Usnesení

ze 7. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 20. února 2004 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje :

1/ výsledek hospodaření za rok 2003
2/ rozpočet obce na rok 2004
3/ dílčí úpravy platných obecních vyhlášek schválených obecním zastupitelstvem dne 4.12.2003
4/ požární řád obce
5/ dodatek ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí ČR ve věci plynofikace osad Karlovice a Sedmihorky
6/ Vypořádání majetku v ATC Sedmihorky dle předloženého návrhu, který je součástí usnesení

b/ bere na vědomí :

1/ všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
2/ zprávu o jednání obecní rady
3/ převod správy vodovodu v Sedmihorkách firmě AQUA Turnov, s.r.o.
4/ výběrové řízení na nájemce a provozovatele bowlingové haly + restaurace - ve sportovním areálu v Sedmihorkách

c/ ukládá :

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise
2/ starostce zajistit zpracování smlouvy s panem Rákosníkem ( vypořádání majetku v ATC)

d/ neschvaluje :

1/ prodej části obecního pozemku podél p.p.č.776 (Zelená cesta) manželům Kabeláčovým


Zápis

ze 7. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 20. února 2004 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva řídila starostka p. Špačková.
Kontrolou prezenční listiny je zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů obecního zastupitelstva, tři jsou omluveni.

Pro jednání byl předložen tento program:
1/ úvod
2/ zpráva o činnosti obecní rady
3/ výsledek hospodaření za rok 2003
4/ rozpočet obce na rok 2004
5/ úpravy platných obecních vyhlášek, sportovní areál, požární řád obce
6/ schválení dodatku smlouvy se SFŽP - plynofikace Sedmihorky
7/ diskuse
8/ usnesení, závěr

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí.Kukeňová, pí. Hlubučková
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli pověřeni: p.Šafář, p.Tulach
Zapisovatelkou dnešního jednání je pověřena: pí.Vítková

K předloženým návrhům neměl nikdo připomínku a ani nikdo z členů obecního zastupitelstva nepožadoval jeho doplnění.
Program jednání byl odsouhlasen 12 hlasy.

1/ úvod
Pí. starostka přivítala zastupitele i všechny přítomné občany obce.

2/ zpráva o činnosti obecní rady
OR 29.12.2003
- ČIŽP zaslala rozhodnutí ve věci udělení pokuty Autocampu Sedmihorky za porušení zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, kdy v ATC byly prováděny činnosti bez projednání s dotčenými orgány a na pozemcích jiných vlastníků
- Pí.Naděžda Plašilová a pí.Petra Plašilová,Turnov, majitelky nemovitostí ve spodních Radvánovicích žádají opětovně o vydání stanoviska k přístupu domu čp.39 Roudný. Stanovisko bylo vydáno, je neměnné. Celá záležitost bude konzultována s právníkem.
- Pí.Šichová, Zubková a Roštejnská žádají o prodloužení nájemného vztahu s obcí ve věci pronájmu prodejny v Radvánovicích, rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy. Dále žádají o slevu nájemného z pronajatých prostor vzhledem k odlivu zákazníků, rada schvaluje poskytnutí slevy na nájemném ve výši 50% za období leden až duben 2004
- OR souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem Turnov o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy ve správním obvodu Obce Karlovice a zmocňuje starostku k podpisu smlouvy

OR 26.1.2004
MÚ Turnov, odbor životního prostředí zasílá pro Obec Karlovice:
- oznámení záměru vyhlášení památného stromu kaštan před vstupem na hřbitov v Přáslavicích
- pro Římskokatolickou farnost Děkanství Turnov oznámení o záměru vyhlášení památného stromu na hřbitově v Přáslavicích dva duby letní
- S a.s. VAK Turnov bylo jednáno o ceně předávané vody pro osadu Roudný, cena za 1m3 pro rok 2004 bude včetně DPH Kč 16,38, dochází zde ke snížení původně navrhované ceny
- Rada je informována o povinnosti obce zajistit vnitřní kontrolu obce, k této záležitosti bude svolána schůzka finančního a kontrolního výboru a bude stanoven postup dalších kontrol včetně projednání dluhu a stanovení penále
- Knihovna Karlovice je otevřena každé pondělí od 7-18 hod. Funkci knihovnice bude vykonávat pí. Soňa Erbanová z Karlovic

3/ výsledek hospodaření za rok 2003
Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2003 přednesl ing. Havrda (viz příloha)

4/ rozpočet obce na rok 2004
Rozpočet na rok 2004 přečetl ing. Havrda (viz příloha)

5/ úpravy platných obecních vyhlášek, požární řád obce, sportovní areál
U těchto vyhlášek jsou nutné udělat úpravy:
- vyhláška o místním poplatku ze psů 2/2003
      - známka pro psa - nelze prodávat
      - volné pobíhání psů možno zakázat jen na vymezených místech, čl.5 bude upraven

- vyhláška o místním poplatku za zhodnocení pozemků 1/2003- bude vypuštěn odst. 3 článku III.
- vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 7/2003- přesně určit, co jsou veřejná prostranství.

Požární řád obce -
musí být ze zákona, zároveň ze zákona by měla být "Ohlašovna požáru". V požárním řádu jako ohlašovna je uveden OÚ Karlovice a tel.číslo na pí.Špačkovou včetně mobilu a dalších spojení na jednotku SDH.

Sportovní areál -
- je rozjednán úvěr u eBanky, je nutné ručit hotovou stavbou, pravděpodobně se bude jednat o dům Radvánovice čp.107
- 26.2.2004 proběhne jednání na Min.zemědělství , lze získat dotaci až do výše 8 mil. Kč
- bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení nebytových prostor ve sportovním areálu, jedná se 707 m2, (bowling, restaurace, 3 garsonky), podklady si vyžádalo 16 zájemců (sami měli zpracovat podnikatelský záměr), zpět se vrátily pouze 4 nabídky.Jako nejlepší byl vybrán záměr Sdružení pí.Hlubučkové a p. Bedrníčka
- je třeba založit s.r.o. za účelem spravování sportovního areálu
- dokončení stavby duben - květen 2004

6/ schválení dodatku smlouvy se SFŽP - plynofikace Sedmihorky
- byla schválena změna - na plyn musí být připojeno minimálně 50% objektů, v Sedmihorkách a Karlovicích je třeba na plyn připojit ještě 8-10 objektů,
- prodloužit závěrečné vyúčtování do 12/2004

hlasování pro 12 proti 0 zdržel 0

7/ diskuse
pí.Špačková -
- dne 5.1.2004 obdržel OÚ dopis od p.Kabeláče ohledně stavby plotu, kde uvádí, že po oplocení svých parcel č. 1129 a 1130 v KÚ Karlovice, zjistil, že došlo k posunutí této hranice po celé délce o šíři cca 2m "omylem". Nyní žádá OÚ o odkoupení tohoto pozemku.
- Vyjádření p.Brožka - na OÚ není ohlášení na stavbu plotu.
- p.Kabeláč - žádost je na Měst.úřadě Turnov
- p.Špačková - zde na OÚ toto povolení není, je zde vyjádření p.Pětové o pozastavení řízení,
- p.Kabeláč - podal jsem žádost o odkoupení těchto pozemků, mou žádost je třeba brát jako ostatní žádosti a ne jako zpochybnění
- p.Drahoňovský - jak velký je pozemek č.776 - jedná se o cestu a příkopy?
- p.Tulach - kde jsou mezníky označující parcely p.Kabeláče
- p.Kabeláč - nejsou tam, zainvestuji si inženýrské sítě, které se vejdou ještě před plot

Ing. Havrda - hlasování - kdo je pro prodej obecních pozemků p. Kabeláčovi
Pro 0 proti 10 zdržel 2
p.Ruček - jak je to s parcelou na druhé straně cesty, zda je také obecní
p.Špačková - necháme zjistit

Ing. Havrda - seznámil přítomné s návrhem na vypořádání obecního majetku v ATC Sedmihorky
jedná se o odprodej:
- rybníka Bažantník ve výši Kč 3.275.637,-
- 53 ks chatek v objektu ATC ve výši Kč 2.650.000,-
- je zpracován splátkový kalendář na dobu 10 a 15 let
- po zaplacení poslední splátky bude vše na KÚ převedeno na ATC Sedmihorky

- p.Kabeláč - kdo bude zpracovávat smlouvu
- pí.Špačková - právníci OÚ a ATC
- ing. Havrda - hlasování - kdo je pro prodej uvedeného majetku v ATC,
Pro 12 proti 0 zdržel 0

- pí.Špačková
- vodovod Sedmihorky, již nelze provozovat v režii obce, dle zákona 274/2001 Sb. O provozování vodovodů a kanalizací , vodovod bude předán firmě AQUA Turnov
- p.Drahoňovský - nebude to mít vliv na cenu
- pí.Špačková - prozatím ne
- pí.Špačková - kanalizace a ČOV Radvánovice, zatím zůstane provoz na obci

- návrh znaku a praporu odeslán dne 27.1.2004 do Poslanecké sněmovny
- DPS za rok 2003 je mírně v zisku
- Mikroregion Český ráj - autobusy budou opět letos v provozu, mají úspěch
- ATC Sedmihorky obdržel pokutu ve výši Kč 200 tis. probíhá odvolání

- ing. Havrda - p.Tomsa - Alternativa 3000 předložil plán akcí na letošní rok
- p.Janků - je něco nového ohledně silnice R/35
- pí.Špačková - není
- p.Kukeňová - čekárna Roudný bude opravena
- pí.Špačková - p.Cvrček ji opraví až to dovolí počasí

8/ usnesení
Návrh usnesení ze 7.zasedání obecního zastupitelstva přečetla pí.Kukeňová
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel 0
Návrh usnesení byl přijat a schválen 12 členy obecního zastupitelstva.
Závěr obecního zastupitelstva provedla pí.Špačková.
Skončeno ve 23,30 hod.

zapsala J.Vítková
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 20.2.2004
starostka obce Karlovice

| Hlavní stránka | Úvod |