Usnesení

z  15. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 18. června 2009 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/ úpravu bodu  a2/ usnesení 14. zastupitelstva ze dne 12.3.2009, který je doplněn takto :
rozpočet obce na rok 2009 je schválen jako přebytkový se zapojeným financováním
2/ rozpočtové změny dle přílohy
3/ závěrečný účet obce za rok 2008
4/ zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2008 s výhradou
5/ novelizaci obecně závazných vyhlášek obce :

  1. O poplatku za komunální odpad
  2. O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování kom. odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Karlovice

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ informace o územním plánu obce
3/ vizualizaci a trasování silnice I/35 na území obce, s tím, že stanovisko obce
bude zpracováno po veřejném projednávání, kdy termín projednávání  bude určen  
Krajským úřadem Libereckého kraje

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy :  Jindřiška Hlubučková v.r.
František Kukeně v.r.


Zápis

z  15. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 18. června 2009 v Karlovicích.

Přítomni: p.Špačková, p.Cvrčková, p.Richterová, p.Ruček, p.Šimánková, p.Padrůňková, p.Vítková, p.Kobrle, p.Šafář st., p.Kukeňová, p.Kukeně, P.Hlubučková,Mgr.Šichová
Omluven: p.Šafář ml.
Program zasedání:

  1. Úvod
  2. Rozpočtové změny, závěrečný účet obce za rok 2008, zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2008
  3. Novelizace obecně závazné vyhlášky obce: a) o poplatku za komunální odpad,
  4. O stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy třídění, využívání a odstraňování kom.odpadu a nakládání se stav.odpadem na území obce Karlovice 
  5. Územní plán obce
  6. Představení vizualizace – trasování silnice I/35 na území obce (promítnutí všech tří navržených variant řešení včetně podkladů)
  7. Různé – chodníky, novostavby RD
  8. Diskuse, usnesení, závěr

1) Úvod

Paní starostka přivítala všechny přítomné zastupitele  a občany obce,. Předložila návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení p.Hlubučková, p.Kukeně, ověřovateli zápisu byli pověření p. Ruček a p.Richterová, zápis provede p.Vítková.
Program schválen     pro 12     proti 0

5) Vizualizace silnice I/35
Vizualizaci promítl p.Špaček, přesunutí bodu k projednání.
Dne 13.5.23009 byla prezentace na OÚ, byli zde starostové okolních obcí, zástupci Libereckého kraje, ministerstva dopravy a prezentovali nám tuto vizualizaci. Kraj se zatím nestaví k žádné variantě. MD nebude podporovat a ani financovat obchvaty obcí a měst.

2) Rozpočtové změny, závěrečný účet obce za rok 2008, zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2008
V měsíci dubnu proběhla závěrečná kontrola o hospodaření obce za rok 2008, tuto kontrolu provedl odbor kontroly Lib.kraje.
Jediným nedostatkem, který byl zjištěn je nezaokrouhlování měsíční odměny starostky a místostarostky na celé desetikoruny nahoru. Závěrečný účet je pro tento drobný nedostatek navržen ke schválení. V usnesení ze 14. zasedání bude doplněn bod a2/ s tím, že rozpočet na rok 2009 je schválen jako přebytkový se zapojeným financováním.     
P.Cvrčková přečetla závěrečný účet obce za rok 2008, který byl vyvěšen na vývěskách obce. Toto je přílohou zápisu.
Rozpočtové změny na r. 2009
Příjmy:     Dotace na volby              20 tis
Od Úřadu práce              31 tis
Volnočas.aktivity             29 tis
Dotace oran.stuha         600 tis
Výčt.vody Zikuda             45 tis
Dotace hasiči                   80 tis
Výdaje:    Opravy silnic                  445 tis
Volnočas.aktivity            291 tis
Platy od Úř.pr.                  31 tis
Činnost správy                6,5 tis
Poníž.,rezervy                170 tis
Oprava motorest            305 tis
Vrácení kauce                  31 tis
Vyúčt.škol                      26,5 tis

3) Vyhlášky obce
Tyto vyhlášky byly schváleny v r. 2007. Nyní jsou potřeba udělat drobné změny – je potřeby doplnit, kde jsou umístěny kontejnery na třídění odpadu, ceny za pytle musí být jednotné jak pro občany, tak i pro chalupáře.

4) Územní plán obce
Dne 1.7.2009 bude provedeno veřejné projednání Návrhu územního plánu obce v 16,30 hod.Po projednání musí tento návrh schválit zastupitelstvo, pak je dokument platný a Stavební úřad Turnov již bude moc vyhovět, těm kdo chtějí stavět.

6) Různé
Chodníky v obci – jsou rozpracovány akce, jedná se o chodník před Pizerií, od Bobků (u Hurtíka) až k manipulačnímu skladu, úprava chodníku od Dědků až na Zelenou cestu, chodník v Sedmihorkách u trati, přechody pro chodce v Radvánovicích i Sedmihorkách.
Je také zpracována dokumentace na chodník od Zavadilky ke Šťastné zemi. Výstavba tohoto chodníku je velmi problematická, neboť se bude stavět na pozemcích Krajské správy silnic, je nutno zřídit věcné břemeno.
Obec musí také přijmout nařízení o zimní údržbě chodníků, rozhodnout o tom, které části chodníků se budou udržovat. Toto musíme zpracovat do zimního období a vytvořit chodníkovou vyhlášku.
p.Holubec – nejhorší cesta je ke Šťastné zemi. Také jsme na OÚ zaslali petici na zřízení autobusové zastávky u katru.
p.starostka – dne 29.4. proběhlo jednání o zřízení aut.zastávky. Dopis je přílohou tohoto zápisu. 
p.Černíková – není možné zažádat o výjimku o zřízení zastávky u Šťastné zemi v zatáčce
p.starostka – napíše na dopravní policii
p.starostka- Tomovy parky v r.2001 měli ve své vizi zřízení záchytného parkoviště naproti pomníku padlých u Hurtíku, toto nesplnily, proto s nimi bude vyvoláno jednání.
p.starostka – s náčelníkem DP se může dohodnout snížení rychlosti, omezení tonáže nákladních aut
- v jiných částech obce mají občané docházkové vzdálenosti k autobusu ještě   
delší
p.Dlouhý – je možné propojení chodníku od Zelené cesty až k Sedmihorkám
- ano, v souvislosti s výstavbou RD bude v budoucnu napojení přímé
p.starostka – fi.Zemko Česká Skalice vlastní porodnu prasat v Radvánovicích, tyto objekty jsou zchátralé, zatím nevíme, kdo je za objekt zodpovědný
p.Štefan Maier bytem Radvánovice 100 si podal žádost o pronájem garážového stání v tomto objektu, nejprve si chtěl tento prostor pronajmout pouze na zimu za Kč 500.-, nyní žádá o celoroční pronájem za Kč 250.-.
Zastupitelé souhlasí s pronájmem, ale za Kč 500.- měsíčně, nebude-li mít zájem nabídne se někomu jinému nebo tento prostor zůstane prázdný.
p.Sahajová,bytem Turnov – vlastní stavební pozemek vedle Kabeláčů, ke stavbě jejího domku jsme se již vyjadřovali, nyní přišla se změnou domku, jedná se o jiný sklon střechy, jiný typ domku. Záležitost byla projednána s ing. arch. Šonským a změna je schválena.
Dne 10.6.2009 proběhlo jednání s Policií ČR – p.Čermák ve věci používání parkoviště v Radvánovicích, bylo přislíbeno, že parkoviště bude Policie  používat pouze 1x v měsíci.
Komunikace Roudný – je již hotova, ale bez krajnic, toto bude doděláno. Celková cena této komunikace je 1.785 tis, 600 tis byla dotace (oranžová stuha). Bude zažádáno o dotaci ve výši 500 tis.
Dále zažádáme o dotaci na komunikaci Roudný – Blatec .
Také bude provedena oprava komunikace III.třídy Karlovice – Svatoňovice, zajišťuje Krajská správa silnic.
OÚ dostal dotaci na volnočasové aktivity dětí – na dva herní prvky a opravu hasičské zbrojnice v Radvánovicích, toto je zázemím pro Rytíře turnovského meče.
Přišla dotace přes MR Český ráj na výměnu několika dopravních značek a instalaci nových.
Hrubá Skála – proběhne znovuvysvěcení kaple na návsi v Krčkovicích, svěcení praporu obce v kostele Hrubá Skála
Fotbalistům Sedmihorek se podařilo sehnat prostředky na umělou trávu na tréninkové hřiště. Fotbalový svaz zafinancuje tuto trávu, ostatní musí zajistit sami (jedná se o podklad za cca 800 tis a oplocení a osvětlení také za cca 800 tis)    
Dne 27.6.2009 proběhne oslava  „90.let fotbalu Sedmihorky“. Celý den zde bude program turnaj malých hráčů, staré gardy, je přislíbena účast A.Panenky.
Dne 21.6. od 13 hod proběhne na Kozákově veřejné představení studie proveditelnosti rychlostní silnice R/35.
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce přečetla p.Hlubučková
Toto usnesení bylo schváleno bez připomínek.
Pro     13     proti 0     zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno ve 20,45 hod.
V Karlovicích dne 18.června 2009

Vlasta Špačková, starostka obce
Zapsala : Jaroslava Vítková

Ověřovatelé zápisu:
Olga Richterová
Zdeněk Ruček
Zapsala: p.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |