Usnesení

z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 6. května 2005 v Karlovicích.

Zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje :

1/ zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
2/ rozpočtový výhled obce na roky 2006 až 2010
3/ prodej části pozemku ppč. 36/1 v k.ú. Karlovice rodině Kukeňových
4/ změny v urbanistické studii obce :
    ppč. 700/2 v osadě Radvánovice stavebník Lucie Štefková, Radvánovice 79
    ppč. 1213 v osadě Sedmihorky majitel pozemku ing. Jaromír Pekař, Turnov
5/ zmocnění starostky k podpisu smluv týkajících se přijetí finančních prostředků z grantů a dotací
6/ rozhodnutí obecní rady ve věci poplatku ze vstupného z akcí organizovaných o.s. Alternativa 3000 v roce 2004 v Radvánovicích

b/ bere na vědomí :

1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce
3/ informace o podaných žádostech o dotace a granty

c/ ukládá :

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise


Zápis

z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 6. května 2005 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva obce řídila starostka pí. Špačková
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 14 zvolených členů zastupitelstva obce, p.Šafář byl omluven.

Pro jednání byl předložen tento program:
1) úvod
2) zpráva rady obce
3) zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
4) informace o pronájmu obecních nebytových prostor (motorest Zavadilka, prodejna Radvánovice, bowling Sedmihorky, Autocamp Sedmihorky) a poplatek ze vstupného Slamák 2004
5) diskuse
6) usnesení, závěr

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí.Šimánková, p.Drahoňovský
Ověřovateli zápisu jsou: pí.Padrůňková, p.Brožek
K předloženým návrhům nebyly připomínky a ani nikdo z členů zastupitelstva nepožadoval žádné doplnění.

1/ Úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele i občany obce

2/ Zpráva o činnosti obecní rady
Obecní rada se od posledního zastupitelstva sešla 2x. (1x duben, 1x květen), zpráva o činnosti OR je přílohou tohoto zápisu

3/ zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
Krajský úřad Libereckého kraje zaslal zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Kontrola se velmi podrobně zabývala přijatým úvěrem na stavbu sportovního areálu.
Zjistila, že není dokončeno ocenění obecních pozemků pro účetnictví, byly zjištěny drobné chyby v účtování, odměny neuvolněným zastupitelům musí být vypláceny v měsíčních termínech, i když se jedná o malé částky, starostce obce bude doplacena nevyplacená odměna, dle zák. z r. 2004.

4/ informace o pronájmu obecních nebytových prostor (motorest Radvánovice, prodejna Radvánovice, bowling Sedmihorky) a poplatek ze vstupného Slamák 2004
Slamák 2004
Ing. Tomsa a ing. Bělohradský přišli ZO požádat o prominutí zaplacení poplatku ze vstupného, za akce pořádané v Areálu Šťastná země v Radvánovicích v roce 2004 ve výši Kč 29.323,--. Přiznání za rok 2004 bylo předáno až v r. 2005, výše uvedená částka měla být na základě rozhodnutí OR zaplacena do 15.3.05.
Ing. Tomsa - všechny akce, které proběhly jsou na bázi občanského sdružení, akce jsou neziskové,. Vyhláška obce připouští odpuštění vybírání poplatků. Náklady na akce byly vyšší než příjmy, proto žádáme o prominutí poplatků.
Pořádané akce jsou také přínosem pro obec.
Ing. Bělohradský - nabízíme Vám místo poplatků zhotovení dřevěných prvků v hodnotě 90 tis. Kč, občané obce by měly na všechny akce vstup zdarma, areál se bude dále rozvíjet.
pí.Špačková - obecní rada trvá na zaplacení poplatků, obec je jeden z největších Vašich sponzorů, zaplatila také 6.600,-- Kč za odvoz uhynulých zvířat ve Vašem areálu.
ing. Havrda- poplatník je povinen 5 dnů před konáním akci oznámit a do 15 dnů po ukončení akce oznámit výši vstupného. Toto oznámení jsem obdrželi až v r. 05.
pí.Špačková - poplatky platí všichni, i když na akcích vyberou minimální vstupné. Za rok 2002,2003 byly poplatky prominuty úplně.
p.Drahoňovský - využít nabídky výrobků v ceně 90 tis,
ing. Bělohradský - firma zaměstnává 80 lidí, lze vybavit našimi výrobky dětská hřiště, vyrobit autobusové zastávky,
p.Prokopec - kdyby měli místní obyvatelé do areálu Šťastná země vstup zdarma, nemusely by se v obci budovat jiná dětská hřiště,
p.Brožek - proč je vedena diskuse kvůli poplatku, když propagace musí stát daleko více, než tento poplatek, tyto stavby jsou propagací Vaší firmy, bylo by vhodné prolézačky obce věnovat a poplatek zaplatit,
pí.Padrůňková - Tomovy parky - doplňují Alternativu 3000, jsou určitě velmi výdělečné, obec určitě finanční prostředky získané z poplatku ze vstupného dokáže využít ku prospěchu všech občanů,
ing. Havrda - každý by chtěl prominout poplatky, toto není možné
p.Drahoňovský - je nutno uvážit co potřebujeme více zda výrobky nebo peníze
pí. Špačková - sídlo firmy je v Radvánovicích čp. 11

Hlasování o prominutí poplatku: pro zaplacení poplatku 10, prominutí poplatku 4 zdržel 0

Restaurace & Bowling Sedmihorky
pí.Špačková - dlužné nájemné dosáhlo výše 300 tis Kč (únor,březen, duben 2005). Obec platí každý měsíc úvěr, leasing, proto je třeba urychleně tuto situaci řešit, neboť by se obec mohla dostat do finančních problémů.
V areálu bowlingu jsou oproti předpokladům neúměrně vysoké náklady na elektr.energii - vysoké měsíční zálohy + doplatek 101 tis. Kč. Měřením bylo zjištěno, že hlavní jistič byl předimenzován - nainstalován nižší jistič - sníží se měsíční platby dané velikostí jističů. Ve spolupráci s nájemci prověřit spotřebu el. energie - zjistit příčinu velké spotřeby oproti původním propočtům.
p. Bedrníček (nájemce bowlingu) - snahou nájemců je splatit dluh v nejkratším možném termínu po každém víkendu přinese peníze co vydělají
pí. Špačková - obec se dostává do rizika, neboť banka vše kontroluje, musí se vše dokladovat
p.Brožek - bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení, věděli jste do čeho jdete, pokud se nedohodneme na úhradě, bude nutné uvažovat o ukončení nájmu a vypsat nové výběrové řízení na obsazení restaurace a bowlingu
ing. Havrda - dojde-li k dohodě není co řešit, jinak bude nutné vypsat nové výběrové řízení. Za období 4 měsíců, nebyla zaplacena ani koruna
pí.Padůňková - navrhnout splátkový kalendář
ing. Havrda - OR navrhla nájemcům způsob splácení dluhu formou pravidelného odevzdávání tržeb z provozu bowlingových drah. Na toto p.Bedrníček nepřistoupil.
pí.Špačková - do týdne dát na papír splátkový kalendář
pí.Padrůňková - je potřeba připomenout, že obec ručí za poskytnutý úvěr majetkem obce, o který by v případu finančních problémů mohla přijít
ing. Havrda - p. Bedrníček do týdne zpracuje a předloží splátkový kalendář a dne 16.5.2005 v 17 hod se sejde obecní zastupitelstvo na rozšířeném jednání OR a rozhodne o dalším postupu

Motorest Zavadilka
Proběhlo výběrové řízení na pronájem a od 1.5.2005 je motorest pronajat manželům Karbusickým z Tatobit. Z dosavadním nájemcem p. Jedličkou bude provedeno finanční vyrovnání.

Autocamp Sedmihorky
Ze strany autocempu jsou placeny dohodnuté splátky a nájemné v požadované výši.

Prodejna Radvánovice
Dluží nájemné a poplatky za leden až duben, po vrácení přeplatku na daních dluhy zaplatí.

Radvánovice čp. 107
Dluhy na nájemném (2 případy). Dlužníkům budou doporučeným dopisem zaslány výzvy k zaplacení.

5/diskuse
ing. Havrda - na základě provedené kontroly KÚ Lbc, musí obec mít finanční výhled na roky 2006-2010. Návrh je předkládán ZO ke schválení.
pí.Špačková - Pabiškova hospoda - 25.5. proběhne na Tech. universitě Lbc konference ohledně využití, je zde také nabídka na zbourání, materiál by byl využit , dojde-li k dohodě o zbourání, je nutné vyklidit nepořádek uvnitř,.
p.Kabeláč - co je za budovou, skála nebo volný prostor, aby nedošlo k sesutí
pí.Špačková
- prodej pozemku ppč. 36/1 rodině Kukeňových v Drážkách, jedná se o obecní pozemek mezi pozemky Kukeňových
- přišla pozvánka na projednání dokumentu ohledně silnice R35, jednání proběhne dne 26.5.2005 v Liberci
- radar umístěný v Radvánovicích - denně projede v průměru 5 tisíc aut
- oprava silnice na Roudný, 5 let se píše na Krajskou správu silnic Lbc, stále neúspěšně; s opravou silnice se nepočítá ani v letošním roce
- poslední informace - 5.5.2005 proběhlo jednání s ing. Douděrou z KÚ Lbc, po prohlédnutí stavu silnice, bude přednostně provedena oprava úseku v délce cca 400m
- Měst.policie Turnov nabízí spolupráci - podíl spolufinancování obcí tuto činnost by měla zajišťovat policie ČR
- Změny v urbanistické studii - výstavba rodinného domku sl. Lucie Štefková - Radvánovice vedle trafostanice. Ing. Jaromír Pekař - výstavba rodinného domku na Hrobkách za Karáskovými
- Výsadba stromků na Hrobkách - z nadace "Partnerství Brno" získáno 10 tis. Kč, je požádáno o grant z prostředků Liberec. kraje
- Na úroky z úvěru na fotbalové šatný získána dotace 250 tis. Kč
- Z prostředků Města Turnov - získán grant 13 tis. Kč, bude použito na výrobu obecního znaku
- Dále bude žádáno o grant na výměnu dopravního značení na místních komunikacích
- grant na podporu tělovýchovy
- z inv. Fondu LK na drobné vodohosp. Akce - vodovod Přáslavice
- Je také nutné shánět finanční prostředky na výstavbu záchytného parkoviště Sedmihorky. Dopravní situace v dané lokalitě je neúnosná !
- Je zapotřebí, aby ZO zmocnilo starostku k podpisu smluv týkajících se finančních prostředků získaných formou grantů a dotací.
Ing. Havrda předkládá ZO k posouzení nabídku zasílání krátkých textových zpráv SMS občanům na mobilní telefony. Náklady na odeslání jedné textové zprávy cca 50 hal. Prvním krokem by měla být anketa - zjistit zájem občanů o tuto službu.
pí.Šimánková - co s majitelem pozemku u kostela p. Matěcha
p.Špačková - bude se řešit

6/ Usnesení
Návrh usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce přečetl p. Drahoňovský
Hlasování: 14 pro 0 proti 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat a schválen 14 přítomnými členy zastupitelstva obce.

Závěr zasedání provedla pí. Špačková.
Skončeno ve 22,30 hod.

zapsala J.Vítková
 
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 6.5.2005
 
starostka obce Karlovice


| Hlavní stránka | Úvod |