel když nebude souhlas od všech majitelů není možné žádat o dotaci na opravu této cesty
- dne 16.7. začne probíhat oprava komunikace Sedmihorky – Svatoňovice – Lestkov
- tréninkové hřiště Sedmihorky, stavební úřad Turnov vydá souhlas se změnou povrchu stávající plochy hřiště
p. Maier – přinesl opět žádost ohledně pronájmu garáže ve výši Kč 250,- měsíčně.

Nájem mu bude nabídnut za Kč 300-, měsíčně.

Pro   8     zdrželi 2     proti 0
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice přečetla p.Vítková
Pro 10     proti 0     zdržel 0

Zastupitelstvo skončeno v 18 hod.
V Karlovicích dne 15.7.2009

Vlasta Špačková
starostka

Ověřovatelé zápisu: Mgr.J.Šichová
M.Kobrle

Zapsala: J.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |