Usnesení

z 5. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 8.června 2007 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 
1/  zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2006 s výhradami
2/  závěrečný účet obce za rok 2006
3/  prodej obecních pozemků - Svatoňovice Drážka
4/  pronájem pozemku pod regulační stanicí plynu Roudný za Kč 200,- za m2/rok
5/  přijetí daru – pozemků, podíly na cestách od paní Richterové a pana Podoubského 
6/  přidělení bytů v čp. 107
7/  zvýšení denního limitu pokladny obecního úřadu na Kč 20.000,-
8/  vydání souhlasu pro radu obce k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva  do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu při prvním zasedání roku následujícího.

b/  n e s c h v a l u j e :
1/  prodej pozemku pod regulační stanici Roudný

c/  bere na vědomí :
1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce
3/ informaci o majetku ZD Sedmihorky v likvidaci – povrchy cest Roudný – Blatec a Roudný
- Svatoňovice
4/ přípravy na aktualizaci Programu obnovy vesnice

d/   u k l á d á :
1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy :  Alena Cvrčková, v.r.
Mgr. Jarmila Šichová, v.r.


Zápis

z 5. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 8.června 2007 v Karlovicích.

Přítomni: pí Špačková, ing. Havrda, Mgr. Šichová, pí Cvrčková, Padrůňková, Richterová, Kukeňová, Vítková , p. Kukeně, Kobrle, P.Šafář ml., Ruček.
Omluveni: p. P.Šafář st.,pí Šimánková
Neomluvena: Hlubučková

1. Úvod

Pí  starostka přivítala přítomné zastupitele i občany obce a předložila ke schválení program zasedání.

Program zasedání:

1) úvod
2) zpráva o činnosti rady obce
3) zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2006,
závěrečný účet obce za rok 2006
4) prodej obecních pozemků
5) přijetí daru podíly na cestách
6) dodatek smlouvy zpracování územního plánu obce
7) aktualizace Plánu obnovy vesnice
8) diskuse,
9) usnesení, závěr

Dále starostka  předložila, aby návrhová komise pracovala ve složení Kobrle, Ruček, ověřovatelé zápisu Cvrčková, Mgr. Šichová, zapisovatelka Vítková.

Program jednání byl schválen bez připomínek       pro 12     proti 0     zdržel 0

2) Zpráva o činnosti rady obce
Vzhledem k tomu, že při minulém zasedání ZO nebyla přednesena zpráva o činnosti rady obce, nyní byla přednesena zpráva o činnosti rady obce z jednání RO 27.12.2006, 29.1.2007, 5.3.2007,11.4.2007, 21.5.2007.
Zpráva o činnosti  RO je přílohou tohoto zápisu.

3) Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2006, závěrečný účet obce za rok 2006

Ve dnech 3.5. a 10.5.2007 proběhal na OÚ kontrola ohledně hospodaření obce za rok 2006.
Kontrola byla provedena za účasti paní starostky pí Špačkové a účetní pí Segečové.

Byly zjištěny nedostatky spočívající v :

- Nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Zápis z provedené kontroly je přílohou tohoto zápisu.

V souvislosti se závěry kontroly hospodaření obce za rok 2006 přednesl ing.  Havrda zastupitelstvu obce k posouzení tyto návrhy :

Zvýšit stávající pokladní limit na OÚ ze stávajících Kč 10.000,- na Kč 20.000,-
Členové zastupitelstva schvalují povýšit pokladní limit na OÚ na Kč 20.000,-
Hlasování:            pro 12     proti 0     zdržel 0

Vzhledem k tomu, že zákonné ustanovení neumožňuje provést rozpočtové opatření po skončení rozpočtového roku, bylo by vhodné vyslovit Radě obce předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva  do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu při prvním zasedání roku následujícího. S ohledem na běžnou praxi, kdy rozpočtová opatření ze strany státního rozpočtu nebo kraje přicházejí obcím i v posledních dnech rozpočtového roku je svolání zastupitelstva a příprava zasedání prakticky nemožná, nelze tedy jiným způsobem než vydáním předběžného souhlasu RO zajistit chod obce a úřadu.
Rozpočtová opatření závazných ukazatelů jsou v kompetenci zastupitelstva. Postup ke konci roku formou předběžného souhlasu se nepovažuje za delegování pravomoci radě provádět změnu závažných ukazatelů.
Zastupitelstvo vydává Radě obce předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva  do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu při prvním zasedání roku následujícího.
Hlasování :            pro 12     proti 0     zdržel 0

Vzhledem k tomu, že zákonné ustanovení umožňuje vyplácet zaměstnancům plat po vykonání práce, a to  v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat. Nelze plat za prosinec vyplácet k 31.12. K 31.12. je možné vyplácet zaměstnancům pouze mimořádnou zálohu v určité, zastupitelstvem stanovené výši. Nikde se neříká, že záloha na mzdu nesmí být vyplacena v měsíci, ve kterém na ni vzniká nárok, jestliže tuto výplatu ( zálohu) schválí zastupitelstvo. Rovněž výše záloh stanovená zastupitelstvem není ničím omezena.
Problematiku, výplaty mezd za prosinec, odložilo zasedání ZO  k projednání  až v listopadu 2007

Ing. Havrda přednesl zasedání ZO k posouzení závěrečný účet obce za r. 2006
Závěrečný účet obce za rok 2006 byl schválen bez připomínek.
Hlasování :             pro 12         proti 0     zdržel 0
V diskusi byl zmíněna poznámka, že forma zpracování závěrečného účtu za r. 2007 by mohla být pozměněna. Závěrečný účet byl v jiné podobě v podstatě projednán již při schvalování výsledku hospodaření v r. 2006 na předchozím zasedání ZO.

4) Prodej obecních pozemků

-   p. Cvrček – žádá o prodej pozemků p.p.č.36/13, 37, 228 ve Svatoňovicích (v Drážkách), k.ú. Karlovice.
Rada doporučuje ZO vydání souhlasného stanoviska s prodejem uvedených pozemků.
Zastupitelstvo schválilo prodej uvedených pozemků.
Hlasování              pro 12      proti 0     zdržel 0

-   VČP – mají zájem o odkoupení pozemku pod regulační stanicí plynu na Roudném,jedná se o p.p.č 460/16 o výměře 127 m2. Chtějí odkoupit za znaleckou cenu. Starostka zaslala VČP dopis, že pokud ZO rozhodne o prodeji bude stanovena smluvní cena nikoliv znalecká – VČP to akceptují.
pí Padrůňková – doporučuje ZO neschválit prodej výše uvedeného pozemku. Jedná se o strategický pozemek, který obci v minulosti darovala ZEA Sedmihorky. Příjem z případného prodeje rozhodně v žádném případě nemůže ovlivnit příjmovou část rozpočtu obce .
Zastupitelstvo neschválilo prodej uvedeného pozemku.
Hlasování:             pro 0     proti 11     zdržel 1

V případě zájmu VČP může být uvedený pozemek dlouhodobě pronajat.
Zastupiteli  byl odsouhlasen případný pronájem. Výše nájemného byla stanovena  200,-Kč/m2/rok  
Hlasování :           pro  12       proti 0     zdržel 0

5) Přijetí daru
Vzhledem k tomu, že se množí případy darování některých pozemků obci (převážně se jedná o podíly na cestách), byla zjišťována možnost přenesení pravomoci o přijetí daru na RO. Zákon o obcích tuto možnost nepřipouští, každé přijetí daru musí být schváleno zastupitelstvem, proto i v budoucnu budou jednotlivé případy konkrétně posuzovány na zasedáních ZO.
pí Richterová a p.Podoubský – darují obci podíly na cestách v Drážkách

Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s přijetím uvedeného daru.
Hlasování   pro přijetí daru 12     proti 0     zdržel 0

6) Dodatek smlouvy zpracování územního plánu
Postup při dalším zpracování územního plánu ( koordinaci převzal Mě úřad v Turnově), je termínově  nevyjasněn . S největší pravděpodobností se schvalování přesune do r.2008.
Nelze dodatek smlouvy zpracování územního plánu projednat – bylo staženo z jednání zastupitelstva obce.

7) Aktualizace Plánu obnovy vesnice
Stávající plán obnovy venkova zpracovaný pro obec Karlovice i přesto, že byl v minulosti několikrát aktualizován, se stává naplněným a pro další rozvoj obce nepostačujícím dokumentem. Plán je potřeba zpracovat s výhledem na pět až deset let
Je potřeba se zamyslet nad tím co v obci dál vylepšit, změnit, co zde chybí, apod.
Náměty, které budou sloužit jako podklady pro zpracování dokumentu, mohou zastupitelé, ale i ostatní občané obce předkládat na obecní úřad.

