Usnesení

z 10. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 3. prosince 2004 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje :

1/ rozpočtové provizorium obce do doby schválení rozpočtu obce na rok 2005
2/ rozpočtové změny, viz. příloha
3/ schválení roční sazby za likvidaci odpadů v roce 2005 pro fyzické osoby, viz. přílohy
4/ zvýšení nájemného v bytech od 1.1.2005 - 1 m2 Kč 17,05 /+12%/
5/ cenu vody v jednotlivých osadách obce
Radvánovice Kč za m3 20,39, Sedmihorky Kč za m3 11,-.
6/ rozpočet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj na rok 2005, viz.příloha
7/ prodej rybníčků Svatoňovice /stavba bez pozemků/ za Kč 350.000,- s věcným břemenem práva přístupu hasičských sborů a odběru vody v případě požáru v osadě Svatoňovice
8/ změnu v urbanistické studii obce - obchod pí. Vaníčkové v osadě Radvánovice

b/ bere na vědomí :

1/ všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
2/ zprávu o jednání obecní rady
3/ podání žádostí o dotace na rok 2005
4/ nařízení o zónách provozu zdrojů znečišťujících ovzduší na území obce

c/ ukládá :

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy : Richterová Olga, Kukeňová Renata


Zápis

z 10. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 3. prosince 2004 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva řídila starostka pí.Špačková.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 14 zvolených členů zastupitelstva, pí.Šimánková je omluvena.

Pro jednání byl předložen tento program:
1/ úvod
2/ zpráva o činnosti obecní rady
3/ rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu obce na rok 2005, rozp.změny
4/ projednání nařízení o zónách provozu zdrojů znečišťujících ovzduší - plynofikace
osad Karlovice a Sedmihorky
5/ schválení ceny za likvidaci odpadů v r. 2005
6/ zvýšení nájemného v bytech
7/ stanovení ceny vodného v jednotlivých osadách obce
8/ schválení rozpočtu Dobrovolného svazku obcí, Mikroregion Český ráj na r. 2005
9/ prodej rybníčků Svatoňovice
10/ žádosti o dotace v r. 2005
11/ diskuse
12/ usnesení, závěr

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí.Richterová, pí.Kukeňová
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli pověřeni: p.Tulach, p.Prokopec
Zapisovatelkou dnešního jednání je pověřena pí. Vítková

K předloženým návrhům neměl nikdo připomínku a ani nikdo z členů obecního zastupitelstva nepožadoval doplnění.

Program jednání byl odsouhlasen 14 hlasy.

1/ Úvod
Starostka přivítala zastupitele a přítomné občany obce.

2/ Zpráva o činnosti obecní rady
OR se sešla od posledního zasedání 2x. (září,listopad) , zpráva o činnosti OR je přílohou
tohoto zápisu.

3/ Rozpočtové provizorium,rozpočtové změny
Zprávu přednesl ing. Havrda, rozpočtové změny jsou přílohou tohoto zápisu ZO. Do doby schválení rozpočtu na r. 2005 (během ledna až února 2005) bude obec hospodařit s rozpočtovým provizoriem. Např. nesmějí být zahájeny investiční akce.

4/ Projednání nařízení o zonách provozu zdrojů znečišťujících ovzduší.
Informace přednesl ing. Havrda. OR obce Karlovice se usnesla vydat na svém zasedání 8.12.2004 "Zásady ochrany ovzduší v obci Karlovice" a nařízení obce Karlovice č1/2004
"O zonách provozu zdrojů znečišťování ovzduší"
Pí.starostka oznámila, že uvedené nařízení nemá formu obecně závazné vyhlášky, ale je dostačující pro zplnění podmínek pro přiznání dotace na plyn
- plynofikace osad Sedmihorky a Karlovice - je napojeno více než 50% domácností, čímž budou splněny podmínky pro udělení dotace

5/ Schválení ceny za likvidaci odpadů v r.2005
- od 1.5.2004 byla změna DPH z 5% na 19%, tento rozdíl je nutné doplatit.
- je nutné doplatit DPH za II.pol. r.2004
- přílohou tohoto zápisu je sazebník za popelnice na r.2005
- od r.2005 čtrnácitdenní svozy budou v sudé týdny

6/ Zvýšení nájemného v bytech
obec vlastní 46 bytů
nyní se v obecních bytech platí 15,22 Kč/m2, schválen návrh od r. 2005 tuto cenu zvýšit na 17,05 Kč/m2

Hlasování o navýšení nájemného bytů 14 pro 0 proti 0 zdržel

7/ Stanovení ceny vodného v jednotlivých osadách obce
- státu se odvádí za každý odebraný m3 Kč 2,- (odběr se měří ve vodojemu), navýšení vodného by bylo o Kč 2,- v jednotlivých osadách, nyní platí Sedmihorky Kč 9,-, Radvánovice Kč 18,39, (včetně DPH). Hrubá Skála předává osadě Radvánovice vodu za Kč 13,17/m3. Cena vodného v osadě Roudný (nyní Kč 16,38 Kč/m3 ) bude stanovena v I.čtvrt.r.2005
Hlasování o navýšení vodného 14 pro 0 proti 0 zdržel

8/ Schválení rozpočtu Dobrovolného svazku obcí, Mikroregion Český ráj na rok 2005
z rozpočtu obce Karlovice jde Kč 25.000
návrh rozpočtu je přílohou zápisu

9/ Prodej rybníčků Svatoňovice
Pí.starostka informovala přítomné od kdy zde rybníčky jsou. Tehdejší NV nechal vybudovat požární nádrž, ale pozemky pod ní jsou několika vlastníků, rybníčky byly budovány na základě nájemních smluv.V r. 1999 bylo zažádáno o dotaci na opravu, tato dotace činila 436 tis., 163 tis. zaplatila obec. Současná odhadní znalecká cena rybníčku činí 516 tis., je to cena stavby.
Pan Štrojsa, majitel pozemků projevil zájem o odkoupení rybníčků.
Je třeba stanovit prodejní cenu u které bude dáno věcné břemeno, neboť rybníčky v případě požáru ve Svatoňovicích slouží jako požární nádrž.
Prodejní cena Kč 350.000

Hlasování o prodeji za tuto cenu 13 pro 0 proti 1 zdržel

10/ Žádosti o dotace v roce 2005
- žádost o dotaci na úroky z úvěru na sportovní areál
- žádost o dotaci na rekonstrukci vodovodu v Sedmihorkách (směr od Kohoutů ke kostelu)

11/ Diskuse
Starostka pí.Špačková podala informace:
- na hřbitově bylo provedeno prořezání stromů, tento průřez platil MÚ Turnov, neboť stromy jsou chráněny
- v Radvánovicích byla provedena instalace radaru, instalaci platila krajská správa silnic Liberec, počítá auta v obou směrech, je možno napojit na počítač,
- k 1.1.2005 končí civilkář T.Kůtek, tato osoba zde budě chybět, neboť se staral o pořádek v obci, na vedl.prac.poměr se bude starat o čističku v Radvánovivcích
- obec má na úřadě práce evidováno 18 nezaměstnaných, obec by mohla někoho zaměstnat,
- pan farář nechal na dveře u kostela namontovat mříže, které jsou už od jara zhotoveny,
- pí.Vaníčková z Radvánovic podala ústní žádost ohledně prodeje obchodu v Radvánovicích, tento obchod mají do konce roku 2005 pronajaty pí.Šichová a pí.Zubková. V tomto obchodě by chtěla vybudovat rychlé občerstvení. OÚ obchod zatím neprodá.
- 3.12.2004 přinesla pí.Vaníčková oficiální žádost na výstavbu rychlého občerstvení, které vybuduje v prostorách u vlakové zastávky, má již s ČD projednán odkup pozemku, domek bude mít rozměr 8x15m.
- 4.12.2004 by se pan Horáček dožil 80. let. Pí.starostka položila na hrob květiny.
pí.Kukeňová - kdy se přiveze na Roudný voda do louže (bruslení dětí)
p.Šafář - vodu hasiči SDH dovezou v nejbližším vhodném termínu
p.Šafář - co bude se skládkou na Roudném - jedná se o skládku, kde na podzim hořelo
p.Špačková - nejlépe bude nepovolenou skládku, která se na Roudném objevila zavést

12/ Usnesení
Návrh usnesení z10. zasedání obecního zastupitelstva přečetla pí. Richterová.

Hlasování: 13 pro 0 proti 1 zdržel

Návrh hlasování byl přijat a schválen 13 členy obecního zastupitelstva.

Závěr obecního zastupitelstva provedla pí. Špačková
Skončeno ve 21,15 hod.

zapsala J. Vítková
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 3.12.2004
starostka obce Karlovice

 

| Hlavní stránka | Úvod |