Usnesení

z  9. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 23. května 2008 v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/  závěrečný účet obce za rok 2007
2/  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
3/  provedení pozemkových úprav na území obce a podání žádosti na  provedení pozemkových úprav Pozemkovému úřadu v Semilech, zmocňuje starostku k jednání s Pozemkovým úřadem
4/  rozhodnutí rady obce týkající se poskytnutí příspěvku na činnost TJ Hrubá Skála
5/  smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti z majetku České republiky, poz. parcela 800/1 o výměře 969 m2 v k.ú. Karlovice
6/  smlouvu o umístění zařízení pro měření rychlosti v osadě Radvánovice se společností Czech Radar, a.s.
7/ stanovení koeficientu daně z nemovitostí pro rok 2009 ve výši „ 1
8/ platy zastupitelům dle Nařízení vlády č.79/2008 Sb. s účinností od měsíce února 2008

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce
3/ sdělení  Obce Hrubá Skála k ceně předávané vody (cena včetně DPH Kč 15,26 za m3)
4/ rozhodnutí starostky o jmenování inventarizační komise a stanovení termínu provedení inventarizace k 30.6.2008

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise
2/ řešit s manželi Kohoutovými a Krajskou správou silnic Libereckého kraje stavební pozemky pod autobusovou čekárnou v Sedmihorkách – odkoupení, bezúplatný převod

podpisy : Miroslav Kobrle v.r.
Mgr. Jarmila Šichová, v.r.


Zápis

z  9. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 23. května 2008 v Přáslavicích

Přítomni:  p.Špačková,p.Cvrčková, Mgr. Šichová, p.Hlubučková, p.Padrůňková,p.Šimánková,p.Vítková,p.Ruček, p.Šafář ml., p.Kobrle
Omluveni: p.Šafář st., p.Kukeňová, p.Kukeně, p. Richterová

  1. Úvod
  2. Zpráva o činnosti rady obce
  3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2007
  4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
  5. Stanovení koeficientu daně z  nemovitostí  pro rok 2009
  6. Schválení pozemkových úprav na katastru obce
  7. Stanovení platu zastupitelům
  8. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku z majetku státu
  9. Projednání různých záležitostí (tvorba úz.plánu obce, příspěvek na činnost TJ Hrubá Skála, pozemkové záležitosti, probíhající  akce ,)
  10. Diskuse, usnesení, závěr

1)Úvod
P.starostka  přivítala  všechny přítomné zastupitele a občany. Zároveň byl předložen návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení Mgr. Šichová, p.Kobrle,, ověřovateli zápisu byli určeni p.Šafář ml., p. Ruček, zapisovatelkou p. Vítková.
Program byl schválen  bez  připomínek      pro 10     proti 0     zdržel 0

2) zpráva o činnosti rady obce
Rada obce se od minulého zastupitelstva sešla 2x,  8.4.2008,  5.5.2008
Zápisy z těchto rad jsou součástí zápisu.

3) projednání závěrečného účtu obce za rok 2007
Tuto zprávu přednesla p. Cvrčková, závěrečný  účet za rok 2007 byl zveřejněn a všichni členové zastupitelstva jej obdrželi.
Závěrečný účet obce byl schválen     pro 10     proti 0     zdržel 0
Je přílohou tohoto zápisu.

4) projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
Přezkoumání bylo provedeno dne 4.3.2008 pracovnicí Kraj.úřadu Lbc.
Kontrola zjistila nedostatek spočívající v porušení povinností , rozpočet na rok 2007 byl schválen jako vyrovnaný, ačkoliv se jednalo o rozpočet přebytkový, Jinak nebyla zjištěna jiná závada. Rozpočet byl vyrovnán financováním.

5) stanovení koeficientu daně z nemovitosti pro rok 2009
Naše obce má koeficient 1 ze staveb i z pozemků. Koeficient lze zvednout až na 5.
Pro rok 2009 zastupitelstvo nechá koeficient beze změny, tj. „1“.
Pro 10     proti 0     zdržel 0

6) Schválení pozemkových úprav na katastru obce
Na minulém zastupitelstvu jsme usnesením dali souhlas k jednání s Pozemkovým fondem ve věci pozemkových úprav na území obce, Pozemkový úřad s tímto nesouhlasí, musí to být formou schválení.
Pro 10     zdržel 0     proti 0

7) stanovení platu zastupitelům
Dle nařízení vlády č.79/200/ sb. S účinností od měsíce února 2008 musí být schváleny platy všech zastupitelů, musí být zpětně doplaceny .
Pro 10     zdržel 0     proti 0

8) schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku z majetku státu
Jedná se o převod pozemku u komunikace Roudný  Svatoňovice o výměře 969 m2, smlouva byla podepsána s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, zastupitelstvo toto již schválilo na zastupitelstvu dne 23.112007, ale ještě nebyla smlouva. Je hlasováno o smlouvě jako takové.
Pro 10     zdržel 0     proti 0

9) projednání různých záležitostí
- příspěvek na činnosti TJ Hrubá Skála, rada schválila 25.tis. Kč, zastupitelé souhlasí
- na OÚ přišla smlouva na od firmy Czech radar o umístění radaru na měření rychlosti v Radvánovicích, zařízení bude umístěno za telefonní budkou, zastupitelé souhlasí s umístěním
Radaru a podepsání smlouvy      pro 10     proti 0     zdržel 0
- manželé Zajíčkovi žádají o odprodej pozemků u svého domu, žádost je zatím jen ústní, pro obsáhlý program se touto záležitostí bude zabývat další jednání zastupitelstva obce.
- Město Turnov předkládá návrh na reálné rozdělení lesních pozemků za rybníkem Cihlák, na tyto ideálně rozdělené pozemky by nebyl přístup, pozemky mají hodnotu 777 tis.Kč. Je nutno projednat s Městem Turnov, případnou výměnu pozemků nebo nemají-li zájem toto koupit.
- PROBÍHAJÍCÍ AKCE – byla provedena oprava kanalizace a hlavních uzávěrů, hydrantu u atriových domků, poté byl proveden nový asfaltový povrch, na tuto komunikaci je zažádáno o dotaci
- byl položen nový povrch k nádraží
- chodník Sedmihorky – bylo provedeno odvodnění, poté položen nový povrch asfaltový, neboť byl lacinější než dlažba
- byla opravena cesta z Vystrkálova na Vrabčinu v celkové délce 950 m
- byla opravena cesta od rybníka Roudný do Karlovic
- na OÚ byla provedena  výměna oken v celé budově i v bytě
- byla provedena výměna dveří na poště v Radvánovicích
V Karlovicích bude provedena oprava mostku a poté udělán nový povrch, zajišťuje Krajská správa silnic. Dodavatelem stavby bude firma SaM Česká Lípa. Při provádění prací se počítá s úplnou uzavírkou silnice na dobu cca jednoho měsíce.
p.Janků – je potřeba opravit i ostatní mostky směrem do Svatoňovic
p.starostka - do 13.6.2008 bude podána žádost o dotaci na zpracování územního plánu
4.6. 2008 bude zde komise na hodnocení vesnice roku - soutěž
- Obec Hrubá Skála nám zaslala kalkulaci ceny vody, kterou nám předává, ve výši Kč 14,- bez DPH, kterou schválili na svém zastupitelstvu dne 21.4.2008.  Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomí.
Byl zaslán dopis Policii České republiky ohledně využívání parkoviště k jejich účelům – vážení vozidel.
Obec obdržela odpověď, která si protiřečí s dopisem, který jim byl zaslán.
P.starostka stanovila inventarizační komisi pro inventarizaci veškerého majetku Obce Karlovice   
Komise bude pracovat ve složení   - A.Cvrčková  místostarostka, předsedkyně komise

Členové komise - Mgr.Šichová
                         - M.Kobrle
- Z.Ruček
- P.Šafář ml.
- J.Vítková

Na inventarizaci se budou podílet i zaměstnanci obce J.Segečová, L.Brunclíková,R.Kukeňová, A.Hejduková, Š.Maier, členové SHD, TJ Sedmihorky
p.starostka –bude provedeno zbourání stávající čekárny v Sedmihorkách , čekárny budou nahrazeny novými,
- byt po p.Karelovi – přidělení – je nutno oslovit p.Soukupovou,Šimonovou, Hněvkovskou, která by měla o byt zájem
- dne 14.5.2008 zaslal  p.Ing. Valkoun dopis ohledně využití pozemku, který si nechal vrátit (jedná se asi o 7 ha). Letos nechá celou plochu dvakrát zmulčovat, aby se zabránilo vysemenění plevelů. Na podzim chce část zatravnit, aby se zvýšila ekologická hodnota pozemku. Zároveň žádá o zanesení pozemku do územní ho plánu obce, neboť zde chce postavit rodinnou usedlost včetně založení krajinářské zahrady.

10) Usnesení, závěr

Usnesení z 9. Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice přečetl p.Kobrle
Usnesení  bylo  schváleno bez připomínek     pro 10     proti 0     zdržel 0

Závěrem p. starostka všem poděkovala za účast.

Zastupitelstvo ukončeno ve 22 hod.

V Karlovicích dne 23.kvěna 2008

Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:  p. Ruček
p. Šafář ml.

Zapsala: Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |