Usnesení

z 14. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 4.listopadu 2005 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje :

1/ pronájem obecních nebytových prostor :
- prodejna Karlovice paní Javůrková, Horáková do 31.12.2010
- prodejna Radvánovice paní Zubková, Šichová do 31.12.2010
- bowling + restaurace Sedmihorky - výběrové řízení

2/ závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2005 a rozpočet na rok 2006

3/ rozpočtové změny, hospodaření obce k 30.9.2005

b/ bere na vědomí :

1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce
3/ přípravu akcí - rozpočtu na rok 2006
4/ zahájení příprav na zpracování územního plánu obce

c/ ukládá :

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápiseZápis

z 14. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 4.listopadu 2005 v Karlovicích.

Přítomni: Špačková, Kukeňová, Padrůňková,Vítková, Tulach, ing.Havrda, Brožek, Prokopec, Šafář, Drahoňovský, Hlubučková, Ruček

Omluveni: Šimánková, Richterová, Machačný

Program zasedání:
1/ úvod
2/ zpráva o činnosti obecní rady
3/ pronájem obecních nebytových prostor - prodejna Karlovice, Radvánovice, bowling Sedmihorky
4/ projednání závěrečného účtu Mikroregionu Český ráj za r. 2005, projednání rozpočtu MR ČR na r.2006
5/ informace o přípravě územního plánu obce
6/ rozpočtové změny, hospodaření obce k 30.9.2005, příprava rozpočtu na r. 2006
7/ diskuse
8/ usnesení, závěr

1/ Úvod

Pí.starostka přivítala přítomné zastupitele i občany obce.
K předloženému programu nebyly připomínky a nikdo z přítomných nepožadoval doplnění programu. Program jednání byl schválen všemi hlasy.
Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí.Kukeňová a p. Brožek
Ověřovateli zápisu jsou: p.Ruček a Prokopec
Zapisovatelkou je pí.Vítková

Úkoly uložené usnesením 13.zastupitelstva obce byly splněny pouze částečně. I nadále není dořešen poplatek za vstupného na akcích, které pořádá Alternativa, jedná se o dluh z r. 2004 a ignorování povinností plynoucích z vyhlášky o poplatku ze vstupného v roce 2005.
Pozemek pod kostelem, který obec koupí od manželů Kadlecových je komplikován věcným břemenem - dálkový kabel. O ceně lze rozhodnout až na dalším zasedání.
Další část pozemku pod panelovou cestou v Radvánovicích je obecní.

2/ Zpráva o činnosti obce

Obecní rada se sešla od minulého zastupitelstva celkem 4x, zpráva o činnosti OR je přílohou tohoto zápisu.

3/ Pronájem obecních nebytových prostor prodejna Karlovice, prodejna Radvánovice, bowling Sedmihorky

Prodejnám končí pronájmy. Byly zaslány žádosti od nájemců, aby jim prostory byly pronajaty i nadále.
Také Jednota Lbc zaslala nabídku na spolupráci v oblasti obchodu.

Prodejna Karlovice - pí. Javůrková a Horáková zaslaly žádost o prodloužení nájemní smlouvy.
Diskuse:
pí.Horáková - končí nám nájemní smlouva, jestli jsou zákazníci s námi spokojeni, měly bychom zájem i nadále tento obchod provozovat.
pí.Špačková - buď je možné vypsat výběrové řízení na pronájem obchodu nebo pronajmout i nadále stávajícím nájemcům
pí.Machová - občané jsou s prodejnou velmi spokojeni, v létě je otevřeno i v neděli
p.Tulach - lidé jsou s obchodem spokojeni
p.Brožek - nabídku o spolupráci SD Jednota Liberec prozatím odmítnout, není aktuální
p.Drahoňovský - pokud nebudou dodrženy podmínky ve smlouvě (především prodlení v placení nájemného)- dát výpověď, smlouvu udělat na 5 let

Hlasování :
pí.Špačková - prodloužit stávající nájemní smlouvu na obchod v Karlovicích na dalších 5 let

pro 12 proti 0 zdržel 0

Prodejna Radvánovice - pí. Zubková a Šichová, zaslaly žádost o prodloužení nájemní smlouvy.Prodejnu mají pronajatu od r. 1995.
Diskuse :
pí.Zubková - na prodejně je kniha přání a stížností do které lze napsat veškeré připomínky, do knihy nebylo v posledním období nic zapsáno
pí.Špačková - v této prodejně jsou problémy s placením nájemného, fa za telefon (hrazeno se zpožděním, až po upomínkách)
- v obchodě nelze mít veškerý sortiment zboží, jsou problémy se zásobováním malých prodejen
p.Ruček - lidé si stěžují na vracení peněz - nejsou drobné, chladící boxy jsou rozpraskané, slepované izolepou, je nutné klást důraz na placení nájmu,
pí.Špačková - drobné opravy si hradí nájemce, je nutné klást důraz na včasné placení nájmů
p.Stuchlík - odliv lidí po otevření marketů v Turnově, někteří chodí do obchodu jen pro rohlíky
pí.Roštejnská - snažím se peníze rozměnit, nemáme-li nazpátek píšeme na papír
p.Ruček - toto se řeší každou chvíli

Hlasování:
pí.Špačková - prodloužit nájemní smlouvu na obchod v Radvánovicích na dalších 5 let
pro 10 proti 0 zdržel 2
K nájemním smlouvám budou napsány dodatky.

4/ projednání závěrečného účtu Mikroregionu Český ráj za r. 2005, projednání rozpočtu MR ČR na r. 2006 - oba dokumenty jsou přílohou zápisu.

5/ Informace o přípravě územního plánu obce

Územní plán obce je nutností, na plánu je nutno začít pracovat z důvodů získávání dotací, je nutné řešit jak se dál obec bude rozvíjet, využití území v obci, každá parcela bude muset být zhodnocena, každý si bude muset rozmyslet co má v plánu s pozemkem, který vlastní.
Ing. Havrda - každá obec musí mít do určité doby zpracován územní plán, je to dáno zákonem. Každý občan by se měl podílet na přípravách, zadání í schvalování územního plánu obce.

6/ rozpočtové změny, hospodaření obce k 30.9.2005, příprava rozpočtu na r. 2006

Ing. Havrda přednesl zprávu o výsledku hospodaření obce I. až IX.2005
Příjmy - daří se plnit rozpočet - plnění příjmů je 103%.
Na výdajích se šetří - plnění 79% schváleného rozpočtu.
Po získání dotací a zahájení investičních akcí je nutno upravit rozpočet - jsou navrženy rozpočtové změny.

V letošním roce obdržel OÚ Karlovice tyto dotace:
13.000,- Kč       od MěÚ Turnov na zhotovení obecních symbolů
10.000,- Kč       od Nadace Partnerství osázení skládky Hrobka
250.000,- Kč     od kraje na úroky z úvěru
24.000.- Kč       od kraje na obnovu dopravního značení na obecních komunikacích
25.000.- Kč       od kraje na plovoucí čerpadlo pro hasiče
881.000.- Kč     od kraje na rekonstrukci a rozšíření vodovodu Přáslavice (bez přípojek)
288.000.- Kč     od kraje na zhotovení projektu pro stavební povolení a realizaci stavby zách.parkoviště Sedmihorky (obec se nebude podílet svými finančními prostř.)

Výdaje vynaložené oproti schválenému rozpočtu:
1.500 000,- Kč       vodovod Přáslavice
30.000,- Kč            oprava vodovodu Radvánovice
90.000,- Kč            bourání Pabiškovy hospody
20.000.- Kč            příspěvek TJ Hrubá Skála na Skalní město
44.000,- Kč            plovoucí čerpadlo pro hasiče
10.000,- Kč            oprava hřbitovní zdi
11.000,- Kč            panelová cesta Radvánovice
100.000,- Kč          daně
15.000,- Kč            zeleň Hrobka
10.000,- Kč            služby
50.000,- Kč            opravy komunikací
85.000,- Kč            opravy čp.80,99
60.000,- Kč            další provedené opravy

Stav finančních prostředků obce k 30.9.2005 dle výkazu - viz. příloha zápisu

Během října proběhly další platby:
490.000.- Kč         úhrada zálohové fa firmě Zikuda (rekonstrukce vodovodu)
200.000,- Kč         úhrada splátky dodavatelského úvěru firmě BAK (sport. areál Sedmihorky)
Stav finančních prostředků k 30.10.2005 na BÚ 2.774 tis. Kč

pí.Špačková - podává informaci: komunikace Roudný - Svatoňovice není naším majetkem, ale opravujeme ji. Je možnost odkoupení povrchu vozovky ( ne pozemků).

ing.Dlask - jako občan se ptám, kolik si OÚ vzal úvěr na postavení bowlingu, jak je úvěr splácen
pí.Špačková - toto bylo několikrát na zastupitelstvu projednáváno, úvěr je ve výši 15 mil. Kč od E- banky, 5 mil. Kč činí dodavatel. úvěr od BAKU, úvěr je na 15 let.

p.Brožek - obec získává každým rokem relativně velký objem různých dotací, je zde vidět dobrá připravenost na akce
- obec musí být razantnější při vymáhání dluhů

Rekonstrukce a rozšíření vodovodního řádu v Přáslavicích ( akce je před dokončením)
pí.Špačková - výběrové řízení na rekonstrukci a rozšíření vodovodního řádu vyhrála fi Zikuda z Turnova. Předpokládaná cena díla cca 1.500.000.-Kč. Na akci byla získána dotace ve výši 881 tis. Kč, zbývající část uhradí obec z vlastních zdrojů.
Před zahájením rekonstrukce bylo s majiteli nemovitostí jednáno o rekonstrukci stávajících domovních přípojek. Rekonstrukce dom. přípojek (jedná se o 12 přípojek) je po projekční stránce zahrnuta do projektu, včetně stavebního povolení. Bylo ústně dohodnuto, že si každý majitel uhradí sám rekonstrukci přípojky, neboť dotace byla poskytnuta na rekonstrukci a rozšíření hlavního řadu - bez přípojek.

ing. Nekola - dotace činila 880 tis., obec dala 600 tis., financování navrtávání hl. řádu a hlavního uzávěru domovní přípojky platí ze zákona majitel vodovodu. Jak je možné, že se našly peníze jen na hlavní řád.

ing.Havrda - obec si je vědoma, že navrtání a hlavní uzávěr je součástí hlavního vodovodního řádu, ale vzhledem k částce 600 tis. Kč, kterou na rekonstrukci uvolnila z rozpočtu a vzhledem k historii rekonstrukcí vodovodů v dalších osadách (Radvánovice,Roudný - kde si každý přípojku včetně navrtání a uzávěru platil sám) požádala majitele o úhradu celé rekonstrukce domovní přípojky včetně navrtacího pasu a hlavního uzávěru - (ústní dohoda při přípravě akce).

ing. Nekola - navrtací pas a hlavní uzávěr platit nebudu, přípojka by se měla platit na hranici svého pozemku
- Proč se rozšíření hlavního vodovodního řádu vedlo v této trase (přes pole a podél Zelené cesty do Přáslavic). V dané lokalitě není zástavba hlavní řád je zbytečně dlouhý a bude zde zkažená voda. V řádu může být voda max.3 dny , stávající řešení je špatné.

ing Havrda - vodovod je dělán podle projektové dokumentace, která byla schválena, projektant si za práci zodpovídá. V dané lokalitě se počítá s výstavbou rodinných domků, na některé je již vydáno stavební povolení. Rozšířením vodovodního řádu bude umožněno bezproblémové napojení nových staveb na vodovod.
ing. Dlask - majitelem vodovodního řádu je obec, po převzetí vod. řádu firmou Zikuda se voda zdražila o 2,- Kč
ing. Havrda - vodovod, který je skutečně výlučně majetkem obce, provozuje a má v nájmu odborná firma Zikuda z Turnova, která má pro tuto činnost povolení. Provozování vodovodu malou obcí je při současné legislativě prakticky nemožné.
pí.Špačková - od určité doby se za každý odebraný m3 platí státu 2,- Kč i to byl důvod ke zdražení vody ( nyní je cena vody 11.- Kč/ m3 , což je v porovnání s okolními obcemi jedna z nejnižších na okrese).
p.Padrůňková - v Radvánovicích si platil každý občan přípojku sám
p.Stuchlík - potvrdil, že si v Radvánovicích platil přípojky každý sám. I on měl ve svém vystoupení připomínku k provozování vodovodu v Radvánovicích Firmou p. Zikudy. Vodovod není údajně dostatečně odkalován, teče rezavá voda. Nemůže obec zvolit jiného provozovatele?
p.Padrůňková - voda tekla i v minulosti "rezavá", je velmi agresivní (železitá). V případě jiného provozovatele lze předpokládat nárůst ceny vodného.
Na dotaz pana Lochmana, kdo bude hradit opravu případné poruchy navrtacího pasu nebo hlavního uzávěru domovní přípojky, když je v podstatě součástí hlavního řádu . Starostka Špačková odpovídá, že v těchto případech hradí opravy vždy v plné výši obec.
ing. Havrda - dodavatel rekonstrukce a rozšíření vodovodu a domovních přípojek fi Zikuda vystaví na základě ústní dohody faktury za rekonstrukce domovních přípojek občanům a to včetně navrtacího pasu a hlavního domovního uzávěru. Občané, kteří se rozhodnou, že navrtací pas a hlavní uzávěr nezaplatí přijdou s fakturou na obecní úřad a částka za tyto položky jim bude proplacena.
Po vyúčtování celé akce, vzhledem k vynaloženým nákladům, rozhodne ZO o případném navýšení ceny vody v Sedmihorkách v r.2006.

7/ diskuse

p.Jakubec - navrhuje v Sedmihorkách na autobusové zastávce zhotovit sedlovou střechu ( stávající střecha dosluhuje, z architektonického hlediska neodpovídá současným trendům a požadavkům)
pí.Špačková - informuje, že obec získala od kraje dotaci ve výši 288 tis. Kč. Účelová dotace bude použita na zhotovení projektu pro stavební povolení a realizaci stavby záchytného parkoviště v Sedmihorkách (obec se nebude na projektu podílet svými finančními prostř.)
p.Ruček - před obchodem v Radvánovicích opravit propadlou silnici, je to po vybudování plynu, informovat se u firmy Gasko, je-li nárok na reklamaci
- u nádob na recyklovatelný odpad v Radvánovicích jsou ucpané propustky
- ve špatném stavu je cesta k nádraží ČD v Radvánovicích
- u světla před nádražím je vytažen zemnící pás
- je potřeba zajistit opravu asfaltu na komunikaci před železničním přejezdem Hrubá Skála
pí.Špačková - byla provedena oprava silnice Sedmihorky - Svatoňovice ( materiál zajistila obec, práce provedla správa a údržba silnic)
- v obci byly rozmístěny další kontejnery na separovaný odpad. Za tyto kontejnery neplatí obec nájemné, hradí pouze vyvážení. Naproti tomu, dle hmotnosti vytříděného odpadu získává finanční prostředky.
p.Prokopec - je třeba zajistit opravu obecní cesty v Radvánovicích pod Bělohlávkovými

p.Brožek - odpočívadlo u I/35 ve Valdštejnsku - dát podnět aby se o něj někdo (vlastník) staral,
- Geopark - občané včetně samospráv dotčených obcí nebyli o problematice zápisu vůbec informováni. V podstatě byli postaveni před hotovou věc, bez možnosti vyjádřit se. Vzhledem k tomu, že se jedná o samosprávná území je tento postup přinejmenším značně problematický. K čemu jsou zastupitelstva obcí, když se o jejich území rozhoduje bez jejich stanoviska?
pí.Špačková - Geopark nezahrnuje pouze území CHKO, ale má rozlohu 700km<sup>2</sup>
pí.Padrůňková - určitě zde bude zvýšen turistický ruch, bude to větší zátěž na přírodu, co nám to přinese? Musí být snahou obcí, aby pozitiva převažovala nad negativními vlivy tohoto rozhodnutí.

Na dotaz pí.Machové - co bude s pozemkem po Pabiškově hospodě v Karlovicích, odpověděla pí.Špačková - pozemky v souladu s rozhodnutím ZO budou prodány. V současné době jsou přesně zaměřovány (část pozemku je ve skutečnosti součástí silnice), bude jednáno s vlastníkem silnice o majetkovém vypořádání. Až budou pozemky přesně definovány a vytyčeny budou nabídnuty k odprodeji. Obec bourání stálo již 90 tis. Kč ( bourací firma, kontejner, statik, geolog,odhadce aj.) tyto peníze se musí obci vrátit z realizovaného prodeje.

pí.Špačková - přednesla informaci, že Městská policie Turnov chce rozšířit svoji působnost i na naši obec. Tato činnost by byla prováděna na základě uzavřené smlouvy, za roční poplatek 156.200 Kč.
ZO vzalo informaci na vědomí. Bylo rozhodnuto, že obec zatím nabídku nevyužije, je možné se ke spolupráci s Mě Policií Turnov znovu vrátit.

p.Prokopec - vznesl dotaz, má-li obecní úřad přehled kolik lidí bylo na Slamáku i ostatních akcích pořádaných v areálu Šťastná země v Radvánovicích v letoším roce
pí.Špačková - s pořadateli akcí (Alternativa 3000) pořádaných v Radvánovicích jsou neustále problémy, dosud neuhradili poplatek ze vstupného za r.2004. V letošním roce sice částečně splnili ohlašovací povinnost, ale doposud u žádné pořádané akce neoznámili počet účastníků a výši vybraného vstupného, jak ukládá obecně závazná vyhláška. OR rozhodla, že obec bude dále postupovat v souladu s vyhláškou - vymáhat dlužné částky poplatků ze vstupného, případně bude rozhodnuto o sankcích.

8/ Usnesení, závěr

pí.Kukeňová přečetla usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce, usnesení je přílohou tohoto zápisu
Pro 12 proti 0 zdržel 0

Závěrem pí. starostka poděkovala všem přítomným za účast. Zastupitelstvo skončeno ve 23,00 hod.

zapsala J.Vítková
 
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 4.11.2005
 
starostka obce Karlovice

| Hlavní stránka | Úvod |