Usnesení

z  10. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 15. srpna 2008 v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/  zprávu o hospodaření obce za I.pololetí 2008
2/  rozpočtové změny dle přílohy
3/  zvýšení nájemného v bytech od 1.1.2009 na Kč 21,55 za m2 podlahové plochy bytu
4/  prodej zastavěného (kolna u stodoly) pozemku u čp. 21 Radvánovice manželům Bernardovým, Liberec
5/  postavení novostavby rodinného domu  na pozemku č. 696/17 v k.ú. Karlovice, majitelé manželé Cerhovi, Radvánovice čp. 71 (pozemek navazuje na současně zastavěné území obce)
6/ prodej nezbytné části ppč. 491/3 v k.ú. Karlovice u čp. 34 manželům Pohlovým, Roudný
7/ prodej nezbytné části ppč. 1817/2 v k.ú. Karlovice (trojúhelník) manželům Zajíčkových, Karlovice
8/ prominutí nájemného v prodejně Karlovice na dva měsíce /červenec a srpen 2008/
9/ snížení nájemného od 1.7.2008 na Kč 4.000,- měsíčně v prodejně Radvánovice

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce
3/ informaci o územním plánu obce
4/ dokument Politika územního rozvoje

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy : Mgr. Šichová, M.Kobrle


Zápis

z  10. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 15. srpna 2008 v Přáslavicích

Přítomni: p.Špačková,p.Cvrčková, p.Richterová, p.Šafář, p.Ruček,p.Padrůňková,p.Šimánková, p.Vítková, Mgr.Šichová, p.Kobrle, p.Kukeňová,p.Kukeně, p.Hlubučková
Omluven: p.Šafář st.

1) úvod
2) zpráva o činnosti rady obce
3) hospodaření obce za I.pol. r.2008, rozpočtové změny
4) územní plán
5) prodeje pozemků, nájmy nebytových prostor, úprava nájmů v obecních bytech, dokument  Politika   územního rozvoje, změny v územním členění
6) diskuse, usnesení, závěr

1) Úvod
Pí .starostka přivítala všechny  přítomné zastupitele a občany. Také předložila návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení  Mgr. Šichová, p. Kobrle, ověřovateli zápisu byla určena pí. Hlubučková a pí. Kukeňová, zapisovatelkou pí. Vítková.
Program byl schválen bez připomínek      pro 13     proti 0     zdržel 0

2) Zpráva o činnosti rady obce
Rada se od minulého zasedání sešla jednou 11.7.08, zápis je součástí tohoto zápisu.

3) Hospodaření obce za I.pol. r.2008
Tuto zprávu přednesla  místostarostka  pí. Cvrčková. Rozpočtové změny se týkají změny příjmů, které musí být povýšeny o dotace, které byly obci přiděleny, o tuto částku musí být také povýšeny výdaje. Celá zpráva o hospodaření obce za I. pol. je součástí tohoto zápisu, včetně přehledu rozpočtových změn.

4) Územní plán obce
Územní plán obce celý projednán přímo na místě s úředníky Krajského úřadu a Městského úřadu Turnov, některé plochy, které jsme měli  uvedeny musí být zmenšeny, některé upraveny, jediný problém nastal u pozemku ing. Valkouna, který dodatečně požaduje zanesení celého jeho území do územního plánu obce, dle svého návrhu. S tímto jeho návrhem zastupitelstvo nesouhlasí, neboť požaduje provést výstavbu domku až na konci pozemku. U tohoto pozemku je potřeba provést změnu. Jednání se zpracovateli SURPMO je možné až po 26.8.2008

5) Prodeje pozemků
- manželé Bernardovi, Liberec (Radvánovice čp.21) žádají o odprodej části pozemku, který je zastavěn přístavbou stodoly, na tento pozemek musí být vyhotoven geometrický plán, veškeré náklady s tím spojené ponesou manželé Bernardovi, cenu stanoví ZO dle posudku
- manželé Pohlovi, Liberec (Roudný  34) žádají o odprodej část pozemku  na kterém je vystavěna opěrná zídka, kterou je nutno opravit , na tuto část pozemku také bude geometrický  plán a poté je bude možno prodat,cena bude stanovena dle posudku
- manželé Zajíčkovi, Prostějov (Karlovice 16) žádají o prodej pozemku mezi jejich stavením a bývalou Pabiškovou hospodou, zastupitelé doporučují prodat pouze trojúhelník, který je nad nemovitostí, ostatní pozemek i nadále zůstane obecní  část poz. parcely č. 1817/2.
Pro prodej jen části 13     zdržel 0    proti 0
Vyjádření bude všem žadatelům zasláno písemně.

-Nájmy nebytových prostor – jedná se o žádost nájemců obchodu v Karlovicích, neboť v důsledku opravy mostku, chodí do obchodu méně lidí, a proto žádají o prominutí nájmu za červenec a srpen
p.Padrůňková – mělo by se vyhovět, neboť je to služba obyvatelům
p.Cvrčková – platí 2 tis. Kč měsíčně, toto je nespravedlivé vůči obchodu v Radvánovicích, kde platí 5,5 tis.
Pro prominutí nájmu  12    zdržel 1     proti 0
Bylo by vhodné, zároveň provést snížení nájmu v obchodě v Radvánovicích od 1.7.08 na 4 tis. měsíčně natrvalo     
Pro trvalé snížení    11     zdržel 2     proti 0
- Úprava nájemného v obecních bytech od 1.1.2009
V těchto bytech je placeno regulované nájemné, dle zákona, které se zvyšuje každý rok, toto je již nastaveno do roku 2010. Toto nájemné bude zvýšeno o 10,4%, což znamená Kč 21,55 z 1m2 podlahové plochy. Každý z nájemců obdrží vyrozumění o tomto zvýšení.
-Politika územní rozvoje
Tento dokument byl v Praze projednán 22.7.2008.  Naší obce se tento dokument týká hlavně ohledně vedení nové komunikace, v těchto dokumentech je toto mapování nejasné. Dne 11.srpna přišla nabídka od ing. Šlegra na uspořádání kulatého stolu k trasování této silnice, této nabídky bude využito.
-změny v územním členění  - naše obec spadá pod Turnov, a proto není nutné nic měnit, ale při vyšším stupni zařazení, je nutné se rozhodnout zda se přiřadit k Liberci nebo Semilům, z hlediska dostupnosti je pro nás Liberec lepší
- manželé Cerhovi Radvánovice 71, žádají o schválení novostavby rodinného domku za RD Zubkových, tento pozemek navazuje na současně zastavěné území, souhlasné stanovisko s podmínkami k sítím bude vydáno.
- správce konkursní podstaty ZD Sedmihorky nám převedl kupní smlouvou povrchy komunikací Roudný – Blatec, Roudný- Svatoňovice za cenu Kč 23.471. Je zpracován  projekt na opravu těchto komunikací, abychom mohli zažádat o dotace.
- od MÚ Turnov jsme obdrželi dopis ohledně přijímání dětí do mateřských školek, v případě přijímání se přihlíží k trvalému bydlišti.
- od 1.10.08 se uvolní byt v Přáslavicích, je několik žádostí o přidělení tohoto bytu rozhodne rada obce
- na 28. září 08 je naplánované předání plastiky ve Svatoňovicích občanům
- dne 22.8.08 bude v Poniklé provedeno vyhodnocení soutěže Vesnice roku Libereckého kraje, kde jsme zvítězili  v kategorii o Oranžovou stuhu a postoupili do celostátního kola, za toto obdržíme 400tis. Kč
- je zpracováván projekt humanizace silnice I/35 pro osady Radvánovice a Sedmihorky, zároveň se zpracovává projekt na prodloužení chodníku z Radvánovic k Zelené cestě, byla obdržena dotace ve výši Kč 50 tis.
- potok Radvánovice –  je prováděna úprava koryta potoka po neodborně provedených pracích.
- manželé Sokolovi, opět dluží na nájemném cca 20 tis. Kč , pí.Vítková – tuto záležitost je nutné řešit, starostka obešle dlužníka kvalifikovanou výzvou
- VHS Turnov nabízí, abychom přistoupili k této společnosti, s celým majetkem. Starostka navrhuje ponechat stávající stav.
- Česká pošta chce zavřít naši poštu, starostka – je nutné napsat na Min. dopravy a spojů žádost – pošta slouží pro velkou spádovou oblast dvou obcí.
- p. Holubec – výstavba chodníku od křižovatky u Karásků do areálu Šťastné země. Na  obec je předán podpisový arch ve kterém je vyjádřen požadavek občanů.
p.starostka  - již se zpracovává projekt
Nyní p.starostka přivítala náměstka hejtmana Lib.kraje ing. Ziku, který přijal pozvání na naše zasedání, aby si poslechl od občanů názor na výstavbu nové komunikace
p.Šefrová – kam by p. ing. Zika směroval tuto silnici
ing. Zika – je potřeba, aby si všichni sedli k jednomu stolu, jak zastánci, tak odpůrci a společně toto projednali. Ing. Zika se nebude před volbami vyjadřovat k této problematice.
p. Rákosník – vše je na kraji, ten musí podávat veškeré informace o průběhu
p.Padrůňková – tato situace se táhne již od r. 2002 a dosud se nedospělo k žádnému závěru
- p.Pokorná – Valbek by měl vše zveřejnit, ale zatím vše tají, nechce dát žádné informace
p.Janků – byl ve firmě Valbek, jako občan a veškeré mapy mu byly ukázány, nic před ním nebylo utajováno
p.starostka – kdy pořádat schůze zastupitelstva, který den v týdnu a od kdy?
Zastupitelé se shodli, aby se zasedání konaly ve čtvrtek od 17 hod.
6) usnesení, závěr
Usnesení z 10.zasední zastupitelstva obce přečetl p. Kobrle
Usnesení  bylo schváleno bez připomínek     pro 11    zdržel  0     proti 0
Dva členové zastupitelstva (hasiči) byli odvolání k výjezdu.

Závěrem p.starostka poděkovala všem přítomným za účast na zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo skončeno ve 21,30 hod.

V Karlovicích dne 15.srpna 2008      

Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:  p.Kukeňová
                               p.Hlubučková

Zapsala: p.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |