Usnesení

ze 16. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 9.června 2006 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje :

1/  projednání závěrečného účtu obce za rok 2005 včetně zprávy o výsledku přezkoumání     hospodaření obce za rok 2005 s vyjádřením souhlasu s výhradou
2/  obecně závaznou vyhlášku č. 01/2006 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí, tj. z pozemků a ze staveb
3/  obecně závaznou vyhlášku č.3/2006  O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Karlovice
4/  obecně závaznou vyhlášku č.2/2006, kterou se ruší vyhláška č. 3/1994
5/  stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období roku 2006-2010
6/  žádost o dotaci na pořízení územního plánu obce z prostředků Libereckého kraje
7/  bezúplatný převod pozemků či jejich částí z vlastnictví Pozemkového fondu ČR, které jsou místními komunikacemi  se zpevněným povrchem na k.ú. Karlovice
8/  změnu v urbanistické studii obce, postavení novostavby rodinného domu na ppč. 696/11 v k.ú. Karlovice, stavebníci manželé Bobkovi, Radvánovice čp. 107
9/  pověření starostky obce k podpisu smlouvy s Libereckým krajem, která se týká dotace na zpracování územního plánu obce
10/ obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006  O poplatku za komunální odpad
11/ vrácení příspěvku na zakoupení čp. 7 Karlovice manželům Zajíčkovým
12/ stanovení platů zastupitelů obce dle zákona č. 50/2006 Sb. s účinností od 1.1.2006.  

b/ ruší : 

l/  rozhodnutí zastupitelstva obce z 15. zasedání zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 23.února 2006, odst. a/  bod 8/ usnesení  

c/ bere na vědomí : 

1/  zprávu o činnosti  rady obce
2/  závěrečný účet DSO Mikroregion Český ráj za rok 2005
3/  a doporučuje radě obce zrušit nařízení obce č.       o ovzduší
4/  všeobecné informace 

d/ ukládá : 

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise 

podpisy : Richterová v.r., Houbičková v.r.


Zápis

ze 16. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 9.června 2006 v Karlovicích.

Přítomni: Špačková, ing. Havrda, Brožek, Tulach, Padrůňková, Vítková, Richterová, Prokopec, Kukeňová, Hlubučková, Ruček,

Omluveni: Šimánková, Šafář,Drahoňovský        Neomluven: Machačný

Program zasedání:  1) úvod
                                 2) zpráva o činnosti obecní rady
                                 3) projednání závěrečného účtu obce za rok 2005, projednání zprávy z provedené kontroly obce za rok 2005
                                 4) projednání OZ vyhlášky o stanovení koeficientu daně z nemovitosti
                                 5) úprava stávajících obecních vyhlášek
                                 6) diskuse
                                 7) usnesení, závěr

Starostka přivítala přítomné zastupitele, z občanů obce byl přítomen pouze jeden.
Návrhová komise bude pracovat ve složení: Richterová, Hlubučková
Ověřovatelé zápisu: Brožek, Tulach
Zapisovatelka: Vítková

K předloženému návrhu nebylo připomínek.
Úkoly uložené usnesením 15.zastupitelstva byly splněny.

1.) Zpráva o činnosti obecní rady

Obecní rada se od posledního zastupitelstva sešla celkem 3x.  Zprávu o činnosti OR přednesla starostka pí.Špačková.

Zpráva o činnosti obecní rady je přílohou tohoto zápisu.

2.) Závěrečný účet obce za rok 2005

Zprávu přednesl ing. Havrda. Závěrečný účet obce je přílohou tohoto zápisu.

3.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Kontrola byla provedena Krajským úřadem Liberec. Zprávu přednesl ing. Havrda, zápis z kontroly je přílohou. Kopii zprávy obdrželi všichni zastupitelé.

4.)Projednání OZ vyhlášky o stanovení koeficientu daně z nemovitosti

Tento koeficient je možné stanovit až do výše 1,4 ( pro výpočet daně z nemovitosti se tento koeficient používá). Do 1000 obyvatel se obvykle používá koef. „1.0“
Pro obec Karlovice byl odsouhlasen koeficient ve výši „1,0“
Koeficient byl stanoven schválením OZV  01/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u pozemků a staveb.

5.) Úprava stávajících obecně závazných vyhlášek

Byly projednány a schváleny obecně závazné vyhlášky:
a)  OZ vyhláška č. 2/2006, kterou se ruší OZV o čistotě obce   č.3/94.
b) OZ vyhláška č. 3/2006 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a  nakládání se stavebním odpadem na území Obce Karlovice. Zároveň se ruší vyhláška č. 1/2001.
c) OZ vyhláška č. 4/2006 O poplatku za komunální odpad. Zároveň se ruší vyhláška č. 2/2001.

6.) Diskuse

p.Zajíček – požaduji vrácení 50 000.-Kč, které jsem věnoval na Pabiškovu hospodu, za toto jsem požadoval podíl na hospodě . Spolupodílnictví bylo zamítnuto. Požaduji vrácení příspěvku, měli jste nám ho vrátit ihned, když jste nám zamítli spolupodílnictví. Měli jsme zájem o odkoupení pozemku.

p.Špačková – po přeměření se zjistilo, že pozemek se zmenšil, neboť část pozemku je silničním tělesem .

p.Zajíček – pozemek č. 1817/2 k.ú. Karlovice, který nám obec nabízí je bezcenný. Navrhuji kupní cenu za uvedený pozemek 25. tis. Kč. V kupní smlouvě bude zapsáno, že po dobu pěti let bude obec za tento pozemek ručit, neboť pozemek je nekvalitní, svažitý a hrozí sesuv půdy.

ing. Havrda  navrhuji vrátit manželům Zajíčkovým celou částku 50 tis. Kč a zrušit rozhodnutí ZO o prodeji uvedeného pozemku.

Obecní zastupitelstvo od počátku nesouhlasilo se spolupodílnictvím na čp.7  v Karlovicích, které požadovali manželé Zajíčkovi a proto je rozhodnuto o vrácení 50 000.-  Kč. Zároveň ZO ruší rozhodnutí ZO z 15. zasedání ZO Karlovice, konaného dne 23.2.2006, odst. a/ bod 8/ usnesení

15/2006 o prodeji pozemku č. 1817/2 v k.ú. Karlovice.

Hlasování k výše uvedenému bodu :       pro   10            proti    1        zdržel    0

p.Špačková – na Roudném manželé Šlechtovi vlastní pozemky kolem autobusové čekárny, po kterých nyní jezdí noví majitelé objektu čp. 13 rodina Žďárských. Manželé Šlechtovi  pozemky neprodají, obec by si měla pozemky pronajmout, neboť Šlechtovi z nich platí  daň z nemovitostí.

p.Špačková – dne 1.3.2006 vstoupil v platnost zákon č. 50/2006 Sb., nařízení vlády o úpravě platů zastupitelů obce. ZO schvaluje stanovení platů zastupitelů dle přílohy č. 1 k nařízení vlády.

p.Špačková – Pozemkový fond bezplatně převede obci pozemky v jejich vlastnictví, ale jen ty, na kterých je asfaltový povrch, každý tento pozemek byl pracovníky posouzen

p.Špačková – rybník Roudný – při letošním tání  vyplavila voda makadam, který je pod panelovým krytem hráze,proto je nutné nechat zpracovat podklady pro posouzení stavu hráze, aby se mohly předat rybářskému svazu, MěÚ Turnov, ZVHS Kosmonosy. Hladina tohoto rybníka je příliš vysoká, v době velkých vod rybník neplní svoji funkci zadržování vody v krajině.

p.Ruček – před Huškovými a Hejdukovými v Radvánovicích  je potřeba opravit kanál, jsou propadlé rýhy po výkopech.

7.) Usnesení, závěr

Paní Richterová přečetla usnesení z 16.zasedání  zastupitelstva obce, usnesení je přílohou tohoto zápisu.

                                   Hlasování :       pro  10      proti  1      zdržel   0

Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast.

Zastupitelstvo skončilo ve 22,30 hod.

zapsala J.Vítková
 
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 9.června 2006
 
starostka obce Karlovice


| Hlavní stránka | Úvod |