Usnesení

z  11. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 16. října 2008 v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/  pasport místních komunikací a objektů zpracovaný projektovou kanceláří
Pavel Špulák, Stráž nad Nisou
2/  a tímto zmocňuje starostku obce k účasti na dražbě a vydražení souboru nemovitostí –      
pozemků z majetku úpadce Zemědělského družstva Sedmihorky v likvidaci. Nejvyšší cena  
dosažená vydražením je stanovena na Kč 300.000
3/  rozpočtové změny dle přílohy

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce
3/ informaci o územním plánu obce
4/ přípravu projektů a akcí na rok 2009

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy :


Zápis

z  11. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 16. října 2008 v Přáslavicích

Přítomni: pí. Špačková, pí. Cvrčková, pí. Richterová, pí. Hlubučková, p. Kobrle, p. Kukeně, pí. Kukeňová, pí. Padrůňková, p. Šafář st., Mgr. Šichová, pí. Šimánková
Omluveni: p. Ruček, p. Šafář ml., pí. Vítková

Program zasedání:
1/ Úvod
2/ Zpráva z jednání rady obce
3/ Pasport místních komunikací
4/ Územní plán, příprava projektů na příští rok
5/ Majetek ZD v likvidaci – dražba pozemků
6/ Diskuze, usnesení, závěr

1/ Úvod

     Pí. Starostka uvítala všechny přítomné zastupitele a občany. Předložila návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení  pí. Padrůňková, p. Šafář st.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pí. Richterová a p. Kukeně, zapisovatelkou
pí. Cvrčková.

Program byl schválen        pro 11       proti 0    zdržel se 0

2/ Zpráva z jednání rady obce

    Rada se sešla  22.9.2008, zápis je součástí tohoto zápisu.

3/ Pasport místních komunikací

   V dokumentu jsou popsány jednotlivé komunikace v obci a rozděleny do tříd. Podmínkou platnosti je schválení zastupitelstvem obce.
Pasport byl schválen         pro 11     proti 0      zdržel se 0

4/ Územní plán, příprava projektů na příští rok

     Územní plán  - do konce října má SURPMO dodat opravený návrh plánu.

     Zpracovává se projekt humanizace silnice1/35 – chodník Radvanovice – směr Hrobka až k Zelené cestě. Je třeba dokončit do března = podmínka pro získání dotace.

     Připravuje se projekt chodníku od křižovatky Zavadilka k areálu Šťastná země. Chodník bude levostranný z pohledu od Dědků. Během týdne bude provedeno zaměření, dále se bude jednat o pozemcích. Pro získání dotace platí stejná lhůta dokončení projektu – březen 2009.

    Oprava silnice  Roudný – Svatoňovice  - bude svoláno jednání s vlastníky pozemků.

    Obdržíme odměnu za ocenění oranžovou stuhou  Kč 400.000,- . Zastupitelé mohou navrhnout využití této odměny v příštím roce.

5/ Majetek ZD Sedmihorky v likvidaci – dražba pozemků

Z velké části se týká pozemků podél cest.  Zastupitelé zmocňují starostku obce k účasti na dražbě a vydražení souboru nemovitostí ZD Sedmihorky v likvidaci  za maximální cenu Kč 300.000,-

Účast na dražbě           pro 11       proti 0        zdržel se 0

6/ Rozpočtové změny

Je třeba upravit rozpočet v příjmech i výdajích, vzhledem k obdrženým dotacím.

Schválení rozpočtových změn          pro 11      proti 0      zdržel se 0

7/ Úprava  nájemného v budově OÚ

Týká se zvýšení nájemného za inventář, nikoli za podlahovou plochu.
Bylo nakoupeno nové zařízení.
Cena se zvyšuje na:   sál            Kč 150,-
                                výčep       Kč 200,-
                                kuchyň     Kč 250,-

8/ Diskuze

-  pí. Padrůňková žádá obec, aby apelovala na informovanost občanů  při provádění údržby na plynovém vedení
- ohňostroje Hrubá Skála – starostka se účastnila jednání na přestupkové komisi
- p. Šálek upozornil na stav mostku přes 1/35 – u bazaru
- p. Janků  zajistit odtok vody od Posvátnice, aby nevytékala na silnici
- pí. Padrůňková – po novém roce iniciovat setkání ohledně R35
- p. Pozdníček – je nutné rozlišovat  dálnici od rychlostní komunikace
- 7.12.2008 se uskuteční v kostele koncert dětského sboru Carmina

9/ Usnesení, závěr

     Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce přečetla pí. Padrůňková

Usnesení bylo schváleno bez připomínek             pro 11      proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo skončeno  v 19,30 hod.

V Karlovicích dne 16. října 2008

Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: pí. Richterová
                               p. Kukeně

Zapsala: pí. Cvrčková

| Hlavní stránka | Úvod |