Usnesení

z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce KARLOVICE ze dne 3. listopadu 2006, konaného v kulturním domě v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva obce Karlovice projednalo předložené zprávy a návrhy a za

I.
schvaluje :

a/ zprávu mandátové komise o výsledku voleb do zastupitelstva obce a ověření platnosti volby všech patnácti členů zastupitelstva obce.
b/ rozhodnutí rady obce o přidělení bytu v Radvánovicích čp.107 rodině Kinských z Turnova

II.
zvolilo :

a/ podle § 103 odst. (2) zákona č.128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),ve znění pozdějších zákonů do funkce  starostky obce Karlovice  paní Vlastu ŠPAČKOVOU  z Radvánovic
b/ podle § 103 odst. (2) zákona č.128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),ve znění pozdějších zákonů do funkce  místostarosty  pana ing. Bohuslava HAVRDU ze Sedmihorek
c/ podle § 99 odst. (3) zákona č.128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),ve znění pozdějších zákonů tyto členy zastupitelstva obce  za  členy  rady obce
pana Petra Šafáře ml. z Radvánovic
pana Zdeňka Ručka z Radvánovic
paní Olgu Richterovou z Roudného

III.
ukládá :

a/ radě obce - zřídit komisi finanční a kontrolní, Sbor pro občanské záležitosti
termín : 3l.l2.2006.
b/ radě obce -  připravit návrh aktualizovaného jednacího řádu zastupitelstva obce
termín : do příštího zasedání zastupitelstva obce
c/ radě obce -  projednat a zabezpečit řešení připomínek a námětů zaznamenaných v zápise, přednesených v průběhu jednání ustavujícího zasedání, pokud nebyly zodpovězeny přímo nebo vyřízeny během jednání
termín : do příštího zasedání zastupitelstva obce

Karlovice, dne 3.11.2006

  Ing. Havrda                                                                           pí Špačková
místostarosta                                                                             starostka


Zápis

z 1. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 3.listopadu 2006 v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva obce řídila do zvolení starosty obce paní Šimánková Štefánia.
Kontrolou presenční  listiny je zjištěno, že  je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva  obce Karlovice a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomno je  6 občanů.

Pro jednání byl předložen následující program:
l.  zahájení
2. volba mandátové komise - ověření platnosti komunálních voleb
3. složení slibu zastupitelů
4. volba volební a návrhové komise
5. volba starosty
6. volba místostarosty a dalších členů rady obce
7. organizační záležitosti - diskuse
8. návrh usnesení
9. závěr

Program schválen bez připomínek.    pro   15         proti   0         zdržel se   0

Ověřovateli zápisu  z dnešního zasedání byli  určeni  paní Renata Kukeňová a pan Petr Šafář st.
Zapisovatelem dnešního jednání je pověřena pí Jaroslava Vítková.
Zasedání zastupitelstva obce  přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2/  Mandátová komise byla zvolena     pro   15         proti   0         zdržel se   0
a pracovala ve složení :
pan Petr Šafář ml. – předseda, členové paní Alena Cvrčková,  paní Vlasta Radovská a pan Zdeněk Ruček.
Po dobu jednání mandátové komise bylo zasedání ZO přerušeno.
Předseda mandátové komise pan Petr Šafář  přednesl zprávu mandátové  komise  o  výsledku  voleb  do zastupitelstva obce a o ověření platnosti voleb  členů obecního zastupitelstva v Karlovicích. Zpráva mandátové  komise (viz.příloha) byla  schválena  
pro  15        proti  0        zdržel se  0

3/  Podle § 69 odstavce 2/ zákona č.128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),ve znění pozdějších zákonů, složili členové obecního zastupitelstva slib .Text  slibu přednesla paní Jindřiška Hlubučková a členové postupně složili slib do rukou předsedajícího a potvrdili jej podpisem, zároveň převzali osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva obce Karlovice.

4/ Provedena volba návrhové a volební komise ve složení
předsedkyně : paní Milena Padrůňková
členové : paní Mgr. Jarmila Šichová a paní  Olga Richterová. Komise byla zvolena :
pro 15         proti  0      zdržel se   0

5/ Volba starosty
Paní  Milena Padrůňková  přednesla návrh  komise provést volbu starosty, místostarosty a dalších členů obecní rady veřejným hlasováním.
Návrh schválen                                        pro   15       proti  0         zdržel se  0

Na základě výsledků voleb a po dohodě volebních stran byl předložen návrh jediné kandidátky na funkci uvolněné starostky obce Karlovice.
Za kandidátku byla navržena paní Vlasta Špačková.
Navržená  kandidátka  byla  volbou potvrzena  do  funkce  starostky obce Karlovice.
pro  14        proti  0         zdržel se  1

Nově  zvolená  starostka  pí.Špačková  se  ujala  dalšího řízení zasedání.Do  jejich rukou  složila slib  členky ZO  paní  Šimánková Štefánia.

6/ Volba místostarosty a dalších členů obecní rady
Po dohodě volebních stran byl předložen návrh jediného kandidáta na funkci místostarosty obce Karlovice.
Za kandidáta byl  navržena ing.Bohuslav Havrda.
Navržený kandidát byl volbou  potvrzen  do funkce místostarosty obce Karlovice.
pro  14       proti  0         zdržel se  1
Bylo přistoupeno k volbě dalších  členů rady obce. Podle § 99 odstavce 3/ zákona č.128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),ve znění pozdějších zákonů bude RO pětičlenná . 
Předsedkyně návrhové a volební  komise přednesla návrhy  kandidátů na další členy rady obce.
Po dohodě  volebních  stran jsou kandidáty za  členy rady obce navrhováni:
Petr Šafář ml., Zdeněk Ruček a Olga Richterová.

Návrh  byl přijat  bez připomínek   a za  členy rady obce byli zvoleni:

Petr Šafář ml.  ……………………………….      pro   14         proti  0       zdržel se  1
Zdeněk Ruček   ..……………………………      pro   14         proti  0       zdržel se  1
Olga Richterová ……………………………..      pro   14         proti  0       zdržel se  1

Rada obce byla zvolena a bude pracovat ve složení:
Vlasta Špačková – starostka, ing. Bohuslav Havrda -  místostarosta, Petr Šafář ml., Zdeněk Ruček a  Olga Richterová

7/ Diskuze
pí Špačková – poděkovala všem občanům, kteří přišli k volbám, zastupitelům za projevenou důvěru, kterou chápe jako závazek pro další práci ve funkci starostky. Dále poděkovala zastupitelům za vykonanou práci, kterou odvedli v minulém čtyřletém volebním období.
Ing. Havrda  - poděkoval všem zastupitelům za důvěru a voličům za účast ve volbách a popřál všem hodně úspěchů  v další práci v ZO. Jako pozitivní v letošních komunálních volbách vyzdvihl fakt, že se podařilo před volbami sestavit kandidátní listinu s 24 kandidáty, ale naopak se pozastavil nad účastí občanů při volbách, která byla pouze necelých 60%. Především překvapila malá účast občanů z osady Roudný 41%.
pí Padrůňková – i ona poděkovala občanům za účast v komunálních volbách. Popřála všem zvoleným zastupitelům hodně trpělivosti a úspěchů v nových funkcích a přála si aby nově zvolené zastupitelstvo navázalo na tradici svých předchůdců a v duch tvořivé a konstruktivní spolupráce pokračovalo v práci ve prospěch celé obce a jejich občanů.
p.Jakubec – zmírnil svým vystoupením pesimismus spojený s nezájmem občanů o život v obci ( menší volební účast, malá účast občanů na zasedání ZO apod.). P. Jakubec to přisuzuje tomu, že většina občanů je s tím co se v obci děje spokojená, a proto necítí potřebu chodit k volbám či na zasedání ZO. Postačí jim, když si zápisy a usnesení přečtou ve vývěskách nebo na internetových stránkách obce.
pí. Špačková – přednesla rozhodnutí RO o přidělení bytu v Radvánovicích  čp. 107 ( jedná se o byt po zemřelém p.Svobodovi) rodině Kinských z Turnova a požádala ZO o přezkoumání tohoto rozhodnutí rady obce. Zastupitelstvo obce  potvrdilo hlasováním:   pro  15       proti  0         zdržel se  0, rozhodnutí rady obce.
p. Jakubec -  vznesl dotaz, zda by nešlo umělohmotnou tabulku na vratech hřbitova, která připomíná opravu kostela sv.Jiří a významný, především finanční přínos mecenáše p. Horáčka, nahradit kvalitnější a důstojnější tabulkou umístěnou např. přímo na kostele.

8/ Návrh  usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce přednesla paní Milena Padrůňková, předsedkyně návrhové a volební komise
pro 15         proti  0        zdržel se  0
Usnesení bylo přijato všemi 15 hlasy.

9/  Závěr  zasedání   zastupitelstva obce Karlovice  provedla nově zvolená starostka paní Špačková.

Zasedání ZO oficiálně ukončeno ve 20.30 hod.

zapsala J.Vítková
 
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 3.listopadu 2006
 
starostka obce Karlovice

| Hlavní stránka | Úvod |