Usnesení

ze 11. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 4. března 2005 v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje :

1/ výsledek hospodaření za rok 2004
2/ rozpočet obce na rok 2005 příjmy ve výši Kč 10.867.000,-

výdaje ve výši Kč 10.267.000,-
3/ závěrečný účet obce za rok 2004

b/ bere na vědomí :

1/ všeobecné informace
2/ zprávu o činnosti rady obce

c/ ukládá :

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy : Zdeněk Brožek, v.r. Josef Machačný, v.r.


Zápis

z 11. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 4. března 2005 v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva obce řídila starostka pí. Špačková.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva, pí.Padrůňková a p.Tulach jsou omluveni.

Pro jednání byl předložen tento program:
1) úvod
2) zpráva o činnosti rady obce
3) zpráva o výsledku hospodaření za r. 2004,projednání závěrečného účtu obce za r.2004
4) návrh rozpočtu na rok 2005
5) projednání zprávy z provedené finanční kontroly obce
6) diskuse
7) závěr

Pí. Špačková oznámila, že bude vypuštěn bod 5) předloženého programu (projednání zprávy z provedené finanční kontroly obce) - zpráva kontrolního orgánu není zatím k dispozici.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Machačný, p. Brožek
Ověřovatelkami zápisu z dnešního zasedání jsou: pí.Richterová, pí.Hlubučková

K předloženým návrhům nebylo připomínek a ani nikdo z členů zastupitelstva nepožadoval žádné doplnění.

Program jednání a předložené návrhy byly odsouhlaseny 13 hlasy.

1/Úvod
Paní starostka přivítala zastupitele i přítomné občany obce.

2/ Zpráva o činnosti obecní rady
OR se sešla od posledního zasedání 4x (2x prosinec, 1x leden, 1x únor), zpráva o činnosti OR je přílohou tohoto zápisu.

3/ Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2004, projednání závěrečného účtu za r.2004
Zprávu přednesl ing.Havrda. Tato zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu včetně závěrečného účtu za r. 2004.
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel

Zpráva a závěrečný účet schváleny 13 přítomnými členy zastupitelstva obce.

4/ Návrh rozpočtu obce na rok 2005
Tento návrh přečetl ing. Havrda. Návrh rozpočtu je nedílnou přílohou tohoto zápisu.

 Zůstatek z r.2004
653 000.-Kč
 Příjmy r. 2005
10 867 000.-Kč
 K dispozici celkem
11 520 000.-Kč
 
 Výdaje r. 2005
10 267 000.-Kč
 Splátka dlouhodobých půjček
143 000.-Kč
 Splátka úvěrů
1 110 000.-Kč
 Celkem
11 520 000.-Kč

K předloženému rozpočtu neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.
Starostka pí.Špačková - nastínila možné využití finanční rezervy , které by proběhlo během roku formou rozpočtových změn
- na OÚ je potřeba zakoupit novou kopírku,
- do pečovatelského domu zakoupit el.sporák,
- na OÚ zakoupit sekačku ( traktůrek), pro sekání větších ploch,které patří obci

Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel

Rozpočet na r. 2005 byl přijat a schválen 13 přítomnými členy zastupitelstva obce.

5/ Projednání zprávy z provedené finanční kontroly obce
Tento bod nebude projednán, neboť ještě nedošla zpráva z provedené kontroly na OÚ.

6/ Diskuse

pí.Špačková
- studenti Tech.univerzity Lbc si nafotili objekt Pabiškovy hospody v Karlovicích, bude zpracována studie na případné další využití nemovitosti; v úvahu přichází i možnost demolice - využít nezaměstnané a zorganizovat bourání s jejich pomocí
- byla dána výpověď nájemní smlouvy p.Jedličkovi z Motorestu Zavadilka k 31.5.2005.
- je vypsáno výběrové řízení na pronájem Motorestu v Radvánovicích
- město Turnov vyhlásilo granty na drobné projekty spádových obcí (400 tisíc), obec požádala o 13 tisíc korun - tyto peníze budou použity na zhotovení obecních symbolů

p.Ruček
- navrhuje rozšířit násep u silnice od Pelců k Šichovým, tento úsek u frekventované silnice I/35 je nebezpečený pro chodce,
- zařízení na měření rychlosti instalované v Radvánovicích často nefunguje
p.Šonský
- v Radvánovicích u Pelců nesvítí světlo VO
pí.Šimánková
- navrhuje snížení obrubníků u chodníků při přechodech pro chodce v Sedmihorkách - možnost bezbariérového přístupu na chodník
p.Machačný
- vybudovat chodníček pro pěší z Hrobek k Zelené cestě nebo až do Sedmihorek k Šafářovým
p.Ruček
- u Pizzerie v Radvánovicích překáží ve výhledu při výjezdu od Doubravic reklamní tabule
pí.Špačková
- na silnici od Hnanic bude umístěna u pizzrie značka o zákazu zastavení
p.Havrda
- upozorňuje na neutěšený stav na zastávce ČD v Sedmihorkách - zavřená čekárna, uzavřené a nefunkční WC, kultura cestování neodpovídající 21.stol.
pí.Špačková
- majitelé firmy Neogen Svatoňovice - p. Škoda a p.Janků žádají o umístění reklamní tabule o rozměrech 210x150 cm nad zábradlí v Sedmihorkách ( na křižovatce u Hořenska) , rada obce s umístěním tak velké reklamy nesouhlasí
p.Janků
- představil záměry firmy Neogen, nabídku služeb a prodejního sortimentu. Přednesl zastupitelstvu obce odvolání proti rozhodnutí rady.
pí.Špačková
- kdo ze zastupitelů souhlasí s umístěním velké reklamní cedule jak ji p.Janků a p. Škoda ukázali

Hlasování : 0 pro 10 proti 3 zdrželi
Zastupitelstvo potvrdilo rozhodnutí rady - je možné umístit reklamní tabuli pouze o velikosti jako jsou stávající.

pí.Kukeňová
- urguje umístění kontejneru na plasty na Roudném
pí.Špačková
- rozmístění nových kontejnerů na separovaný odpad je v plánu, budou umístěny i další kontejnery v Sedmihorkách a v Radvánovicích u atriových domů
- je potřeba jmenovat a schválit složení výběrové komise pro posouzení nabídek k pronájmu Motorestu v Radvánovicích. Žádosti o pronájem je možné předkládat na OÚ do 25.3. 2005.
- předkládá návrh, aby výběrová komise pracovala ve složení: p.Šafář, p.Prokopec, pí.Vítková. Návrh schválen.

7/Usnesení
Návrh usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce přečetl p. Machačný.

Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel

Návrh usnesení byl přijat a schválen 13 přítomnými členy zastupitelstva obce.
Závěr zasedání zastupitelstva obce provedla pí. Špačková .
Skončeno ve 21,45 hod.

zapsala J.Vítková
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 4.3.2005
starostka obce Karlovice

| Hlavní stránka | Úvod |