Usnesení

ze  14. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 12. března 2009 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

1/ cenu vodného v jednotlivých osadách obce na rok 2009 –

    Radvánovice  Kč 22,54
    Roudný          Kč 22,54
    Sedmihorky   Kč 20,05  vše bez DPH

2/ rozpočet obce na rok 2009 takto :  příjmy ve výši         Kč 11.469.000
                                                          výdaje ve výši         Kč 10.859.000
                                                          financování ve výši  Kč      610.000

b/  bere na vědomí :

1/ všeobecné informace
2/ cenu předávané vody v roce 2009  pro osadu Roudný Kč 17,30 bez DPH
                                                         pro osadu Radvánovice Kč 15,68 bez DPH

c/ u k l á d á :

1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy :


Zápis

ze  14. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 12. března 2009 v Karlovicích.

Přítomni: p.Špačková, p.Cvrčková, p.Richterová, p.Padrůňková, p.Vítková, p.Kukeńová, p.Hlubučková, Mgr.Šichová, p.Kobrle, p.Šafář st.,p.Kukeně
Omluveni: p.Šimánková,p.Šafář ml., p.Ruček

Program zasedání:

  1.      Úvod
  2.      Stanovení ceny vody pro rok 2009
  3.      Rozpočet obce na rok 2009
  4.      Diskuse, usnesení, závěr

1)Úvod

Paní starostka přivítala všechny přítomné zastupitele a občany obce , předložila návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení p.Padrůňková, Mgr.Šichová, ověřovateli zápisu byli pověření p. Kobrle, p.Šafář st., zápis provede p. Vítková

Program schválen     11 pro      0 proti

2) stanovení ceny vody na rok 2009

Cena předávané vody pro rok 2009 je z Hrubé Skály pro osadu Radvánovice  Kč15,68 z Václaví pro osadu Roudný  Kč 17,30 Kč bez DPH 9%.

Je nutné, aby se voda pro všechny osady zdražila, neboť se na vodu doplácí, v loňském roce to činilo Kč 20 tis, neboť byly provedeny větší opravy na vodovodních řádech.

Zdražení v Sedmihorkách        o Kč 2,-
                V Radvánovicích     o Kč 2,-
                V Roudném            o Kč 3,84

Cena vody pro rok 2009 za m3     Sedmihorky         Kč 20,05
                                                      Radvánovice      Kč 22,54
                                                      Roudný              Kč 22,54

K této cena je potřeba připočítat 9% DPH.

                      Pro    11     proti  0     zdržel 0

3) rozpočet obce na rok 2009

Návrh rozpočtu na rok 2009 je přílohou tohoto zápisu.
Při tvoření rozpočtu se přihlíželo ke skutečnosti r.2008 a k vývoji ekonomiky v republice.

Rozpočet je ve výši:    příjmy                  11.969 tis.
                                   výdaje                 10.895 tis.
                                   Financování            600  tis.

Rozpočet je přebytkový .

                 Pro 11     proti 0     zdržel 1 (p.Ruček, neboť přišel pozdě, zdržel se hlasování)

 4)diskuse, usnesení, závěr

p.Špačková informovala, že Motorest byl pronajat p. Sedláčkovi od 1.4.2009, nájem činí Kč 11.500,- měs, tuto cenu stanovil p.Sedláček sám v rámci výběrového řízení.

                     - v prodejně v Karlovicích byly vyměněny výlohy
                     - v osadě Roudný byl rozeslán leták ohledně vybudování plynofikace
                     - obyvatelé spodních Radvánovic zaslali petici ohledně požadavku na vybudování autobusové zastávky u katru v Radvánovicích.

Usnesení z 14.zastupitelstva přečetla p.Padrůňková

Toto usnesení bylo schváleno bez připomínek     pro 11     proti  0    zdržel 1

Zastupitelstvo skončeno ve 20 hod.

V Karlovicích dne 12.března 2009

                                                                                Vlasta Špačková
                                                                                starostka obce 

Ověřovatelé zápisu:

p.Kobrle
p.Šafář st.

Zapsala: p.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |