Usnesení

z 13. zasedání obecního zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 24.června 2005 v Přáslavicích

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje :

1/ odkoupení 1/4 poz. parcely č. 753 v k.ú. Karlovice za Kč 21,- za m2 od Úřadu pro zastupování státu a zmocňuje tímto starostku k podpisu předmětné kupní smlouvy
2/ odkoupení pozemků /jejich částí/ v lokalitě pod kostelem Přáslavice, poz. č. 305/3 a 311/2 od pí. Kadlecové z Rovenska p. Tr., cena pozemků bude stanovena po zpracování znaleckého posudku
3/ komisionářskou smlouvu ve věci odstranění čp. 7 Karlovice a zajištění prodeje pozemků,
které se vztahují k čp. 7
4/ změnu v urbanistické studii obce, novostavba rodinného domu, manželé Kohlovi

b/ bere na vědomí :

1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce
3/

c/ ukládá :

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise


podpisy : Kukeňová Renata Richterová Olga


Zápis

z 13. zasedání obecního zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 24.června 2005 v Přáslavicích

Přítomni: pí.Špačková, Kukeňová, Richterová, Šimánková, Vítková, Tulach,Padrůňková, ing. Havrda, Prokopec, Šafář, Brožek

Omluveni: p.Hlubučková, Machačný, Ruček, Drahoňovský

Program zasedání:
1/ úvod
2/ zpráva o činnosti rady obce
3/ - využití území po odstranění čp. 7 Karlovice (Pabiškova hospoda),
- změna v urbanistické studii obce - novostavba RD na Kvítkovicích, k.ú. Karlovice
4/ diskuse
5/ usnesení, závěr

1/ Úvod

Pí.starostka přivítala přítomné zastupitele i občany obce.
K předloženému programu nebyly připomínky a ani nikdo nepožadoval jeho doplnění. Program jednání byl schválen všemi hlasy.
Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí.Richterová, Kukeňová
Ověřovateli zápisu jsou jmenováni: p.Šafář, Prokopec
Zapisovatelkou jednání je pí.Vítková

Úkoly uložené usnesením 12.zastupitelstva byly splněny pouze částečně.
Občanskému sdružení Alternativa bylo zasláno rozhodnutí ZO ve kterém požadujeme poplatek ze vstupného. Tento dopis nebyl na adrese v Turnově převzat a dne 23.6.2005 byl po telefonickém rozhovoru předán osobně ing. Tomsovi.

2/ zpráva o činnosti rady obce
obecní rada se sešla od posledního zastupitelstva 1x, zápis je přílohou

3/ a) využití území po odstranění čp.7,
    b) změna v urbanistické studii obce

ad.a)
pí.Špačková informovala o bourání nemovitosti čp.7 v Karlovicích. Od počátku června probíhá demolice veškerý očištěný materiál se ukládá na palety a odváží.
ZO je předložen k projednání návrh komisionářské smlouvy, kterou obec Karlovice uzavře s realitní kanceláří C.P.A. REAL s.r.o. Praha 3, IČO 25279637.
    - Výše uvedená realit.kancelář zajistí cestou dodavatelů, které vybere svým jménem a na své náklady odstranění čp. 7 v Karlovicích.
    - Realit. kancelář po dokončení demolice zajistí prodej pozemků náležících k dané nemovitosti. Finanční prostředky získané prodejem budou použity na uhrazení všech nákladů spojených s demolicí objektu.
( Návrh komisionářské smlouvy je přílohou tohoto zápisu)
Kdo souhlasí, s návrhem předložené komisionářské smlouvy a s prodejem uvedených pozemků
Pro 11 zdržel 0 proti 0
ad.b)
pí.Špačková - změna v urbanistické studii, stavba RD na Kvítkovicích,k.ú.Karlovice , manželé Kohlovi,
Kdo souhlasí se změnou v urbanistické studii
Pro 11 zdržel 0 proti 0

pí.Špačková - předkládá ZO návrh na odkoupení 1 poz.parcely 753 v k.ú. Karlovice (jedná se o panelovou cestu u DPS v Radvánovicích ) od Úřadu pro zastupování státu, jedná se o 453m2 za Kč 9.513,--.
Kdo souhlasí, aby obec koupila tento pozemek
Pro 11 zdržel 0 proti 0
pí.Špačková- předkládá ZO návrh na odkoupení pozemku (jeho části) v lokalitě pod kostelem v Přáslavicích. Jedná se o poz.č.305/3 a 311/2 od.pí.Kadlecové z Rovenska p.Tr., cena za pozemek bude známa a předložena ke schválení po zpracování znaleckého posudku.Kdo souhlasí, aby obec koupila tyto pozemky.
Pro 11 zdržel 0 proti 0

4/ diskuse
pí.Špačková
- vrátilo se 70 anketních lístků ohledně zasílání zpráv o dění v obci pomocí SMS
- v ATC Sedmihorky řádí zloději, rozřezávají a vykrádají stany, p.Rákosník povolal hlídací agenturu
- v červenci provede BAK a.s.záruční opravy v Radvánovicích na DPS
p.Šafář - zatéká v nové přístavbě hasičské zbrojnice v Karlovicích, prověřit možnost reklamace u dodavatele stavby
p.Brožek - u pizzerie v Radvánovicích neustále stojí auta na krajnici I/35 a není vidět při výjezdu z vedlejší silnice, dát tam betonové zátarasy
pí.Špačková - možnost také vybudovat chodník ( závislé na finančních prostředcích)
pí.Kukeňová - je-li možno koupit větší síť na Roudný na fot.hřiště, aby míč nelétal na sousední zahradu
pí.Špačková
- přibudou nové kontejnery na tříděný odpad (PET,sklo, papír)
- turnovská čistička je částečně mimo provoz, odpady (fekálie) se vozí do Liberce, Žel.Brodu
- budou se provádět opravy propustků pod silnicí I/35 v úseku Sedmihorky - Turnov, následně v r.2006 by měla následovat rekonstrukce povrchu vozovky

5/ usnesení, závěr
pí. Kukeňová přečetla usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce , usnesení je přílohou tohoto zápisu

Pro 11 zdržel 0 proti 0
Závěrem pí.starostka poděkovala všem přítomným za účast.
Zastupitelstvo skončeno ve 21,00 hod.

zapsala J.Vítková
 
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 24.6.2005
 
starostka obce Karlovice

 

| Hlavní stránka | Úvod |