8) Diskuse
pí starostka – pí Prokopová zaslala na OÚ dopis, ve kterém žádá, zda-li by obec nemohla zprostředkovat prodej  domku čp.54 v Radvánovicích, který vlastní její syn L.Prokop ( je v invalidním důchodu). Za peníze koupit byt v Turnově nebo Semilech. Obecní úřad nechá v součinnosti s majitelem zpracovat znalecký posudek na dům.

pí.starostka - majitelé čp.1 v Karlovicích, požádali  o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby zatrubnění potoka a zpevněné plochy naproti svému domku. Zemědělská vodohospodářská zpráva  nemá proti zatrubnění Karlovického potoka námitek a souhlasí se zatrubněním ( min.světl. trub 800 mm, celková délka zatrubnění 19 m..    
p.Kukeně – zatrubnění nedoporučuje, přiklání se k variantě překrýt plochu panely. Zastupitelstvo s touto variantou souhlasí.

pí starostka – přidělení bytu č.14 v čp.107 v Radvánovicích. Zastupitelé byli seznámeni s případnými zájemci o byt a rozhodli byt přidělit p. Opočenskému. Uvolněnou garsonieru po p. Opočenském  přidělit  R. Matoušové (Sedmihorky) případně J. Špínovi (Radvánovice).

     Hlasování:                                   pro 12      proti 0     zdržel 0

ing. Havrda –  nové nájemní smlouvy na byty uzavírat pouze na dobu určitou  (na 1rok), prodlužovat je

ing. Nosek žádá o přehodnocení rozhodnutí  ZO z 8.12.2006 ohledně výstavby tří rod. domů na pozemcích v lokalitě Přáslavice, včetně vydání souhlasu s prodloužením vodovodního řádu a zřízením tří vodov.přípojek. Vzhledem k tomu, že se na uvedené území zpracovává zástavbová studie, včetně řešení inženýrských sítí zastupitelstvo na svém původním rozhodnutí trvá.

  Hlasování o přehodnocení rozhodnutí:                 pro 0     proti 12     zdržel 0

pí.starostka – zákon o střetu zájmů – majetkové přiznání se bude týkat členů RO, ale až v r. 2008
-  informace o opravě komunikací – byla získána dotace 302 tis. přes MR ČR, opraví se obecní komunikace ve Zdolcích  a silnice v Sedmihorkách od Dlasků k silnici I/35. Část bude uhrazena z rozpočtu obce.
pí Padrůňková – žádá o podání informace zda-li by nebylo možné opravit komunikaci mezi atriovými domky v Radvánovicích. Starostka zajistí cenové nabídky na opravu včetně úpravy kanalizačních vpustí a uzávěrů vody. Cenové nabídky budou předloženy ZO a  o realizaci akce bude rozhodnuto následně.
pí starostka – správce konkursní podstaty ZD Sedmihorky nabízí obci k odkoupení povrchy na komunikacích Roudný – Svatoňovice a Roudný -  Blatec. Prodejní cena je 190 tis. Kč. Pozemky pod komunikacemi jsou soukromé a Pozemkového fondu, z tohoto důvodu nemá obec o odkoupení za nabízenou cenu zájem.
p. Kobrle – parkovacích míst u bowlingu stále více využívají turisté navštěvující hruboskalské skalní město. Tím znemožňují parkování hostům restaurace, bowlingu a v neposlední řadě i návštěvníkům sportovního areálu v době konání utkání. Je potřeba učinit nějaké opatření , aby k tomu nedocházelo (dopravní značení, závora apod. )
pí Padrůňková – informuje zastupitelstvo, že se na k.ú. obce rozmáhají jízdy na čtyřkolkách a motorkách po zemědělských pozemcích, čímž vznikají škody na porostech. Pí Padrůňková žádá o pomoc  zastupitele i občany při identifikaci jezdců

Usnesení z 5.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice přečetl ing. Havrda

                        Hlasování  :      pro 12            proti 0     zdržel 0

Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

Závěrem paní starostka poděkovala všem přítomným za účast.
Zastupitelstvo skončeno ve 21,40 hod.

V Karlovicích dne 8.června 2007

Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:   p. Ruček      p. Kobrle

Zapsala: J.Vítková

| Hlavní stránka | Úvod |