Usnesení

z  8. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 29. února 2008 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/  rozpočet na rok 2008 takto : příjmy                               ve výši Kč 11.425.000
                                                  výdaje včetně financování ve výši Kč 11.425.000
                                                  financování                       ve výši Kč 1.253.000
2/ cenu vody pro rok 2008  -   Radvánovice  Kč    22,39
                                               Roudný Kč             20,38
                                               Sedmihorky Kč      19,67  vše za m3 včetně DPH
3/ podle § 103 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů zvolení do funkce místostarostky paní Alenu Cvrčkovou z Radvánovic
4/ podle § 99 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů člena zastupitelstva obce za člena rady obce paní Alenu Cvrčkovou z Radvánovic
5/ Místní program obnovy vesnice na období 2008-2013
6/ jmenování do funkce kronikáře obce pana Jindřicha Jakubce ze Sedmihorek
7/ přijetí daru od Mikroregionu Český ráj úpravu povrchu cyklotrasy k Vystrkálovu

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce
3/ poskytnutí strategického partnerství při realizaci záměru výstavby ekocentra Sedmihorky u Autocampu

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise
2/ starostce navázat jednání s panem Trakalem Doubravice ve věci odkoupení pozemků pro budoucí náves v Radvánovicích
3/ starostce obce jednat s Pozemkovým úřadem Semily ve věci pozemkových úprav na území obce, obnovení polních cest

podpisy : Milena Pardůňková, v.r.
Štefánia Šimánková, v.r


Zápis

z  8. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 29. února 2008 v Přáslavicích

Přítomni: p.Špačková, p.Pradůňková, p.Šimánková, p.Cvrčková, p.Kukeňová, p.Hlubučková, p.Vítková, p.Richterová, p.Kukeně, p.Kobrle, p.Šafář P. ml., p.Ruček
Omluveni: Mgr.Šichová, p.Šafář P. st.

Na úvod jsme minutou ticha uctili památku zesnulého ing. Havrdy.

1) úvod

Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce a předložila program ke schválení

  1. Úvod
  2. Zpráva o činnosti rady obce
  3. Projednání rozpočtu na r.2008 a s tím souvisejících akcí na tento rok
  4. Stanovení ceny vody na rok 2008
  5. Stanovení koeficientu daně z nemovitostí pro r. 2009
  6. Volba místostarosty obce
  7. Projednání Programu obnovy vesnice na období 2008-2013
  8. Projednání různých záležitostí
  9. Diskuse, usnesení, závěr

Dále byl předložen návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení p.Padrůňková, p. Šimánková, ověřovateli zápisu byli určeni p.Hlubučková, p.Kukeňová, zapisovatelkou p.Vítková
Program byl schválen bez připomínek  pro 12   proti 0  zdržel 0

2) zpráva o činnosti rady obce
Rada obce se od minulého zastupitelstva sešla celkem 4x, 5.11.2007, 17.12.2007, 28.1.2008, 26.2.2008, zápisy z rad jsou přílohou tohoto zápisu.

3) projednání rozpočtu na rok 2008
Návrh rozpočtu na r. 2008 byl vyvěšen na úřední desce od 13.2.2008 do 27.2.2008 a  na vývěskách OÚ, obyvatelé obce se s ním mohli seznámit, zastupitelstvo  tento rozpočet projednalo. Rozpočtové příjmy jsou ve výši 11.426 tis. Kč a výdaje 10.172 tis., (kromě běžných výdajů jsou naplánovány větší akce - oprava komunikace mezi atr.domky, autobusové čekárny, prodloužení vodovodu v Radvánovicích, projekty, výměna oken na OÚ, úprava vchodu na poštu, nákup materiálu hasičům).
Rozpočet byl schválen   pro 12   proti 0   zdržel 0
Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

4) stanovení ceny vody na rok 2008
V současné době je cena vody:
Roudný        20,38 Kč         nákup 18,08 Kč          navýšení v r.2008  o   0,- Kč
Sedmihorky 14,- Kč                                               navýšení v r.2008  o  5,67 Kč
Radvánovice 22,39 Kč      nákup 13,69 Kč           navýšení v r.2008 o    0,- Kč
Cena vody schválena   pro 9   proti  2   zdržel  1

5) stanovení koeficientu daně z nemovitostí pro rok 2009
Tento bod se bude projednávat příště, není vyjasněno zda je možno zvýšit daň o méně než „1“.

6) Volba místostarosty obce
Ing. Havrda se k 30.1.2008 vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vzdal funkce místostarosty s tím, že nadále zůstane členem zastupitelstva i radním, zároveň požádal o vyhledání a schválení nového obecního kronikáře. Funkce místostarosty musí být obsazena.   
Tímto na funkci místostarosty a radního byla navržena p. Alena Cvrčková
Pro 11    proti 0     zdržel 1
Na funkci obecního kronikáře byl navržen  a následně schválen p. Jindřich Jakubec.
Pro 12    proti 0    zdržel 0

Pan Jakubec poděkoval za to, že mu byla dána důvěra.

7) Projednání Programu obnovy vesnice na období 2008-2013
Tento dokument je pro obec důležitý pro její další rozvoj, pro získávání finančních prostředků, na tvorbě tohoto dokumentu se podíleli zastupitelé,veškeré připomínky byly do dokumentu zaneseny.
Pro 12    proti 0    zdržel 0

8) projednání různých záležitostí
- Pozemkový fond nabízí odkoupení podílů na cestách- zatím NE, na těchto cestách je velký počet podílníků, počkat, až Pozemkový fond tento majetek bude nabízet případně bezplatně.
- zřízení úplatného věcného břemene na majetek VČP HK, celkem se jedná o 37.950- Kč, které by obce obdržela v případě souhlasu. S věcným břemenem zastupitelé nesouhlasí.
- Areál Šťastná země předkládá podnikatelský záměr (příloha zápisu), zastupitelé požadují, aby jakýkoliv projekt byl konzultován s OÚ před vlastní realizací i projektových prací .
- Středisko ekologické výchovy Sedmihorky – p.Rákosník, toto by chtěl realizovat v prostorách, kde má umístěna zvířata před vstupem do ATC. Zastupitelé dávají této myšlence podporu, ale bez finančního přispění.

9) diskuse
- p. starostka poděkovala zastupitelům za pomoc při zjišťování stavu  popisných čísel na jednotlivých objektech v obci
- p. starostka bude jednat s p. Trakalem o odprodeji pozemků proti Karáskovým v  Radvánovicích,
- město Turnov rozhoduje o poskytnutí drobného příspěvku obci, je požádáno na další hrací prvek pro děti
- Min. pro místní rozvoj vypisuje dotace na dětská hřiště, obec zažádá o peníze na hrací prvky ke sportovnímu areálu a doplnění v obci
- bude podepsána smlouva s firmou Silnice Jičín na opravu vozovky mezi atriovými domky a k nádraží Hrubá Skála
- bude realizována výměna oken v budově, kde sídlí OÚ i v bytě
- z přebytku hospodaření LK se podařilo získat peníze na opravu komunikace od rybníka Roudný – Karlovice
- p.starostka požádala náměstka LK o osobní pomoc v realizaci oprav komunikací III. tř., Sedmihorky- Lestkov, dokončení opravy na Roudném, Radvánovice –Rovensko p.Tr.
- jak donutit občany obce k pořádku kolem svých domovů??
- p. Vítková – od p.Valenty na Roudném čp. 21 – neustále vytéká odpadní voda od domu na silnici
- p. Kukeňová – přidat kontejner na Roudný na papír
- p. Jakubec – dopravní značky od Lázní Sedmihorky k hlavní silnici, vzájemné překrytí
- p.starostka – zbourat starou zděnou čekárnu ČSAD v Sedmihorkách ? ANO
- p. starostka - od Mikroregionu Č.ráj jsme dostali darem dvojitý emulzní kalový zákryt v cel. výměře 921 m2 na cyklotrase č.4015 (směr Vystrkalov)
- p. Padrůňková – hlasování, nyní nás je 14, kolik členů hlasuje – vždy nadpoloviční většina

Usnesení, závěr
Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce přečetla p. Šimánková.
Usnesení bylo schváleno bez připomínek
Pro 12   proti 0    zdržel  0
Závěrem p. starostka poděkovala všem přítomným za účast.
Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 21,30 hod.
V Karlovicích dne 29. února 2008             

Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: p. Kukeňová
p. Hlubučková

Zapsala: p. Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |