Usnesení

ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 21.září 2006 v Karlovicích.

Zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s ch v a l u j e :

1/ hospodaření obce k 31.8.2006, rozpočtové změny
2/ prodej obecních pozemků podél místní komunikace na Spodní Roudný za účelem vybudování rybníčků za cenu Kč 5,16  za metr2 panu Zdeňku Brožkovi, Radvánovice 71 /seznam pozemků je součástí usnesení – mapa/
3/ přijetí daru, části pozemků cest od vlastníků  Michala Glitrznera, Praha /Svatoňovice 26/ a Josefa Mlejnka, Svatoňovice 11
4/ úpravu obecně závazné vyhlášky č. 5 o místním poplatku ze vstupného, kde článek 5 odstavec 4/ bude znít : U akcí, jejichž celý výtěžek je předem určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat. /záměna:   byl použit  = je předem určen/.

b/  bere na vědomí :

1/ všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
2/ zprávu o činnosti obecní rady 

c/   u k l á d á :

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy : Richterová Olga v.r.,   Kukeňová Renata v.r.


Zápis

ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 21.září 2006 v Karlovicích.

Přítomni: Špačková,Šimánková, Brožek, Tulach, Machačný,Vítková, Ruček, Prokopec, Richterová, Kukeňová, Drahoňovský
Omluveni: ing.Havrda, Padrůňková, Hlubučková Neomluven: Šafář

Program zasedání :  1) úvod
                                  2) zpráva o činnosti rady obce
                                  3) hospodaření obce k 31.8.2006
                                  4) prodej obecních pozemků
                                  5) různé záležitosti a informace
                                  6) diskuse
                                  7) usnesení, závěr

Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce a předložila návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení: pí.Richterová, pí.Kukeňová.
Ověřovatelé zápisu byli: p.Ruček, p.Prokopec
Zapisovatelka: pí.Vítková

K předloženému návrhu nebylo připomínek a byl jednomyslně schválen.

Zpráva o činnosti obecní rady :

Obecní rada se od posledního zastupitelstva obce sešla celkem 3x. Zprávu o činnosti obecní rady  přednesla pí.Špačková. Zápisy z OR jsou přílohou tohoto zápisu.

Hospodaření obce k 31.8.2006 :

      K 31.8.2006 je na účtu obce 697.194,28 Kč

Plnění rozpočtu k 31.8.:      Příjmy – plnění ve výši 61% rozpočtu

                                            Výdaje- plnění ve výši 63,9% rozpočtu

     V příjmech jsou hlavní rozdíly proti rozpočtu u daní z příjmu fyzických osob, které jsou způsobeny společným zdaněním manželů  (rozdíl činí 1.408.955,- Kč). Tento problém je celostátní a netýká se pouze naší obce.

Úplný rozbor hospodaření k 31.8.2006 je přílohou tohoto zápisu.

Prodej obecních pozemků :
p.Brožek, Radvánovice 71 si podal žádost o odkoupení obecních pozemků v k.ú.Karlovice, jedná se o pozemky v okolní Roudenského potoka, které jsou trvale zarostlé. P.Brožek by chtěl v této lokalitě vybudovat soustavu dvou nebo tří rybníčků, které by zadržovaly vodu a mírnily přívaly vod v době jarního tání.Celková výměra tohoto pozemku je 1,3732 ha.
Obecní rada s prodejem souhlasí.
Cena z 1m je dle BPEJ 5,16 Kč
Celková cena by činila Kč 71.000.-

Kdo souhlasí s prodejem?                  Pro:     10          Zdržel:     1          Proti:      0

Různé záležitosti a informace :
- změna v obecně závazné vyhlášce č. 5/2003 o místním poplatku ze vstupného, je nutno upravit čl.č.5 odst.4, který bude znít takto: U akcí, jejichž celý výtěžek je předem určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat. (záměna: slova byl použit byla nahrazena slovy  je předem určen)
- je podepsána smlouva na r.2007 na dopravní obslužnost, příspěvek obce zůstává ve výši Kč 90.- na občana a rok, celkem tedy za Obec Karlovice Kč 63.090.- Kč
- v domě s pečovatelskou službou se změnil domovník, O.Macháček se odstěhoval, tuto činnost nyní bude vykonávat p. Maier
- probíhá výběrové řízení na obsazení místa pečovatelky, nástup od 1.1.2007 na dobu určitou, po dobu mateřské dovolené p.Schubertové, zatím je předáno 5 tiskopisů
- po Macháčkových se do jejich bytu stěhují manželé Podoubských z pošty,byt na poště byl přidělen  p.T.Erbanovi  a  sl. M. Segečové
-od 1.1.2007 povýší nájemné v obecních bytech za m2 na Kč 18,45, nájemné je zvyšováno dle zákonem stanoveného regulovaného nájemného
- nájem na bowlingu je průběžně placen včetně všech souvisejících služeb
- dojde k úpravě vozovek u Martínkových v Radvánovicích, cesta k Plecháčovým na Roudném, ve spodních Radvánovicích u Bělohlávkových, u Tupáčků v Karlovicích, za (Havrdovými) k Vystrkálovu - výsprava kaluží, na opravu bude použita vyfrézovaná obalovačka získaná z oprav silnice I/35, Bezručva ul. v Turnově
- tuto středu 20.9. prováděl Okr.soud Semily exekuce na území obce, po poradě s exekutorkou bude podán návrh na exekuci v případě p.Jedličky, pí.Kamenské a dále po 30.9. v případě, že Tomovy parky neuhradí dluhy z roku 2004 i na tyto dlužníky obce.

Diskuse :
p.Ruček - díra u kanálu za přejezdem, je-li možno opravit
pí.Špačková - vyspravit pomocí pytlovaného asfaltu
pí.Špačková  - občané obce chtějí předat části pozemků cest obci - jedná se o části cest p.M.Glitrznera Svatoňovice 26 a p.Mlejnka, Svatoňovice 11, nechtějí mít na těchto cestách podíly
pí.Vítková - u pizerie neustále parkují auta před restaurací a brání ve výhledu při výjezdu
p.Špačková -na toto místo umístit květníky

Usnesení, závěr :
Paní Richterová přečetla usnesení z 17.zasedání zastupitelstva obce, usnesení je přílohou tohoto zápisu.

      Hlasování:      pro     11      proti    0       zdržel    0

Závěrem paní starostka poděkovala všem přítomným za účast.
Zastupitelstvo skončeno ve 21,15 hod.

zapsala J.Vítková
 
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 21.září 2006
 
starostka obce Karlovice


| Hlavní stránka | Úvod |