Usnesení

z  12. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 11. prosince 2008 v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/ přijetí daru, stavební pozemek č. 308/2 o výměře 8 m2, vlastník Krajský úřad Libereckého kraje (Krajská správa silnic Libereckého kraje)
přijetí daru, stavební pozemek č. 308/1 o výměře 6 m2, vlastníci manželé František a Anděla Kohoutovi, Sedmihorky 47 – vše k.ú. Karlovice
2/ rozpočtové provizorium na rok 2009 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2009
3/ rozpočtové změny dle přílohy
4/ dodatek č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 01/2004 – Požární řád obce
5/ ceník komunálních odpadů na rok 2009 – dodatek obecně závazné vyhlášky 02/2007

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce
3/ provedení úplné rekonstrukce domu čp. 41 Radvánovice, majitel pan Martin Kreysa
4/ zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj za rok 2008

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy :


Zápis

z  12. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 11. prosince 2008 v Přáslavicích

Přítomni: p. Špačková, p. Cvrčková, p. Padrůňková, p. Vítková, Mgr. Šichová, p. Kobrle, p. Šafář ml.,p.Šafář st.

Omluveni: p. Šimánková, p. Richterová, p. Kukeňová, p. Hlubučková,p. Ruček

Program zasedání:

  1. Úvod
  2. Zpráva o činnosti rady obce
  3. Přijetí daru-stavební pozemek, čekárna Sedmihorky
  4. Územní plán
  5. Prodej vydražených pozemků (ZD Sedmihorky v likvidaci)
  6. Rozpočtové provizorium na rok 2009, rozpočtové změny
  7. Dojmenování člena zastupitelstva
  8. Diskuse, usnesení, závěr

1/ úvod
P. starostka přivítala všechny přítomné zastupitele a občany obce, předložila návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení Mgr.Šichová, p.Padrůňková, ověřovateli zápisu byli jmenování p.Šafář st., p.Cvrčková , zapisovatelkou p.Vítková
Program byl schválen  pro  8     proti 0 zdržel  0

2) zpráva o činnosti rady obce
Rada se sešla dne 5.11.2008, zápis je součástí tohoto zápisu

3) přijetí daru–stavební pozemek, čekárna Sedmihorky
Pozemek se skládá ze dvou parcel, 8m2 vlastní Liberecký kraj a 6m2 manž.Kohoutovi,
Tyto pozemky lze získat pomocí daru
Zastupitelé souhlasí s přijetím daru   pro 8    proti 0     zdržel 0

4) územní plán
Dne 11.12. proběhlo na OÚ jednání s dotčenými orgány, problém nastal v ATC Sedmihorky, ohledně jeho rozšíření, dále areál Šťastná země, zde se zařadí pouze využívané území. Pozemek p. Valkouna, KÚ nedovolí zanést do rezerv, bude zařazena původně navržená plocha       

5)prodej vydražených pozemků (ZD Sedmihorky v likvidaci)
konečná cena  vydražených pozemků je 190 tis. Kč, pozemky do katastru nemovitostí byly zapsány dne 7.11.2008, celková plocha pozemků je 36405m2, cena za 1m2 je Kč 5,219. Za kolik se pozemky budou prodávat, záleží na zastupitelstvu

6) rozpočtové provizorium na rok 2009, rozpočtové změny
provizorium na rok 2009     pro 8     proti 0     zdržel 0
p. Cvrčková přečetla rozpočtové změny, které je nutno ještě v tomto roce provést, jedná se celkem o 82 položek. Změny jsou  přílohou tohoto zápisu.

7) dojmenování člena  zastupitelstva obce
V současné době, po úmrtí ing. Havrdy, je zastupitelstvo pouze 14 členné,bylo by potřeba dojmenovat posledního člena, aby v případě patového hlasování bylo rozhodnuto správně, dalším členem by mohl být p.Kinský z Karlovic, p.Erban z Radvánovic

8) diskuse
p.Špačková – výběrové řízení na motorest, při předání prostor se došlo k závěru, že by bylo dobré objekt vylepšit, budou tři nabídky na opravu, vybere se ta nejlepší
na OÚ proběhla kontrola Hasičského záchranného sboru v Semilech, jediným nedostatkem jsou nepatrné, drobné změny v příloze požárního řádu obce, které podléhají schválení 
pro r. 2009 zaslali Severočeské komunální služby ceník na svoz odpadů, jedná se o navýšení o 200, Kč na za rok. Cena odvozu prostřednictvím pytlů na r. 2009 se zvyšuje na Kč 260,-/osobu/rok
Dostavil se další člen zastupitelstva p. Kukeně
hlasování pro zvýšení ceny odpadů    pro 9    proti 0     zdržel 0
p.Kreysa přinesl návrh na rekonstrukci domu v Radvánovicích  po. p.Jirošové,
městský architekt ing. arch.Šonský stavbu posoudil, nebude v tomto prostoru rušivá
dne 24.11.2008 p.starostka s p.Padrůňkovu v Praze v Senátu převzali šek v hodnotě 600 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku – ocenění oranžová stuha
zpráva o chlorování vody – úpravou zákona byl zmírněn ukazatel zbytkového chloru v pitné vodě, proto není nutno dávkovat tak velké množství  
daň z pozemků – je navýšena dle zákona 412/2008 Sb. v naší obci z 6.93 Kč m2 na 8,18 Kč m2, vše se promítne  v květnu 2009 na složenkách k dani z nemovitostí
ve Svatoňovicích se provádí úprava stromů kolem silnice, p.Vrabec nabídl na výsadbu stromky
p.Jakubec –je-li možno rozšířit parkování v Přáslavicích, při konání různých akcí není kde parkovat – je možná realizace pomocí zatravňovacích prefabrikátů.

Usnesení z 12.zasedání zastupitelstva obce přečetla p. Padrůňková
usnesení bylo schváleno bez připomínek  pro 9     proti 0     zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno ve 20,30 hod.

V Karlovicích dne 11.12.2008

Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:  p. Cvrčková

                                   p.Šafář st.

Zapsala :p.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |