Usnesení

z 9. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 27. srpna 2004 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje :

1/ hospodaření obce, rozpočtové změny viz. přílohy
2/ zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
3/ odkoupení nově vzniklé pozemkové parcely č. 696/10 o výměře 115 m2 za Kč 5.750,- od manželů Volfových /prodloužení obecní cesty/
4/ poskytnutí dotace na plynofikaci nemovitosti dle skutečně vynaložených nákladů, maximálně do výše Kč 20.000,-
5/ žádá odbor dopravy Libereckého kraje o okamžité řešení kritické situace a stavu silnic III.třídy číslo 2824 a 2828 v k.ú. Karlovice

b/ bere na vědomí :

1/ všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
2/ zprávu o činnosti obecní rady

c/ ukládá :

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

d/ neschvaluje :

1/ přistoupení Města Turnova do Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj

podpisy :

Petr Prokopec v.r.
Zdeněk Brožek v.r.


Zápis

z 9. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 27. srpna 2004 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva řídila starostka pí. Špačková. Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů obecního zastupitelstva.

Nepřítomni: pí. Vítková - omluvena, p. Machačný, Šafář - neomluveni

Pro jednání byl předložen tento program:
1/ úvod
2/ zpráva o činnosti obecní rady
3/ hospodaření obce I. - VII. 2004, rozpočtové změny
4/ projednání splnění podmínek SFŽP na plynofikaci osad Sedmihorky, Karlovice
5/ diskuse
6/ usnesení, závěr

Starostka pí .Špačková předložila návrh doplnit program o další tři body:

 

K předloženým návrhům neměl nikdo připomínku a ani nikdo z členů obecního zastupitelstva nepožadoval další doplnění.
Program byl schválen 12 hlasy

Bylo navrženo, aby návrhová komise pracovala ve složení: p.Brožek, p. Prokopec.
Ověřením zápisu z jednání OZ byla pověřena: pí.Šimánková a pí. Hlubučková.
Zapisovatelem jednání byl určen : ing.Havrda
K předloženým návrhům neměl nikdo připomínku a ani nikdo z členů obecního zastupitelstva nepožadoval doplnění.
Návrhy byly schváleny 12 hlasy

1/ úvod

Pí. starostka přivítala zastupitele a přítomné občany obce.

2/ zpráva o činnosti obecní rady

Zprávu OZ předložila starostka pí.Špačková. Naposledy byla zpráva o činnosti OR předložena OZ na zasedání dne 20.2.2004. Od tohoto data se OR na pravidelných měsíčních schůzích sešla celkem sedmkrát. Zpráva o činnosti OR je přílohou č.1 tohoto zápisu.

3/ zpráva o hospodaření obce za období I. - VII. 2004

Zprávu o výsledku hospodaření přednesl ing. Havrda
Zpráva vycházela z výkazu plnění rozpočtu obce sestavenému k 31.7.2004.
Příjmy celkem - schválený rozpočet: 7 928 000.- , skutečnost 6 611 191.- Kč,
plnění příjmů 83 %. V této částce není zahrnut úvěr ve výši 15 mil. korun, poskytnutý Ebankou na financování výstavby sportovního areálu v Sedmihorkách.

Výdaje celkem schválený rozpočet 11 869 000.-, skutečnost 24 412 184.- Kč, plnění výdajů 205 %.

Zůstatek k 31.7.2004 na běžných účtech u KB a EBanky celkem 1 267 097, 63 .- Kč.

Z uvedených finančních částek je patrné, že došlo především v souvislosti se stavbou sportovního areálu, získáním úvěr a uskutečněným platbám k novým skutečnostem , proto byly OZ předloženy rozpočtové změny - viz. Příloha č.2

Hlasování pro 12 proti 0 zdržel 0
Rozpočtové změny byly schváleny jednomyslně.

4/ projednání splnění podmínek SFŽP na plynofikaci osad Sedmihorky

7. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konané dne 20. února 2004 schválilo dodatek smlouvy se SFŽP - plynofikace Sedmihorky, Karlovice

 

Starostka pí.Špačková krátce popsala současný stav napojení objektů na vybudovanou plynofikaci. Při plynofikaci osad Sedmihorky a Karlovice bylo zřízeno celkem 76 odběrných míst, zatím je napojeno 30 odběratelů. Ke splnění podmínek SFŽP chybí minimálně ještě osm plynofikovaných objektů. Vzhledem k tomu, že řada rodinných domků je vytápěna pomocí elektřiny ( akumulační kamna, elektrokotle, přímotopy ) a několik odběrných míst je zřízeno u případných stavebních parcel, nebude jednoduché chybějící odběratele získat.
Vzhledem k situaci předložila obecní rada zastupitelstvu návrh, podpořit získávání nových odběratelů finanční výpomocí obce. K tomuto návrhu se rozpoutala široká diskuse. Diskutovalo se jednak o výši příspěvku a jeho formě - půjčka nebo dotace.
Po diskusi došli členové OZ k závěru, že obec poskytne dotaci na plynofikaci nemovitosti dle skutečně vynaložených nákladů, maximálně do výše Kč 20.000,-.
Návrh byl schválen většinou hlasů.
Hlasování pro 11 proti 0 zdržel 1

5/ projednání dodatku ke Stanovám a Rozhodnutí o vytvoření DSO MR Český ráj - přijetí nového člena města Turnova

Starostka pí.Špačková předložila návrh dodatku ke Stanovám Mikroregionu Český ráj - přijetí nového člena mikroregionu ČR města Turnova a vysvětlila mechanizmus přijímání nových členů
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel 6
OZ neschválilo rozšíření Mikroregionu Český ráj o nového člena - město Turnov.

6/ projednání a schválení zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2003

Starostka pí Špačková předložila OZ k projednání zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za r.2003.
Závěr zprávy : při přezkoumání hospodaření USC nebyly zjištěny nedostatky.
Pouze je nutné :

 

7/ odkoupení pozemku obcí na prodloužení cesty k zástavbě rodinných domků v Radvánovicích

OZ rozhodlo o odkoupení pozemku p.p.č. 696/10 v Radvánovicích. Jedná se o část komunikace (115 m2 ) k nové zástavbě rodinných domků. Pozemek bude odkoupen od stávajících vlastníků - manželů Volfových za částku 5.750.- Kč tj. 50 Kč/ m2
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel 0

8/ diskuse

starostka pí. Špačková

 

pí. Padrůňková

zapsal ing.B.Havrda
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 27.8.2004
starostka obce Karlovice

| Hlavní stránka | Úvod |