Usnesení

z 15. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23.února 2006 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje :

1/ zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2005
2/ rozpočet obce na rok 2006
3/ stanovení ceny vodného pro I. pololetí 2006 - viz.zápis
4/ darování nově odměřeného pozemku ppč. 1816/2 o výměře 132 m2 ve vlastnictví Obce Karlovice, k.ú. Karlovice do vlastnictví Libereckému kraji se správou nemovitostí Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec
5/ přijetí daru od Libereckého kraje, nově odměřený pozemek ppč.827/2 o výměře 85 m2, k.ú. Karlovice ve prospěch Obce Karlovice
6/ odkoupení pozemků ppč. 305/3 o výměře 211 m2 a ppč. 311/2 o výměře 340 m2 od pí. Zdeňky Kadlecové, Rovensko pod Troskami za odhadní cenu Kč 5.600,-, náklady spojené s odkoupením pozemků uhradí 50% kupující a 50% prodávající
7/ přijetí darů - 11 podílů na cestách v k.ú. Karlovice od paní Marie Lamačové, Liberec
8/ prodej nově odměřeného pozemku, ppč. 1817/2 o výměře 127 m2 ve vlastnictví Obce Karlovice, k.ú. Karlovice do vlastnictví manželům Zajíčkovým , Prostějov - za cenu Kč 127.-,
náklady spojené s odkoupením pozemků uhradí kupující
9/ vydání souhlasu se stavbou rodinného domu na st. p. č. 61/1 a ppč. 439/1 v k.ú. Karlovice, osada Roudný, žadatelka Jana Špínová, Roudný 32
10/ vydání souhlasu se stavbou rodinného domu na ppč. 1071 a 1072 v k.ú. Karlovice, osada Sedmihorky, žadatelka Bohuslava Havrdová, Sedmihorky 2
11/ smlouvu o dílo 8/06 - "Zhotovení díla Územní plán Obce Karlovice"

b/ neschvaluje :

l/ prominutí poplatku ze vstupného z akcí organizovaných o.s. Alternativa 3000 za rok 2004 a rok 2005

c/ bere na vědomí :

1/ vypořádání pozemků po čp. 7 Karlovice o celkové výměře 1078 m2, pozemky byly prodány přes realitní kancelář panu ing. Stanislavu Riegrovi za cenu Kč 70.000,-, s tím, že realitní kancelář vypořádá nároky pana Reslera, který zajišťoval demolici objektu
2/ zprávu o činnosti rady obce
3/ dopis Města Turnova adresovaný Libereckému kraji ve věci řešení dopravní situace na silnici II/283
4/ všeobecné informace

d/ ukládá :

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise
2/ zpracovat obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro daň z nemovitostí, termín příští zasedání zastupitelstva obce
3/ upravit stávající obecně závazné vyhlášky, tak, aby vyhovovaly zákonným terminologiím, termín příští zasedání zastupitelstva obce

podpisy : členové ZO Jiří Drahoňovský, Petr ProkopecZápis

z 15. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23.února 2006 v Karlovicích.

Přítomni: Špačková, Brožek, Tulach, Machačný, Drahoňovský, Vítková, Richterová, Prokopec, Kukeňová, Šimánková, ing. Havrda, Hlubučková, Padrůňková 
Omluveni: p.Ruček, Šafář

Program zasedání:
1/ úvod
2/ zpráva o činnosti rady obce
3/ výsledek hospodaření obce za rok 2005
4/ rozpočet obce na rok 2006
5/ úprava platných obecních vyhlášek
6/ vypořádání pozemků po čp.7 Karlovice
7/ stanovení ceny vodného na rok 2006
8/ diskuse
9/ usnesení, závěr

1/ Úvod
Starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Přednesla návrh k úpravě předloženého programu. Vzhledem k náročnému programu zasedání ZO navrhla,aby bod č. 5 (úprava platných obecních vyhlášek) byl přesunut a projednán na příštím zasedání zastupitelstva. K tomuto předloženému návrhu nebylo připomínek a ani nikdo nepožadoval doplnění či další změnu programu. Program jednání byl schválen všemi hlasy.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p.Drahoňovský, p.Prokopec
Ověřovateli zápisu jsou : pí.Šimánková, p.Machačný
Zapisovatelkou je: pí.Vítková

2/ Zpráva o činnosti OR
Zprávu přednesla starostka pí.Špačková. Obecní rada se od minulého zastupitelstva sešla celkem 3x, zpráva o činnosti OR je přílohou tohoto zápisu .

3/ Výsledek hospodaření obce za rok 2005
Ing. Havrda přečetl zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2005, tato zpráva je přílohou zápisu

4/ rozpočet obce na rok 2006
Ing. Havrda přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2006. Schválený rozpočet je přílohou tohoto zápisu

6/ vypořádání pozemků po čp. 7 Karlovice

- vypořádání s Krajskou správou a údržbou silnic

 1. darování nově odměřeného pozemku ppč. 1816/2 o výměře 132 m2 ve vlastnictví Obce Karlovice, k.ú. Karlovice do vlastnictví Libereckému kraji se správou nemovitostí Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec
 2. přijetí daru od Libereckého kraje, nově odměřený pozemek ppč.827/2 o výměře 85 m2, k.ú. Karlovice ve prospěch Obce Karlovice

Hlasování:       pro      13                    proti 0

- prodej nově odměřeného pozemku, ppč. 1817/2 o výměře 127 m2 ve vlastnictví Obce Karlovice, k.ú. Karlovice do vlastnictví manželům Zajíčkovým , Prostějov - náklady spojené s odkoupením pozemků uhradí kupující
Hlasování:       pro      12                    proti 1

- 1078m2 tj. zbývající pozemek po stodole i hospodě, bude prodáno přes realitní kancelář panu ing.St. Riegrovi za cenu Kč 70 tis.Realitní kancelář vypořádá nárok p.Reslera, který zajišťoval demolici objektu. Na stavebním pozemku pan Rieger chce postavit rekreační objekt.

- vzhledem k tomu, že dochází k sesuvu stráně nad bývalým čp.7, bude nutné po dohodě s novým majitelem pozemku učinit na jaře nezbytná opatření k zajištění stability této lokality.

7/ stanovení ceny vodného na I.pololetí  roku 2006

 

Spotřeba v r.2005

 Stávající cena vody

Stanovená cena pro
I.pol.r.2006

Roudný

4 550 m3

16.38 Kč

18.38 Kč

Radvánovice

18700 m3

20.39 Kč

20.39 Kč

Sedmihorky,Karlovice

18700 m3

11.00 Kč

12.00 Kč

Z každého odebraného  m3 vody se odvádí Kč 2,- státu.

8/ diskuse
pí.Špačková

 1. je nutné zvýšit poplatek za odvoz velkoobjemového odpadu o 20,- Kč na osobu. Ze stávajících 50.-Kč na 70.-Kč. Důvodem je navýšení ceny za skladování a likvidaci tohoto odpadu na skládce v Košťálově   899.- Kč/tunu.
 2. manželé Špínovi, Roudný 32 žádají o vydání souhlasu se stavbou rodinného domu na místě stávající stodoly u čp. 32, domek bude přízemní s obytným podkrovím ( ne bungalov), částečně bude umístěn i na stávající zahradě
 3. sl. Havrdová, Sedmihorky žádá o vydání souhlasu se stavbou rodinného domu na zahradě, která patří ke stávajícímu rodinnému domu čp.2 v Sedmihorkách
 4. bylo projednáno odkoupení pozemků pod kostelem od.pí.Kadlecové, nyní je už zhotoven znalecký posudek, cena je stanovena na 7 370,- Kč, jedná se o 551 m2
 5. pí.Lamačová z Lbce daruje obci 11 podílů na cestách na katastru obce Karlovice  (jedná se mimo jiné o část panelové cesty u DPS v Radvánovicích

ZO projednalo možné prominutí poplatku ze vstupného z akcí organizovaných o.s. Alternativa 3000 za rok 2004 a rok 2005
Pořadatelé zaslali obci  dne 1.2.06 přiznání z poplatků za rok 2005, na akci Slamák bylo 9 817 platících diváků (poplatek činí 48 987,- Kč), od kraje na tuto akci dostali dotaci 199 tis Kč, na bitvě bylo 2 543  diváků (dle novin 6000) , poplatek obci činí 18 599.- Kč. Tyto dluhy se neprojevily v dluzích za rok 2005, neboť přiznání bylo dodáno opožděně až v roce 2006.
Výše nezaplaceného poplatku ze vstupného za r.2004 a 2005 činí 96 909  Kč. Tomovy parky nabízí naturální vypořádání, nabízí nám výrobky  v ceně 250 tis. Kč.

Diskuse k problematice  nezaplacených poplatků ze vstupného:
p.Kabeláč – obce potřebuje peníze, ať dluh zaplatí, bude-li obec chtít, koupí si výrobky.
p.Padrůňková – i když tato organizace funguje na principu neziskové organizace,  je nutné, aby dluh uhradili. Při finanční rozvaze u pořádaných akcí musí se stanoveným poplatkem počítat ve výdajových položkách.
p.Machačný – již jednou bylo rozhodnuto, že dluh uhradí, není dále co řešit.
p.Prokopec – bylo řečeno, že místní budou mít vstup zdarma, ale v r. 2005 museli platit všichni
p.Brožek – již jednou bylo rozhodnuto, že mají zaplatit, pak je možné se s nimi bavit za kolik by své výrobky obci prodali
ing. Havrda –  vedle nezaplacených poplatků je problém i se stávajícími stavbami v areálu Šťastná země v Radvánovicích. Byly postaveny bez stavebního řízení – v podstatě načerno.
pí. Špačková - Tomovy parky s.r.o.  nabízí občanům obce Karlovice možnost získání CELOROČNÍ VSTUPENKY DO AREÁLU „ŠŤASTNÁ ZEMĚ" V RADVÁNOVICÍCH. Vstupenka bude svého držitele opravňovat k neomezenému počtu vstupů do zábavního areálu v roce 2006, v době, kdy je otevřen pro veřejnost, a to včetně zvláštních akcí v areálu pořádaných.
Hlasování:  Kdo souhlasí s prominutím poplatku ze vstupného z akcí organizovaných o.s. Alternativa 3000 za rok 2004 a rok 2005.           Hlasování : pro 0  proti 13  zdržel se 0

ZO neschvaluje prominutí poplatku ze vstupného z akcí organizovaných o.s. Alternativa 3000 za rok 2004 a rok 2005.          

p. Dlouhý

 1. Počítá se s opravou cesty po vybudovaném vodovodu v Sedmihorkách? U Kohoutů je ničeno těleso komunikace, za deště jim vše teče do zahrady.
 2. Je možné dát na internet rozbory vody v obci?

pí.Špačková – Oprava cesty po vodovodu je naplánována – bude provedena ihned, jak to dovolí počasí. Oprava cesty je součástí dodávky rekonstrukce vodovodu.
Cesta seje ničena  tím ,že na silnici parkuje p. Svoboda auto a ostatní ho musí objíždět. Bohužel zatím jednání s p. Svobodou byla neúspěšná. Investovat finanční prostředky by v dané situaci bylo neúčelné.

pí.Padrůňková – předložila ZO zvážit propojení stávající panelové cesty u DPS a ulice mezi lokalitou rodinných domků v Radvánovicích

p.Dlouhý – uhradil bývalý nájemce bowlingu dluhy vůči obci ?
pí.Špačková – s bývalými nájemci byl proveden zápočet, byl od nich odkoupen majetek (zařízení kuchyně a vybavení restaurace). Vedle dluhu  bylo obci uhrazeno 100 tis. Kč jako penále z prodlení za nezaplacení nájemného. Objekt byl předán a záležitost s bývalými nájemci bowlingu je uzavřena.
- od pondělí 27.února bude bowling již znova otevřen, noví nájemci budou platit nájem dopředu, ve smlouvě s nimi je pouze 1 měsíční výpovědní lhůta.

pí.Špačková – FÚ Turnov nás upozornil, že obec musí zpracovat obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro daň z nemovitosti, nyní je toto číslo 1  ve všech osadách, mimo Svatoňovice, kde tento koef. je 0,6. Obec dle počtu obyvatel může tento koeficient zvýšit až na 1,4. Koeficienty jsou  stanoveny od r. 1993 dle vyhl. Č.338/1992 Sb. o dani z nemovitosti
-  v termínu do 31.března je nutno provést inventuru obecního majetku, na inventuře se budou podílet členové zastupitelstva,
-  od 24.února do 23.dubna 2006 proběhne v obci ve vybraných  domácnostech statistické šetření,
- MěÚ Turnov inicioval schůzku obcí ohledně přeložky silnice II/283 v úseku Turnov – Radostná p.Kozákovem,

p.Kabeláč – navrhl ZO znovu zvážit  výstavbu nových autobusových zastávek – udělat v obci všechny stejné
pí.Špačková – na zastávky by bylo možné požádat o dotaci,

p.Nekola – ostře kritizoval práci a rozhodnutí ZO především v souvislosti s výstavbou sportovního areálu v Sedmihorkách. Úvěr ze kterého byla stavba financována neúměrně zatěžuje obec a přeneseně každého občan obce. Nájem nikdy nepokryje výdaje, návratnost bude až za řadu let, což je neekonomické. Rozhodnutí o stavbě bylo uděláno bez řádného ekonomického rozboru. Daleko lepší a pro obec výhodnější by bylo tento objekt prodat i se ztrátou.

Na kritiku p. Nekoly reagovali zastupitelé:
pí.Padrůňková - myšlenka,o vybudování sportovního areálu v Sedmihorkách pochází ze sedmdesátých let, není tedy výmyslem stávajícího ZO. Konkrétní podobu začala nabývat v letech 2002 – 03, kdy přislíbila pomoc při realizaci Nadace p. Horáčka. Bohužel za známých okolností už k realizaci stavby za podpory nadace nedošlo a obec se do výstavby sportovního komplexu pustila sama. Nedomnívám se, že rozhodnutí zastupitelstva bylo chybné -  hodnota tohoto majetku bude nadále  stoupat. Kromě toho v době, kdy se o stavbě rozhodovalo  tedy v r.2002, 2003 nebyly na jednáních ZO zaznamenána žádná záporná stanoviska ze strany občanů, tedy ani připomínky p. Nekoly.
Na zasedání zastupitelstva chodí občané obce jen tehdy, týká-li se problém jich samých, jinak většina občanů nemá o dění v obci zájem. O čemž jasně svědčí i dnešní účast – zastupitelé 13, občané obce 7, chalupáři  3. Pokud občané nejsou s prací a s rozhodováním svých zastupitelů spokojeni, nestačí o tom mluvit u piva, na ulicích nebo v obchodě. Je nutné přijít na zasedání ZO a tam s konkrétní kritikou a připomínkami vystoupit.

p.Kabeláč – za tyto chyby mohou i zastupitelé, neboť při svých rozhodnutích jsou zmanipulováni a nemají své myšlení. Občané do zastupitelstva nechodí, protože to považují za zbytečné, věci jsou předem rozhodnuté.
p.Dlask – lidé nechodí na zastupitelstva, neboť jsou zhnuseni tím, co se v obci děje
p.Brožek – tato kritika je laciná a všeobecná, je třeba mluvit konkrétně. V této obci se udělalo tolik věcí a zrealizovalo tolik akcí jako málokde. Dle mého názoru je rozhodování zastupitelstva naprosto transparentní a nikdy v minulosti nebylo nikomu bráněno a upíráno, aby vystoupil se svým názorem. Vždy bylo rozhodováno na základě hlasování zastupitelů a pochybovat o jejich nekompetentnosti by měl občan – volič především při volbách.

p.Machačný – sportovní areál v Sedmihorkách byl budován

 1. jako zázemí pro fotbalisty
 2. jako doplněk služeb poskytovaných v našem regionu návštěvníkům Českého ráje

Jsem přesvědčen, že obě tyto funkce plní více než dobře. A domnívat se, že ekonomická návratnost u stavby, která slouží především ke sportovním účelům bude stejná, jako u projektů, které mají sloužit především k získání zisku je scestná.
p.Havrda – argumenty p. Nekoly, se zdají na první pohled správné, ale pouze na první pohled, protože vycházejí  z povrchních informací. P. Nekola nebyl přítomen zasedání ZO v minulých letech, kdy se rozhodovalo o stavbě sportovního areálu. Jinak by věděl, že při nich mimo jiné vystoupil nezávislý ekonomický poradce (vybraný bankou), který detailně zpracoval ekonomickou rozvahu připravovaného projektu. S tímto ekonomickým rozborem seznámil zastupitele i přítomné občany.
Teprve na základě této ekonomické rozvahy a po odborném posouzení finančním ústavem byl obci poskytnut úvěr na stavbu. Ani ze strany ekonomického poradce, ani ze strany finančního ústavu nikdy nezaznělo, že by stavba sportovního areálu v Sedmihorkách nadměrně finančně zatížila obec a ohrozila její hospodaření. Potvrzením je výsledek hospodaření obce v r.2005, které skončilo s přebytkem více než 2 milióny korun. Je jen logické, že objekt, který slouží především ke sportovním účelům nemůže vydělávat a nájemné za restauraci a bowling pouze vylepšuje ekonomickou bilanci celého projektu.
Na druhou stranu, zcela určitě nedělá sportovní areál  obci ostudu a je přínosem nejen pro sportovní život v obci, ale výrazně rozšiřuje  nabídku služeb návštěvníkům Českého ráje.

9/ usnesení, závěr
p.Drahoňovský přečetl usnesení z 15.zasedání zastupitelstva obce, usnesení je přílohou tohoto zápisu

               Hlasování  :   Pro 13      proti 0     zdržel   0

Závěrem pí. starostka poděkovala všem přítomným za účast.
Zastupitelstvo skončeno ve 21,30 hod.

zapsala J.Vítková
 
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 23.února 2006
 
starostka obce Karlovice


| Hlavní stránka | Úvod |