Usnesení

ze 4. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. února 2007v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a /  s c h v a l u j e :
1/  zprávu o hospodaření obce za r.2006

2/  rozpočet obce na rok 2007  - příjmy ve výši Kč 11 011.000.- a výdaje Kč 11 011.000.-

3/  bezúplatný převod pozemků v k.ú. Karlovice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR –

a) komunikace se zpevněným povrchem
b) komunikace s nezpevněným povrchem, které se nacházejí v extravilánu
c) komunikace s nezpevněným povrchem, které se nacházejí v intravilánu – vše dle příloh, které jsou součástí usnesení

4/ obecně závazné vyhlášky obce č. 01/2007 a č. 2/2007 – odpadové hospodářství

5/ úpravu cen vodného pro rok 2007 – Roudný           Kč  20.38.-
                                                            Sedmihorky    Kč  14.00.-
                                                            Radvánovice   Kč  22.39.-
stočné pro rok 2007 s likvidací na ČOV    Kč 11.-  za m3 pouze do kanalizace Kč  5.50.- za m3

6/ stanovení platu zastupitelů dle z.č. 614/2006 Sb., příloha č. 1

7/  výbor finanční ve složení :  předseda : paní Alena Cvrčková
členové : Mgr. Jarmila Šichová  a Miroslav Kobrle
výbor kontrolní ve složení : předseda : pan Zdeněk Ruček
členové : Petr Šafář ml., Jaroslava Vítková

8/  petici Spolku pro obnovu venkova k přerozdělování daní

9/  přijetí daru – pozemků od paní Špicarové ze Stružince a paní Škopánové z Lomnice nad  
Popelkou – dle přílohy

10/ výpověď z obecního bytu, nájemce pan ………………………, Radvánovice čp. 107

11/ pro Lucii Kopeckou, Doubravice 116, novostavbu rodinného domku na ppč. 728/1 v kú. Karlovice

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ závěry jednání k odstranění pesticidů ve vodním zdroji Václaví – vodovod Roudný

c/   u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy :  Padrůňková, Šimánková


Zápis

ze 4. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. února 2007v Karlovicích.

Přítomni: pí Špačková, ing. Havrda, Mgr. Šichová, pí Cvrčková, Padrůňková, Richterová, Kukeňová, Hlubučková, Šimánková, p. Kukeně, Kobrle, P.Šafář st., Ruček.
Omluveni: pí Vítková, p. P.Šafář ml.

Pí  starostka přivítala přítomné zastupitele i občany obce a předložila ke schválení program zasedání.

Program zasedání:

1/ úvod
2/ schválení obecních vyhlášek 01/2007 a 02/2007  – odpady
3/ zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2006
4/ rozpočet obce na rok 2007
5/ bezúplatný převod pozemků Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce
6/ stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2007
7/ schválení výborů – finanční a kontrolní, úprava platů v roce 2007, petice k přerozdělování daní, přijetí daru-pozemky v obci atd.
8/ diskuse
9/ usnesení, závěr

Program jednání byl schválen bez připomínek       pro 13     proti 0     zdržel 0

1) Úvod

Paní starostka předložila návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení: pí Padrůňková a pí Šimánková.
Ověřovateli dnešního zápisu byli pí Kukeňová a p. P.Šafář st.
Zapisovatelem dnešního zápisu určila   ing. Havrdu

K předloženému návrhu nebylo připomínek a byl schválen.   Pro 13     proti 0     zdrželi se 0

2) Schválení obecních vyhlášek 01/2007 a 02/2007

  a)   Ing. Havrda přednesl návrh nových vyhlášek:
č. 01/2007 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Karlovice
č. 02/2007 - O poplatku za komunální odpad

K předloženým návrhům nových OZV nebylo připomínek a byly schváleny.   Pro 13    proti 0   zdrželi se 0
Poznámka :
Dnem nabytí účinnosti OZV 01/2007 se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
Dnem nabytí účinnosti OZV č.02/2007 se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2006, o poplatku za  komunální odpad.

Na návrh pí starostky byla schválena změna programu zasedání ZO.Body  3.zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2006 a  4. rozpočet obce na rok 2007 byly přesunuty na závěr jednání.

5) Bezúplatný převod pozemků Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Karlovice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce:

a) komunikace se zpevněným povrchem
b) komunikace s nezpevněným povrchem, které se nacházejí v extravilánu
c) komunikace s nezpevněným povrchem, které se nacházejí v intravilánu

– vše dle příloh, které jsou součástí usnesení
Bezúplatný převod uvedených pozemků byl schválen.             Pro 13     proti 0     zdrželi se 0 

6) stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2007

Pí Špačková přednesla návrh cen vodného pro r.2007 v osadách, který předpokládal navýšení o 10%.
Zdůvodnila navýšení ceny tím, že stávající vodné nepokryje náklady na provozování vodovodů a dodávky vody do domácností.

nyní  Roudný                   18,38   navrhovaná cena    20,22  Kč za m3
        Sedmihorky            12,-                                     13,20  Kč za m3
       Radvánovice           20,39                                  22,43  Kč za m3
Účinnost od 1.1.2007

Pí Cvrčková navrhla rovnoměrné navýšení ceny vodného v osadách o 2.- Kč za m3
- cena vody v osadách pro r.2007:
       Roudný  .......... stávající cena    18,38 .-         nová cena   20,38.- Kč za m3
       Sedmihorky......stávající cena    12,00 .-          nová cena  14,00.- Kč za m3
       Radvánovice ... stávající cena    20,39 .-         nová cena   22,39.- Kč za m3

Po diskusi bylo hlasováno o návrhu předloženém pí Cvrčkovou

Návrh  byl schválen.             Pro 12     proti 1     zdrželi se 0

V bodě 6), stanovení cen vodného a stočného, jednání ZO - podala starostka informaci o stavu a kvalitě předávané vody v osadě Roudný. Zmínila se i o případné možné variantě propojení vodovodů v obci (zatím ve stádiu úvah). Navrhla zajistit rozbory vody ve vytipovaných studních na Roudném a v pramenech „Hurtík“ - Radvánovice; v Drážkách - Svatoňovice ; Žlábek – Karlovice.

Další jednání ZO projednalo stanovení ceny stočného pro r.2007. Pí Špačková seznámila přítomné se stávajícími cenami stočného.

Stávající ceny stočného v obci jsou 8,- Kč pro nemovitosti napojené na kanalizaci a ČOV v Radvánovicích  a   4,- Kč pro nemovitosti napojené pouze na  kanalizaci. (Sedmihorky, Radvánovice).

Provozování kanalizace a ČOV v Radvánovicích bylo v průměru za r. 2005 a 2006 ztrátové. Obec doplácí 40.000.- Kč ročně.

Zvýšením stočného    o Kč 2,- za m3      ztráta obce  12.000,-Kč/rok
                                 o Kč 2,50 za m3    ztráta obce    4.500,-Kč/rok
                                 o Kč 3,- za m3      ztráta obce   bez ztráty

Cena stočného v roce 2007

Po diskusi bylo stočné pro r. 2007  v obci Karlovice stanoveno takto :
Odpady s likvidací na ČOV  ....................... 11,00.- Kč za m3
Odpady napojené pouze na kanalizaci ........   5,50.- Kč za m3

Návrh  byl schválen.             Pro 13     proti 0    zdrželi se 0

7)  schválení složení výborů – finanční a kontrolní, úprava platů v roce 2007, petice k přerozdělování daní, přijetí daru-pozemky v obci atd.

a) výbory finanční a kontrolní
Pí starostka přednesla návrh RO, aby výbory pracovaly v tomto složení:
- výbor finanční ve složení :  předseda : paní Alena Cvrčková
                                             členové : Mgr. Jarmila Šichová  a Miroslav Kobrle

K předloženému návrhu nebylo připomínek a byl schválen.   Pro 10     proti 0     zdrželi se 3

-  výbor kontrolní ve složení : předseda : pan Zdeněk Ruček
                                               členové : Petr Šafář ml., Jaroslava Vítková

K předloženému návrhu nebylo připomínek a byl schválen.   Pro 12     proti 0     zdržel se 1

b)   stanovení platů zastupitelů dle z.č. 614/2006 Sb.
Od 1.1. 2007 platí podle z.č. 614/2006 Sb.úprava platů, příloha č. 1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb.
Starostka (uvolněná funkce):     25.110,- Kč + 1.194.-Kč na každých sto obyvatel (hrubého)
Místostarosta (neuvolněná f.)    6.870,- Kč (hrubého) až + 1.194.-Kč na každých sto obyvatel (hrubého)
Členové RO:                              1.170,- Kč (hrubého)
Zastupitelé:                                   400,- Kč (hrubého)

K předloženému návrhu nebyly připomínky a byl schválen.   Pro 13     proti 0     zdržel se 0

c)  petice Spolku pro obnovu venkova – daňové výnosy, přerozdělování daní dle počtu obyvatel
Pí starostka přečetla petici Spolku pro obnovu venkova a navrhla, aby se naše obec k textu petice připojila.

Petice byla zasedáním ZO schválena.                      Pro 13     proti 0     zdržel se 0

Text petice je přílohou tohoto zápisu.

d) přijetí daru, tj. pozemků od paní Špicarové ze Stružince a paní Škopánové z Lomnice n.Pop. 
– dle přílohy, která je součástí zápisu

Zastupitelé souhlasí s přijetím výše uvedeného daru.      Pro 13     proti 0     zdržel se 0

e)  Zastupitelé souhlasí s postupem starostky a RO ve věci  výpovědi z obecního bytu, nájemce .................., Radvánovice čp. 107. Důvodem výpovědi je dlouhodobé neplacení nájemného.

                                       Pro 13     proti 0     zdržel se 0

f)  Zasedání ZO vydává souhlasné stanovisko  pro Lucii Kopeckou, Doubravice 116, ke stavbě  rodinného domku na ppč. 728/1 v kú. Karlovice. V písemném stanovisku budou uvedeny případné požadavky obce k výše uvedenému stavebnímu záměru.

                                       Pro 13     proti 0     zdržel se 0

g) Zasedání ZO bere na vědomí oznámení organizace Tomovy parky s.r.o. o akcích pořádaných v r.2007 v areálu Šťastná země v Radvánovicích. Seznam akcí je přílohou zápisu.

Zasedání ZO zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem společnosti Tomovy parky s.r.o, Karlovice, Radvánovice 11. Návrh předpokládá úhradu poplatků ze vstupného na pořádané akce paušální částkou v celkové výši 30.000.- Kč a volný vstup občanům obce Karlovice. Hlasování:  Pro 0   proti 13  zdržel se 0.

ZO požaduje vyúčtování vstupného z jednotlivých akcí dle platné OZV a ukládá kontrolnímu výboru namátkovou  kontrolu odvádění poplatků.

h) Zasedání ZO bylo seznámeno s  projektovou dokumentaci ve stupni studie, na stavbu „Přeložky komunikace II/283 v úseku Turnov – Tatobity“ ( dokumentace je k dispozici na OÚ). Dále se zastupitelé seznámili s výsledky jednání k výše uvedenému tématu, které se konalo 23.1.2007 v budově Mě úřadu v Turnově. (Na jednání zastupovali obec Karlovice  starostka pí Špačková a zastupitelka pí Padrůňková ).

i)  Ze zákona o střetu zájmů č.159/2006 Sb. a vyhlášky č.578/2006 vyplývá povinnost pro členy rady obce zveřejnit všechny své příjmy. Ke zveřejnění dojde dle výše citovaného zákona.
Informaci přednesla pí starostka.

j) Jednání ZO se zabývalo stížností paní J. Dvořákové z Roudného čp.14. Paní Dvořáková ve své stížnosti mj. požaduje vydání zákazu hraní kopané na dětském hřišti, které je v sousedství její nemovitosti. S vydáním zákazu souvisí i odstranění stávajících branek. Požadavek zdůvodňuje tím, že hraním fotbalu na uvedeném hřišti dochází opakovaně k prokazatelnému poškozování nové střechy rod.domku, a to i přesto, že u hřiště byly umístěny ochranné sítě  a děti byly na uvedený problém upozorněny.  

K uvedené stížnosti se vyjádřilo několik zastupitelů a svůj požadavek potvrdila i přítomná paní Dvořáková.

P. Ruček, Šafář st. a Kobrle – zdůraznili,že sportovní aktivity mládeže v obci je zapotřebí podporovat a vyjádřili své pochybnosti, zda odstranění branek a vydání zákazu bude v konečném důsledku dostačující pro ochranu majetku paní Dvořákové.

Pí Richterová ve svém příspěvku uvedla, že je velice složité situaci na hřišti uhlídat, vzhledem k tomu, že především o víkendech hřiště využívají i větší děti chalupářů nejen z Roudného, ale i z nedalekého Blatce. Tyto děti jsou více anonymní než samotné děti z Roudného.

P. Kukeně uvedl, že rušení fotbal. hřiště bude kontraproduktivní a u dětí na Roudném bude mít negativní ohlas, protože si pozemek stávajícího hřiště  v podstatě sami upravily a udržují.

Na základě diskuse a všech připomínek bylo rozhodnuto – odstranit fotbalové branky (zodpovídá Fr.Kukeně) , uvedený pozemek (dnes hřiště na kopanou) navrátit původnímu záměru – dětské hřiště s lavičkou, houpačkami apod. Starostka se zastupiteli z osady Roudný se pokusí vytipovat náhradní pozemek, který by se v budoucnu upravil na hřiště, kde by bylo možno hrát i kopanou aniž by vznikaly škody na soukromém majetku.

 Na zasedání ZO se dostavil zastupitel P.Šafář ml. je tedy přítomno 14 členů ZO.

3) Zpráva o hospodaření obce v roce 2006

Ing. Havrda přečetl zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2006, tato zpráva je přílohou zápisu.
( Při projednávání zprávy bylo použito velkoplošné projekce předkládaného dokumentu).

Hlasování :                             Pro 14     proti 0     zdržel se 0

4) Rozpočet obce na rok 2007

Ing. Havrda přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2007. Schválený rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
Rozpočet obce na rok 2007  - příjmy ve výši Kč 11 011.000.- a výdaje Kč 11 011.000.-
( Při projednávání zprávy bylo použito velkoplošné projekce předkládaného dokumentu).

V rámci projednávání rozpočtu informovala starostka zastupitele o dotacích v r. 2007:
a) Přes MR  je požádáno :
- úprava komunikace ve Zdolcích  70% dotace 528.000,- celkové náklady 754.638,- obec doplatí 226.000,-
- vozík za traktůrek  celkem 10.000,-

b) Přes Liberecký kraj –
- hasiči celkem  92.900,-    dotace 60% 55.740, -   obec 40% 37.160,-   
- dot.titul podpora tělovýchovy  a sportu dotace 70%
- vybavení dětských hřišť  dot.titul 4.2.4. nebo 4.2.2.         dětská hřiště 2x skluzavka     80.000,-                      
                                                                                                            bez skluzavky    32.000,-
                                                                                                    vahadlová houpačka  20.000,-
                                                                                                     kolotoč                     35.000,- 
                                                                              dotace 70%                      celkem  167.000,-

- územní plán – doplacení dotace z LK 79.000,- z roku 2006.  Požádáno o dotaci bude i v roce 2007, celkové náklady na ÚP do rozpočtu v letošním roce 200.000,- Kč.
- dotace na úroky z úvěru.

V souvislosti s projednávaným rozpočtem uvedl ing. Havrda  stavy na účtech obce k 23.2.2007, které jsou:
                  E banka  -  444.017,80 Kč        KB – 165.678,59     celkem -  609.696.39 Kč

                        Hlasování o rozpočtu  :                    Pro 14     proti 0     zdržel se 0

8) Diskuse

starostka  pí Špačková

a. Stav pohledávek obce k 1.1.2007 činil 134.373.- Kč. Dlužné částky jsou a budou i nadále vymáhány soudní cestou, k dnešnímu dni dospěly některé kauzy do etapy exekucí.

b. Poskytla přítomným informaci o humanizaci  silnice I/35 v osadách Sedmihorky a Radvánovice. Současný stav je ve fázi dokončeného projektu – zatím se nepodařilo do projektu prosadit požadavek obce propojení  Radvánovice – Zelená cesta, chodníkem případně cyklostezkou.

c. V nejbližší možné době bude svolána schůzka vlastníků pozemků v lokalitě Přáslavice, na které jim bude podána informace o požadavku obce na zpracování zastavovacího plánu dané lokality, který by měli uhradit majitelé pozemků.

d. V jarních měsících dojde k ošetření a doplnění zeleně u DPS v Radvánovicích  + sportovní areál Sedmihorky . Jakmile to bude technologicky možné budou opraveny hlavní schody u DPS.

e. Podle toho, jak se bude vyvíjet finanční situace obce v průběhu roku, bylo by zapotřebí rozšířit VO v nové zástavbě v Radvánovicích proti poště /sloupy jsou pouze postavení/ a pokračovat ve výkupu pozemků proti DPS na realizaci malého parku – zeleně.

zastupitelka  pí Šimánková

a. Upozornila na neřešenou situaci s odpadem (dešťovou vodou) vytékajícím z nemovitosti čp.21 na Roudném přímo na cestu. Dochází k erozi přilehlého svahu pod cestou a v zimě k vytváření nebezpečné námrazy.

b. Na Roudném je poškozen mostek u Valentů a propustek pod cestou vedoucí k chatkám.

zastupitelka pí Padrůňková

a. Vznesla dotaz, zda by nebylo možné v rámci likvidace polomů v dané lokalitě řešit situaci nebezpečně nakloněného stromu  u silnice III.tř. vedoucí k Roudnému. 

občan  p.Janků

a. Upozornil na pálení odpadů v osadě Svatoňovice i jinde v obci. Pálením odpadů se nezabývá OZV o odpadech, ale zákon o ovzduší. Pravomoc obce je v této oblasti značně omezená - pálení odpadů se těžko prokazuje. Případné prokazatelné přestupky jsou řešeny  přestupkovou komisí v Turnově.

b.Obecní úřad by měl dbát na vzhled obce – např. zlepšit stav autobusových zastávek (čekárny), pokračovat ve výsadbě zeleně, lokality kolem turistických cest vybavit dalšími odpočinkovými místy – lavičkami apod.

c. Znovu upozornil na znečišťování chodníků a veřejných prostranství výkaly od psů.
Jedná se o dlouhodobý problém, který se v obci nedaří řešit. Záleží především na vyspělosti chovatelů. Problém by zřejmě nevyřešilo ani navýšení poplatku ze psů. Je však možné o něm uvažovat. Prokazatelné znečišťování veřejného prostranství je možno považovat za přestupek a řešit v přestupkovém řízení.

d. P. Janků se pozastavil nad nezájmem občanů o dění v obci, který mimo jiné potvrdila i dnešní účast občanů na zasedání ZO ( přítomno 7 občanů).
Obecní úřad uvítá podněty, jak tuto situaci změnit. V minulosti nepomohly ani pozvánky rozesílané do všech domácností, ani informace předávané občanům pomocí SMS a internetových stránek. Co s tím?

9)      Usnesení, závěr

Usnesení ze 4.zasedání ZO obce přečetla pí Padrůňková a je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování :   pro 14     proti  0     zdržel  0

Pí. starostka poděkovala všem přítomným za účast.

V Karlovicích dne 23.února 2007                                                                            Skončeno ve 23,10 hod

Ověřovatelé zápisu: pí Kukeňová     

                                  p.P.Šafář st.                                                                                  Vlasta Špačková

                                                                                                                                           starostka obce

Zapsal: ing. B.Havrda

| Hlavní stránka | Úvod |