Usnesení

ze 7. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 23. listopadu 2007 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/  rozpočtové změny viz. příloha
2/ směnu obecního pozemku za pozemky pana Zdeňka Vrabce Svatoňovice, po vypracování znaleckého posudku
3/ bezúplatný převod pozemků do majetku obce, které jsou komunikacemi a které jsou vlastnictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Semily. Starostka je zmocněna k podpisu příslušných smluv.
4/ zařazení některých členů Sboru dobrovolných hasičů Karlovice do „Jednotky JPO III“ včetně jejího zřízení, až po schválení valné hromady SDH, konané dne 8.12.2007
5/ rozpočtové provizorium na rok 2008 do doby schválení rozpočtu na rok 2008

b/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce

c/  zmocňuje:
1/ radu obce k provedení rozpočtových změn k 31.12.2007

d/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise
2/ radě obce a starostce provést inventarizaci majetku obce

podpisy : Mgr. Šichová, v.r.
               Fr. Kukeně, v.r.


Zápis

ze 7. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne 23. listopadu 2007 v KD Přáslavicích.

Přítomni: p.Špačková,p.Ruček,p.Šafář ml., p.Richterová, p.Kobrle,p.Cvrčková, Mgr.Šichová, p.Kukeňová,p.Kukeně,p.Hlubučková,p.Šimánková,p.Padrůňková, p.Vítková

Omluveni: ing. Havrda, p.Šafář st.

1)Úvod

Paní starostka přivítala přítomné zastupitele i občany obce a předložila tento program ke schválení:

Program zasedání :  1) úvod
                              2) zpráva o činnosti rady obce
                              3)  rozpočtové změny
                              4) dotace v roce 2007 a na rok 2008
                              5) územní plán obce
                              6) diskuse, usnesení,závěr

Byl předložen návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení p.Kukeně,Mgr.Šichová, ověřovateli zápisu byli určeni p.Richterová, p.Šafář ml.,zapisovatelkou p.Vítková

Program bych schválen bez připomínek     pro 13     proti 0     zdržel 0

2) zpráva o činnosti rady obce
 
Rada obce se sešla od minulého zastupitelstva celkem 3x  - 12.9.07, 9.10.07,5.11.07, zápisy z těchto rad jsou přílohou tohoto zápisu

3) rozpočtové změny

Rozpočtové změny v příjmech i výdajích činí celkem 763.000.- Kč, tyto změny jsou přílohou tohoto zápisu a byly schváleny v rámci usnesení.

4) dotace v roce 2007 a na rok 2008

přiznané dotace v r.2007:    27 000.- Kč na opravu has. cisterny
                                            5 700.- Kč dotace na vysílačky, opasky pro SDH
                                          79 000.- Kč na ÚP obce
                                                              dotace na opravu komunikací
                                        390 000.- Kč na úroky z úvěru
v roce 2008 bude zažádáno o tyto dotace:  dotace na úroky
                                                                  dotace na oprav u oken v čp.12
                                                                  dotace na DPS terenní úpravy
                                                                  fotbalisté podali žádost o dotaci na  umělý trávník

5) územní plán obce
v mapě, která je tady předložena jsou zanesené věci, které jsme schvalovali dne 26.11.2006, nyní je potřeba dodělat další změny, které opět musí schválit MU Turnov

6) diskuse
p.Špačková :
- p.Maier – domovník v čp.100 Radvánovice, má pronajatou garáž za Kč 500-, výše nájmu se zdá vysoká, - zastupitelé rozhodli, že garáž se mu bude i nadále pronajímat za Kč 500,-
- cesta Hořensko, bylo provedeno odměření, Poz.fond převedl část cesty na OÚ, zbytek cesty je v soukromém vlastnictví, obslužná komunikace uvnitř bude sloužit pro všechny
- u potoka v Karlovicích naproti hasičárně budou pokáceny olše, vyplynulo to z jednání se Zeměděl.meliorační správou Kosmonosy, kácení zajistí obec a dřevo bude prodáno
- cena odpadů na rok 2008 zůstane stejná jako v roce letošním, naše obec je na 35.místě ve třídění odpadů z 216 obcí Lib.kraje
- skládka na Roudném za p.Šimánkovou – doporučuji pokácet suché stromy, zavést ?
- VČP HK přes fi Ekoplan vyřizuje zápis věcných břemen na provedenou plynofikaci, toto se týká i naší obce
- plastika ve Svatoňovicích  je dodělána, ještě nám chybí nápis na blok kamene
- Úřad pro zast.státu ve věcech majetkových má na území obce pozemky, které jsou zapsány jako místní komunikace, obec je může ostat bezúplatným převodem, toto podléhá schválení a zápisu v usnesení obce, dáme do zápisu rozhodnutí univerzální, abychom nemuseli schvalovat každou parcelu zvlášť                                   
- byla podána reklamace na rozhrabané schody u čp.100 Radvánovice, schodiště není dosud opraveno, také u zadního vchodu je navrtán kabel, ten bude opraven 24.11.,
- v letošním roce musí být provedena inventarizace majetku obce
- SDH Karlovice – převod na JPO3, což znamená výjezdový sbor, který musí mít 12 členů, musí projít školením, -- zastupitelstvo zmocňuje radu, o schválení po konání valné hromady SDH Karlovice  8.12.2007
- p.Vrabec, Svatoňovice žádá o směnu pozemků v Drážkách  (2725 m2) za pozemky pod cestou  (340 m2)  -- zastupitelstvo souhlasí provést směnu, ale až bude vyhotoven znalecký posudek
- Požádali jsme Úřad Práce Semily o poskytnutí dvou pracovníků na veřejně prospěšné práce v r.2008
- zimní údržba silnice Roudný – Svatoňovice, je komunikací, která nikomu nepatří,ale jezdí po ní autobus, který financuje KÚ odbor dopravy a tento odbor také schválil, že silnice není nikoho, tak se v zimě nebude udržovat. Dne 22.11. bylo dohodnuto, že tento úsek bude udržován na náklady obce (332.- Kč za jedno projetí a posyp tam i zpět), bez úhrady bude provedeno sečení a vyspravení této komunikace 
- dne 15. prosince  bude v kostele v Přáslavicích koncert od 16,30 hod
- časopis Turnovsko, vydavatel p.Matys, má představu, že by obec na tento časopis přispívala Kč 10.- na výtisk, pro 180 domácností by zajistil distribuci, v časopise by byl prostor pro příspěvky --- zastupitelé obce nesouhlasí

- p. Kobrle – co je s lázněmi Sedmihorky, jsou opět uzavřené

- p.Špačková – údajně se bude měnit majitel

- p.Padrůňková – schody u DPS bylo by vhodné je udělat z jiného materiálu a ne z kamene

- p.Padrůňková – pole pod tratí v Sedmihorkách, prosakuje tam voda, odkud?

- p.Špačková – projednáme na místě samém

7) Usnesení, závěr

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice přečetla Mgr. Šichová.

Usnesení bylo schváleno bez připomínek
Hlasování:     pro 13     proti 0     zdržel 0

Závěrem p.starostka poděkovala všem přítomným za účast.

Zastupitelstvo bylo skončeno ve 21,45 hod.

V Karlovicích dne 23.11.2007

Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:     p.Richterová
                                  p.Šafář ml.

Zapsala : p.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |