Usnesení

z  2. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 8. prosince  2006 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

1/  zprávu o hospodaření  obce za období leden až listopad 2006
2/ rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu obce na rok 2007
3/ rozpočtové změny dle přílohy
4/ změny v obecně závazných vyhláškách obce č. 3/2006 a č. 4/2006 – odpadové hospodářství
5/ jednací řád zastupitelstva obce
6/ stanovení platu zastupitelů
7/ změny v urbanistické studii obce – novostavbu rodinného domu pan Tomáš Kyloušek – osada Sedmihorky
8/ pronájem vodního zdroje Sedmihorky na 30 roků za Kč 3.000,- ročně, st.p. 277, k.ú. Karlovice, nájemce Pedag. fakulta UJEP Ústí nad Labem

b/  bere na vědomí :

1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti obecní rady
3/ změnu ve vyměřování hřbitovních poplatků – stejná cena, jiný způsob výpočtu

c/   u k l á d á :

1/ radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise 

d/  n e s c h v a l u j e :

1/ do doby schválení územního plánu obce zástavbu v lokalitě Sedmihorky, po vypracování zástavbové studie
2/ přijetí daru – podíl na cestě, dárce pan Zdeněk Cvrček

podpisy : Alena Cvrčková – Mgr. Jarmila Šichová v.r.


Zápis

z  2. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 8. prosince  2006 v Karlovicích.

Přítomni: pí Špačková, ing. Havrda, Mgr. Šichová, pí Cvrčková, Padrůňková, Vítková, Richterová, Kukeňová, Hlubučková, p. Kukeně, Kobrle, 
Omluveni: pí Šimánková, p. Šafář ml.,Šafář st., Ruček

Pí  starostka přivítala přítomné zastupitele i občany obce a předložila ke schválení program zasedání.

Program zasedání:

 1. úvod
 2. zpráva o činnosti rady obce
 3. zpráva o hospodaření obce za období I.-XI.
 4. rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na r. 2007, rozpočtové změny
 5. změny obecně závazných vyhlášek č.3/2006, 4/2006-odpadové hospodářství
 6. jednací řád zastupitelstva obce
 7. stanovení platů zastupitelů
 8. příprava rozpočtu obce na r.2007 (připomínky zastupitelů k připravovanému rozpočtu)
 9. diskuse
 10. usnesení, závěr

Oproti původně plánovanému programu zasedání byl zrušen bod o schválení zadání územního plánu obce.

Program jednání byl schválen bez připomínek       pro 11     proti 0     zdržel 0

1) Úvod :

Paní starostka předložila návrh, aby návrhová komise pracovala ve složení: pí Mgr. Šichová a pí  Cvrčková.
Ověřovateli dnešního zápisu jsou pí Hlubučková a p. Kobrle
Zapisovatelem dnešního zápisu je pí Vítková

K předloženému návrhu nebylo připomínek a byl schválen.   Pro 9     proti 0     zdrželi se 2

2) Zpráva o činnosti rady obce :

Tuto zprávu přednesla členka RO  pí Richterová. Zpráva z jednání RO je přílohou tohoto zápisu.

3) Zpráva o hospodaření obce I.-XI. 2006 :

Zprávu přednesl ing. Havrda
Příjmy jsou plněny ve výši      10.290 tis.  Kč     rozpočet  11.511 tis. Kč
Výdaje                                  10.785 tis.  Kč     rozpočet  12.620 tis. Kč

Příspěvek na neinvestiční náklady základních a mateřských škol za žáky z naší obce v r.2006 činí:
Doubravice 26 dětí      130 926.- Kč
Turnov                        156 361.- Kč
Rovensko                     13 805.- Kč
Semily                            2 748.- Kč

Největší splátky v r.2007:
Sportovní areál Sedmihorky:        Úvěr:                                  92 500.- Kč/měs.
Úroky z úvěru                    62 000.- Kč/měs.  
Leasing bowling.drah         80 086.- Kč/měs.  ( 06/ 2007 bude doplaceno)
Splátky  dodavatel.úvěru    1.900 tis – dle splátkového kalendáře

Celá zpráva o hospodaření je přílohou tohoto zápisu

4) Rozpočtové provizorium, rozpočtové změny :

Bylo schváleno hospodaření obce v tzv.rozpočtovém provizoriu, do doby schválení rozpočtu na r.2007
Byly schváleny navržené rozpočtové změny v rozpočtu r.2006. Návrh přijatých rozpočtových změn je přílohou tohoto zápisu.

Změny v r. 2007:

Od r.1.1.2007 se zvyšuje cena za odvoz komunální odpadu ( zvýšení cen na skládkách  400,-Kč/t, zvýšení cen PHM ), proto je nutné zvýšit poplatky za komunální  odpad. Cena je stanovena  dle obecně závazné vyhlášky č.  4/2006 O poplatku za komunální a vychází z platného ceníku společnosti Severočeské komunální služby.

Zpoplatnění hrobového místa na hřbitově v Přáslavicích  8,-Kč za m2/rok, za10 let poplatek 80,- Kč.

      Tento poplatek je  rozdělen na :  3,- Kč/r. pronájem hrobového místa  
5,- Kč/r. ost. služby (voda, úklid hřbitova, odvoz odpadu)

Od 1.1.2007 se mění ceny za pronájem nebytových prostor v KD Přáslavice (navýšení o 15%)

5) Změny OZ vyhlášek OZ č. 3/2006, 4/2006 :

Obecně závazná vyhláška 3/2006, O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Karlovice.

Článek 5 - Sběrné dvory
Odstavec 2.  Sběrné dvory v Turnově se nachází:
Sběrný dvůr Sobotecká, Sobotecká 2055, Turnov, 511 01
Sběrný dvůr Pacltova, Pacltova 1313, Turnov, 511 01zrušeno
Sběrný dvůr Vesecko, areál průmyslové zóny Vesecko

Obecně závazná vyhláška č.4/2006,  O poplatku za komunální odpad.

Článek 3 – Sazba a splatnost poplatku
Odstavec 2. Pro poplatníky, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba je poplatek 300,- Kč .  Nárok na 5 ks plastových pytlů o objemu 110 l.   Nahrazeno větou: „ Nárok na 6 ks plastových pytlů o objemu 60 l.“

6) Jednací řád ZO :

Byl projednán a schválen nový Jednací řád zasedání ZO.

7) Stanovení platů zastupitelů :

 Platy zastupitelů jsou dány zákonnou normou
Obce do 1000 obyvatel:
Starosta (uvolněná funkce):        23.910,- Kč + 1.137.-Kč za každých sto obyvatel (hrubého)
Místostarosta (neuvolněná f.)       6.540,- Kč (hrubého)
Členové RO:                               1.100,- Kč (hrubého)
Zastupitelé:                                     230,- Kč (hrubého)
Platy se musí vyplácet každý měsíc. Mzdy za měsíc prosinec musí být vyplaceny k 31.12.2006.

8) Příprava rozpočtu obce na r.2007 :

Do rozpočtu na příští rok budou mimo jiné zahrnuty např.tyto akce:

  - zpracování územního plánu obce
  - záchytné parkoviště Sedmihorky
  - žádost o dotace na opravu cyklostezek

9) Diskuse :

pí Špačková
- frézování silnice I/35 bude pokračovat i v r. 2007
- na území obce, na silnici I/35 budou do konce června 2007 postaveny 2 mýtné brány – před osadami Sedmihorky a Radvánovice,
- dětské hřiště Roudný – protože při kopané dochází k ničení střechy domu čp.14– pí Dvořáková , (byla provedena výměna 12 šablon) , je nutné upozornit děti a dohlédnout na ně, (rodiče + zastupitelé z Roudného). V případě opakování incidentu budou přijata další opatření.
- byla schválena změna v urbanistické studii – (p. Kyloušek)  výstavba rodinného domku v Sedmihorkách za Novotnými (dříve Kozákovi),
- nebyly schválena výstavba rod. domků  (ing. Nosek) v území pod Přáslavicemi . Do zpracování zástavbové, architektonické studie celého území a schválení územního plánu obce  nebudou v této lokalitě stavby povolovány,
- nebylo schváleno přijetí daru od  p.Cvrčka, který by daroval obci svůj podíl na cestě p.p.č.1062/2 v Sedmihorkách, která vede k pozemku p.Kylouška
- Fakulta J.E.P. Ústí n.Labem  odebírá vodu z pramenu v Sedmihorkách lokalita (Podháj), dne 14.4.2000 byla zaslána nájemní smlouva na pronájem vodovodního zdroje, teprve nyní se vrátila, nájemní smlouvu chtějí uzavřít na dobu 50 let za 1,- Kč ročně. Zastupitelé souhlasí  s pronájmem na dobu 30 let za 3000,- Kč/ ročně,
- v nejbližších dnech bude provedeno rozúčtování nákladů na opravy soukromých cest vyfrézovanou drtí – opravy zajišťovala obec, na své náklady
- V r. 2007 budou prováděny důslednější  kontroly občanů poskytujících ubytování ( ubytovací knihy, odvádění  vyhláškou stanovených poplatků, dodržování vyhlášky apod.)

p. Janků – nebylo by možné zahrnout do územního plánu obce výstavbu vodovodu a kanalizace do Svatoňovic
p.Macháček – do plánu oprav zahrnout opravu cesty mezi atriovými domky v Radvánovicích,
ing. Havrda – v Radvánovicích umístit ještě jeden kontejner na papír, stávající je nedostačující.

pí Špačková
- od ČSAD Semily přišla tisková zpráva o změně jízdního řádu, který začíná platit od 12.prosince 2006. Pro naši obec je nepříznivá změna týkající se autobusové linky č. 630010 8  Turnov – Jičín, který odjížděl z Turnova v 17,30 hod. Nyní je odjezd tohoto spoje posunut na 16,30hod, což je pro veřejnost nevyhovující, neboť se jedná o poslední autobusový spoj tímto směrem.
Změny jízdních řádů se netýkají pouze tohoto spoje, ale i dalších autobusových a vlakových!!  Jsou promítnuty v platných jízdních řádech.

Jízdní řády spojů v inkriminované době platné od 12.12.2006
Poznámka : současně platné odjezd jsou označeny *

AUTOBUS

16:30
16:20*

670103 9

Troskovice,Křenovy

16:46
16.36*

* jede v X

17:30
16:30*

630010 8

Jičín, aut.st.

17:45
16:45*

* jede v X , nejede 31.XII.

VLAK

16:42
14.34*

Os 5511

Hradec Králové hl.n.(16:55) *

16:53
14:45*

 * jede v X  (pracovní dny)

18:39
15.33*

Os 5513

Hradec Králové hl.n.(17:55)*

18:51
15:44*

* jede denně

17:33*

Os 5553

Jičín (18:31)

17:44*

* jede denně

19:53
19:35*

Os 5515

Rovensko p.Tr. (20:16)
Hradec Králové (21:55)*

20:04
19:46*

* nejede 24.,31. XII.

10) Usnesení, závěr :

Usnesení z 2.zasedání ZO obce přečetla pí Cvrčková a je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování :   pro 11     proti  0     zdržel  0
Pí. starostka poděkovala všem přítomným za účast a popřála klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku.

zapsala J.Vítková
 
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 9.prosince 2006
 
starostka obce Karlovice

| Hlavní stránka | Úvod |